בית השקעות הפניקס
הדפסה
 

מסלולי אקסלנס גמל להשקעה  

אקסלנס גמל להשקעה


נכון ל: 04/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
7905
-3.09%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
74,496
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
7906
-3.35%7.47%0.53%3.90%(2)(3)
Chart.
265,178
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
7907
-4.71%22.19%6.10%9.28%(2)(3)
Chart.
238,157
הפניקס גמל להשקעה כללי
7908
-3.41%13.00%2.92%6.88%(2)(3)
Chart.
1,657,636
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
7909
-3.92%11.70%2.31%4.91%(2)(3)
Chart.
66,714
הפניקס גמל להשקעה שקלי טווח קצר
13209
(4)במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
20,224
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
13250
(4)במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
772,157
הפניקס גמל להשקעה מניות
7975
-4.96%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
150,304
הפניקס גמל להשקעה
8004
2.26%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
3,123

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2022-03/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 04/2021-03/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 04/2019-03/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 04/2017-
03/2022; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 04/2017-03/2022. 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2021 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".