בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נכון ל: 12/2017
 
מספר קופה: 513026484-00000000011309-0011312
נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

פרטי הקופה
סוג קופה חיסכון לכל ילד אוכלוסיית יעד   עצמאיים
מספר קופה באוצר 11312 מאפשרת לקיחת הלוואה ? לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2017 :
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2017* :

*שיעור עמלות לשנת 2016 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2016, חלקי שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015 בהתאם להוראות הממונה.

הרכב השקעות
Chart.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2016
תשואה מצטברת 01-12/17 7.05%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (01/17-12/17) (10)
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (01/15-12/17) (2)
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (01/13-12/17) (2)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (01/13-12/17) (3)
היקף נכסים באלפי ₪ 13,841

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
**המסלול החל פעילותו בינואר 2017
להצטרפות לחיסכון ארוך טווח לילד
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2017 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design