בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
נכון ל: 03/2021
ביום 1.1.2018 מוזגו למסלול זה המסלולים הבאים:
אקסלנס גמל אג''ח צמוד מדד (792)
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג''ח (8627)
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג''ח (1355)
שיטת הפניקס רמת סיכון 1 (1482) 
מספר קופה: 513026484-00000000000102-0000385
ביום 1.1.2016 מוזג למסלול זה מסלול אקסלנס גמל שקלי (1042).
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

פרטי הקופה
סוג קופה קופת תגמולים ופיצויים אוכלוסיית יעד   עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר 385 מאפשרת לקיחת הלוואה ? בכפוף לתנאי הקופה
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים לשנת 2020 : 0.65%

שיעור דמי ניהול ממוצע מגמולים לשנת 2020 : 0.03%
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2020* : 0.05%

*שיעור עמלות לשנת 2021 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2020, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2020 בהתאם להוראות הממונה.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2020 1.92%
תשואה מצטברת 01-03/21 1.34%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (04/20-03/21) 8.31%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (04/18-03/21) 3.52%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (04/16-03/21) 2.98%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (04/16-03/21) 3.30%
היקף נכסים באלפי ₪ 1,084,034

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
**עד ה 31/12/2015 נקרא המסלול "אקסלנס גמל יסודות"
להצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
submit

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design