בית השקעות אקסלנס
אקסלנס

תנאי שימוש

תנאי שימוש - אזור אישי

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור באזור האישי אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.

המידע המופק באתר זה ניתן לידיעה בלבד, ואין להסתמך על נתון כלשהו המופיע באתר זה, לשם ביצוע עסקה או פעולה כלשהי.

הסתמכות על המידע באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד. למען הסר ספק, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שעלול להיגרם, במישרין או בעקיפין מהסתמכות על המידע המובא באזור האישי, אם ייגרמו.

בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכת ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת.
ט.ל.ח