בית השקעות אקסלנס
הדפסה
חיסכון לכל ילד באקסלנס גמל 

מסלולי חיסכון ארוך טווח לילד


נכון ל: 10/2017
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2016תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11310
3.82%  (10) (2)(2)(3)
Chart.
65,021
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
11311
9.02%  (10) (2)(2)(3)
Chart.
11,667
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
11312
5.22%  (10) (2)(2)(3)
Chart.
12,151
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה
11335
3.44%יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
4,259

אקסלנס נשואה גמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס נשואה גמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/17-09/17; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 10/16-09/17; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 10/14-09/17; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 10/12-09/17; 
סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 10/12-09/17 . 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2017 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".