גילוי נאות

אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ (להלן: "אקסלנס") מחזיקה בהיתר רשות ניירות ערך לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. היתר הרשות כאמור ניתן בהסתמך על הצהרת אקסלנס כי היא נתונה לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב , פעילות החברה אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי החברה או על הסיכונים הכרוכים בו.