בית השקעות הפניקס
הפניקס

מילוי פרטים המשך תהליך

הרשמה למעסיק

מעסיק יקר, תהליך הרישום כולל 3 שלבים:

1. מלא את כל השדות המופיעים מטה.
2. בלחיצה על כפתור "המשך" יופק עבורך טופס מינוי מורשי חתימה בפורמט PDF לצורך החתמתו.
3. למייל שהזנת ישלח מייל עם לינק אליו יש להעלות את קובץ ה PDF מאושר וחתום בצירוף המסמכים הנוספים בהתאם לסוג החברה כפי שמצוינים בטופס מורשה החתימה.

שם חברה

ח.פ. חברה

דוא"ל

טלפון נייד

שם מורשה חתימה

שם ישוב

רחוב מספר בית

מיקוד

קוד אבטחה
תנאי שימוש באתר:

אני מסכים לתנאי השימוש
 


ממשק זה מיועד למעסיקים בלבד, והוא אינו מיועד לגורמים מתפעלים מטעם מעסיק כהגדרתם בחוזר 2015-9-30 "ביצוע פעולות על-ידי גוף מוסדי עבור מעסיק". החברה לא תהא אחראית בשום צורה לפעולות שיבוצעו על-ידי גורם מתפעל באמצעות הממשק ולהשלכותיה. החברה לא תישא באחריות לכל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו עקב שימוש בממשק, ומשתמשי הממשק מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם השימוש בממשק ותנאי השימוש בו. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש בממשק בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.