בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
נכון ל: 09/2020
 
מספר קופה: 513026484-00000000000801-0008765
נכסי המסלול יושקעו, על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

פרטי הקופה
סוג קופה קופה מרכזית לפיצויים אוכלוסיית יעד   מעבידים
מספר קופה באוצר 8765 מאפשרת לקיחת הלוואה ? לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2019 : 0.38%
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2019* : 0.10%

*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.
המסלול החל את פעילותו בחודש פברואר 2015

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2019 12.21%
תשואה מצטברת 01-09/20 -3.67%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (10/19-09/20) -0.78%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (10/17-09/20) 2.58%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (10/15-09/20) (4)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (10/15-09/20) (4)
היקף נכסים באלפי ₪ 12,300
המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015
דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
**המסלול החל פעילותו בפברואר 2015
להצטרפות ומידע נוסף
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
submit

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design