בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס גמל להשקעה כללי
נכון ל: 10/2018
 המסלול החל פעילותו בנובמבר 2016 
מספר קופה: 513026484-00000000007904-0007908
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

פרטי הקופה
סוג קופה קופת גמל להשקעה אוכלוסיית יעד   עצמאיים
מספר קופה באוצר 7908 מאפשרת לקיחת הלוואה ? לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2017 : 0.29%
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2017* : 0.08%

*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.

הרכב השקעות
Chart.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים (קרנות נאמנות וכיו"ב) שאינם מנייתיים.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2017 7.65%
תשואה מצטברת 01-10/18 1.14%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (11/17-10/18) 2.87%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (11/15-10/18) (2)
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (11/13-10/18) (2)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (11/13-10/18) (3)
היקף נכסים באלפי ₪ 194,900

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס גמל להשקעה כללי
**המסלול החל פעילותו בנובמבר 2016
הצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design