בית השקעות הפניקס
הפניקס

מילוי פרטים קבלת סיסמא

נחסמתי שכחתי

ח.פ. חברה

דוא"ל

קוד משתמש

קוד אבטחה
תנאי שימוש באתר:

אני מסכים לתנאי השימוש

 


ממשק זה מיועד למעסיקים בלבד, והוא אינו מיועד לגורמים מתפעלים מטעם מעסיק כהגדרתם בחוזר 2015-9-30 "ביצוע פעולות על-ידי גוף מוסדי עבור מעסיק". החברה לא תהא אחראית בשום צורה לפעולות שיבוצעו על-ידי גורם מתפעל באמצעות הממשק ולהשלכותיה. החברה לא תישא באחריות לכל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו עקב שימוש בממשק, ומשתמשי הממשק מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם השימוש בממשק ותנאי השימוש בו. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש בממשק בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.