כיצד משפיע משבר הקורונה על אגרות החוב?

כיצד משפיע משבר הקורונה על אגרות החוב?

המשבר הנוכחי שיזכר “כמשבר הקורונה” מאופיין בהשפעה מהותית על הנכס השכיח ביותר בתיקים והוא האגרות חוב.
כתוצאה מכך, באופן אינסטינקטיבי כמעט, עולה השאלה כיצד ההשפעה על אגרות החוב משליכה על תיקי ההשקעות בימים אלו.

מהו אג”ח?

אג”ח הוא בעצם נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב, זהו מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף.

בהנפקת איגרת חוב, מקבל מנפיק האיגרת סכום כסף מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לרוב, בתמורה, לשלם לשיעורין את הסכום הנקוב (לעיתים בתוספת הצמדה), וכן ריבית, במועדים עתידיים הנקובים בנייר.

איגרת חוב היא המכשיר הפיננסי העיקרי להשקעות סולידיות ביחס להשקעה במניות. כאשר חברות וממשלות רוצות לגייס כסף מהציבור, הן מנפיקות אגרות חוב. חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג”ח.

איגרת החוב נסחרת בבורסה וניתן לקנות ולמכור אותה ללא קשר למועד פירעון “ההלוואה”.

רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה, הדירוג שניתן לה על-ידי חברות הדירוג (לדוגמא: בארץ- מעלות ומדרוג, בחו”ל- מודיס S&P)וקיום בטוחות או שעבודים.

בבית ההשקעות קיימת מחלקת מחקר המבצעת מעקב ובחינה של האג”חים המוצעים לרכישה, וממליצה למנהלי ההשקעות על רמת הסיכון הגלומה בענף-חברה-אג”ח בהתחשב בתנאים המסחריים.

אז מהו ההבדל המהותי בין מניה לאג”ח?

במניה, המשקיע שותף לרווחי/הפסדי החברה והתשואה השוטפת (דיבידנד) מותנית בפעילות העסקית של החברה והחלטותיה לחלק דיבידנד במצב נתון.

לעומת זאת, באג”ח, המשקיע מקבל את ההחזר ההלוואה + ריבית אליו התחייבה החברה. כל עוד החברה מתקיימת, המשקיעים זכאים לחלקם, במקרה והחברה נכנסת לקשיים, מחזקי האג”ח נהנים מקדימות מבעל מניות.

אז מה קורה במשבר הנוכחי – כשל שוק או בעיה אמיתית?

כדי להמחיש את המשבר הנוכחי באג”ח, ניתן דוגמא כדי לפשט את המצב:
נניח ומשקיע רכש באזור מסוים דירה להשקעה באזור בסכום של 1 מיליון ₪ ומקבל דמי שכירות בשנה בסך של 50,000 ₪, כלומר אם נתעלם ממיסים, פחת, בלאי, שוכר בעייתי וכו’, המשקיע מרוויח תשואה שנתית של 5%.

נניח ואותו משקיע מסיבה מסויימת זקוק לכספים שלו באופן מיידי, הוא יצטרך לרדת במחיר המכירה כדי למכור את הדירה בהקדם. מאחר והוא רוצה את הכסף כאן ועכשיו ומוכן לוותר על דמי השכירות העתידיים, הוא מוכר את הדירה בהנחה.

הוא מנסה ב- 10%, והקונים לא ממהרים לבוא, הוא יורד במחיר ב- 20% והנה נמצא קונה ויש עסקה. הקונה משלם למוכר 800,000 ₪. המוכר אמר הנה קבלתי 800 אלף בחזרה ואילו הקונה רכש נכס בהנחה של 20% כאשר מבחינתו דמי השכירות השנתיים לא ישתנו והוא יקבל 50,000 ש”ח בשנה. 50,000 דמי שכירות על שווי נכס של 800,000 גוזר תשואה של 6.25% שנתי.

כלומר המוכר מכר במחיר מופחת והפסיד הפסד הון על הדירה וגם הפסיד את דמי השכירות השנתיים העתידיים. לעומת זאת, הקונה רכש את אותו נכס שלא היה בו שינוי ממשי אבל במחיר הנחה של 20% והוא עכשיו מרוויח תשואה שנתית יותר גבוהה על אותו נכס.

זה מה שקורה בשוק האג”ח בעקבות המשבר, עקב לחץ מכירות בלתי שגרתי שגרם לירידות משמעותיות במחירי האג”ח (הנכס), התשואה הנגזרת עליהם יותר גבוהה מכאן והלאה.

כמובן שיש מקום לעשות אבחנה בין מחיר של אג”ח שירד בעקבות לחץ טכני ופדיונות של הציבור, לבין ירידה שנובעת מבעיה תזרימית אמיתית של החברה והחשש ליכולת ההחזר של החוב בידי אותה החברה.

חברת ניהול התיקים של אקסלנס, בוחנת ומנתחת כל אגרת חוב לפני שהיא מבצעת בה השקעה ובודקת כמה פרמטרים במקביל לפני השקעה באותה חברה. כמובן שאם המציאות משתנה וחברה מסויימת נקלעת לקשיים, אנו נדרשים לקבל החלטה באם להמשיך להחזיק או למכור את אותה אחזקה שעלולה להיות בהמשך בעייתית.

כדי למזער את הסיכון עוד יותר, מנהלי ההשקעות שלנו מפזרים את הסיכון בין ענפים שונים על-פי הפירוט הבא:

גרף המראה כיצד מנהלי ההשקעות מפזרים את הסיכון בין ענפים שונים

חלק מהאחזקות שלנו, אינן ישירות בחברות אלא במכשירים המחקים מדדים ומאפשרים פיזור פנימי רחב יותר בין החברות.

בשורה התחתונה

להערכתנו, משבר כמו זה שאנו חווים כעת, אינו מגלם את הסיכון האמיתי של החברות השונות בהחזר החוב, אלא מבטא את הפאניקה הכללית של הציבור ממצב משברי שלא חווינו בעבר.
מנהלי ההשקעות והתיקים שלנו מבצעים הערכות שוטפות על מצב החברות ויכולות ההחזר שלהן ונוקטים בפעולות הנדרשות לניהול הסיכונים וזיהוי ההזדמנויות במקביל.

הערות משפטיות:
מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי החברה למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת החברה. ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או תקנון המוצר הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. להלמן-אלדובי עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.

האמור מובא כשירות ונועד למטרת אינפורמציה כללית בלבד. האמור אינו מהווה בשום צורה שהיא ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכן בטרם ביצוע השקעה יש להיוועץ עם גורמים בעלי מומחיות בכל ההיבטים הקשורים בביצוע ההשקעה. אין לראות באמור בסקירה כהמלצה ו/או חוות דעת לביצוע השקעה במוצר כזה או אחר או התייחסות לאופן ניהול תיק ניירות ערך. המסתמך על האמור בסקירה זו עושה כן על אחריותו בלבד ואקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ו/או החברות בקבוצת אקסלנס השקעות לא יישאו בכל צורה שהיא בנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך. קבוצת אקסלנס השקעות, היא חלק מקבוצת הפניקס, העוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. לגילוי נאות אודות אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ראו לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.