בית השקעות הפניקס
הדפסה

קופות הגמל של הפניקס

הפניקס פנסיה וגמל בע''מ מנהלת מספר קופות גמל לתגמולים ופיצויים בעלות מגוון רחב של מסלולי השקעה תוך התאמה אישית לצרכים ולמטרות שלך.


הפניקס גמל – מסלולים מתמחים


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
211
-5.18%8.74%-1.91%4.14%3.84%4.41%
Chart.
3,072,413
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
385
-4.57%4.52%-2.57%1.89%2.23%3.52%
Chart.
1,329,390
הפניקס גמל שקלי טווח קצר
9906
-0.52%0.39%-0.27%0.12%(2)(3)
Chart.
162,631
הפניקס גמל מסלול מניות
961
-8.85%24.88%-0.72%12.01%9.03%14.43%
Chart.
902,668
הפניקס גמל מחקה מדד S&P500
13263
-6.4%23.76%(4)(4)(2)(3)
Chart.
2,049,555
הפניקס גמל שריעה
2049
-2.8%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
15,226
הפניקס קופת גמל מרכזית בפנסיה תקציבית
9484
0במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
0

קופות גמל - מסלולי השקעה תלוי גיל


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
401
-4.48%10.58%-0.16%5.29%4.49%5.52%
Chart.
5,979,660
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
8624
-6.06%9.19%-2.14%3.19%3%6.04%
Chart.
221,518
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
9917
-6.62%11.68%-1.67%4.29%3.73%6.71%
Chart.
376,414
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
9916
-6.47%17.03%-0.75%8.53%6.68%7.62%
Chart.
9,804,522
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9905
-7.53%13.88%-1.79%(2)(3)8.42%
Chart.
98,921
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
9529
-5.62%13.06%-0.50%6.48%(2)(3)
Chart.
4,390,006

הפניקס גמולה מבטיחת תשואה


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2020תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
הפניקס גמולה מבטיחת תשואה
528
קופה מבטיחה תשואה
Chart.
981,066

הפניקס תגמולים בניהול אישי

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2022-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 06/2021-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 06/2019-05/2022; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 06/2017-
05/2022; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 06/2017-05/2022. 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2021 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".