בית השקעות הפניקס
הדפסה

קופות מרכזיות 

הפניקס פנסיה וגמל בע''מ מציעה לך המעסיק מספר קופות מרכזיות במגוון אפיקי השקעה שונים.קופות מרכזיות לפיצויים - מסלולים


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
384
-5.19%6.97%-2.43%3.03%3.18%4.56%
Chart.
158,540
הפניקס מרכזית לפיצויים
242
-6.17%13.34%-1.24%6.05%5%7.33%
Chart.
856,867
הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי
801
-6.08%0.43%-4.87%-0.14%0.66%2.97%
Chart.
20,452
הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
806
-5.95%6.54%-1.43%1.08%1.48%3.69%
Chart.
28,851
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
804
-8.61%יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
5,911
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
8765
-6.35%11.27%-1.55%4.22%3.76%6.89%
Chart.
11,616
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח
8766
-5.06%יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
32,981
הפניקס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר
9475
(4)יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח 669

הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה
1008
 יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
 

הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים
9418
-6.52%13.29%-1.63%6.05%(2)(3)
Chart.
248,329
הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית - סנונית
682
0יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
88,622

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2022-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 06/2021-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 06/2019-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 06/2017-
05/2022; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 06/2017-05/2022. 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2021 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".