בית השקעות אקסלנס
הדפסה

קופות הגמל של אקסלנס

אקסלנס גמל והשתלמות בע''מ מנהלת מספר קופות גמל לתגמולים ופיצויים בעלות מגוון רחב של מסלולי השקעה תוך התאמה אישית לצרכים ולמטרות שלך.

ביום 01.01.2018 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול אקסלנס גמל והשתלמות בע''מ לפירוט אודות המיזוג לחץ כאן

אקסלנס גמל – מסלולים מתמחים


נכון ל: 10/2018
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2017תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
211
1.56%5.03%2.64%2.49%3.28%2.41%
Chart.
2,022,499
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
385
0.41%4.12%1.23%1.62%2.20%1.79%
Chart.
1,202,343
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
2089
1.01%5.95%2.32%2.80%3.10%2.57%
Chart.
179,528
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות
8626
1.27%13.93%4.09%6.03%(2)(3)
Chart.
233,006
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר
9906
0.09%0.17%0.12%(2)(2)(3)
Chart.
40,725
אקסלנס גמל מסלול מניות
961
0.81%16.10%4.45%7.33%7.34%8.14%
Chart.
130,130

קופות גמל - מסלולי השקעה תלוי גיל


נכון ל: 10/2018
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2017תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
401
1.29%6.12%2.51%2.98%4.06%4.04%
Chart.
1,906,330
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
8624
0.15%5.84%1.44%2.50%(2)(3)
Chart.
247,166
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
9917
0.14%6.64%1.61%(2)(2)(3)
Chart.
651,419
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9916
2.07%7.94%4.02%(2)(2)(3)
Chart.
4,654,596
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9905
0.27%1.27%-0.16%(2)(2)(3)
Chart.
17,743
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60
9529
0.64%7.45%2.23%(2)(2)(3)
Chart.
680,475

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה


נכון ל: 10/2018
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2017תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
528
קופה מבטיחה תשואה
Chart.
877,294

אקסלנס תגמולים בניהול אישי

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/18-10/18; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 11/17-10/18; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 11/15-10/18; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 11/13-10/18; 
סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 11/13-10/18 . 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2017 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".