הסבר למשיכת קרנות השתלמות לא נזילות

בהתאם לתכנית סיוע כלכלי קורונה

הסבר למשיכת קרנות השתלמות לא נזילות – בהתאם לתכנית סיוע כלכלי קורונה

ריכזנו לפניכם מספר שאלות ותשובות בנושא

מי שזכאי למשוך את הכסף בהתאם להוראה החדשה הם עמיתים שמצהירים כי עומדים באחד מהתנאים הבאים:

1. לפחות אחד מבני הזוג פוטר מעבודתו או יצא לחל"ת בתקופה שהחלה בתאריך 01.03.2020 ועד ליום הגשת הבקשה.

2. ההכנסה החודשית הממוצעת של 2 בני הזוג החל מתאריך 1.3.2020 ועד ליום הגשת הבקשה נפגעה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת של 2 בני הזוג באותה תקופה בשנת המס 2019.

במסגרת תהליך המשיכה חלה חובה לציין את הסעיף הרלוונטי במסגרת נוסח הצהרה מטעם רשות המיסים.

 

ניתן לבקש לבצע משיכה של עד 7,500 ₪ לחודש מתוך כל קרנות ההשתלמות הלא נזילות שברשותך.

כל עוד המשיכה תכלול סכומים שהופקדו לקרן מתחת לתקרה הפטורה - המשיכה תהיה פטורה ממס אך במידה והופקדו לקרן כספים שעברו את התקרה הפטורה - החיוב יהיה בשיעור של 25% בגין הרווח הריאלי של סכומים אלו (מהי התקרה? בקרן עצמאית התקרה מוגדרת מדי שנה, לדוגמא 18,600 ₪ בשנת 2020 , ואילו בקרן שכירה התקרה היא חודשית ופטורה ממס למי ששכרו מתחת ל- 15,712 ₪ ומפקידים לו לכל היותר 10% מהשכר).

 

ניתן לבקש לבצע משיכה אחת בחודש למשך 6 חודשים מיום תחילת ההוראה ועד לתאריך 09.02.2021 לכל היותר.

 

התקנה החדשה חלה על כל קרנות ההשתלמות הלא נזילות הן במעמד עצמאי והן במעמד שכיר.

לא , התקנה חלה על קרנות ההשתלמות בלבד.

 

לא, ההוראה הנוכחית חלה רק על בקשות משיכה מתאריך 10.08.2020.

כדי לבצע משיכה חודשית העולה על 7,500 ₪ יש למלא בקשת משיכה נפרדת מסוג "משיכה שלא כדין" שעליה קרן במעמד עצמאי תמוסה בשיעור של 47% על היתרה וקרן במעמד שכיר תמוסה בשיעור של 47% מסך הפקדות המעסיק והרווח הצבור בקרן.

הטופס נמצא באתר תחת האזור האישי לאחר הזדהות יש להיכנס למשיכה מקרן השתלמות ולמלא את הטופס הדיגיטלי בצירוף צילום ת.ז ואישור ניהול חשבון או צילום צק.

 

 

קבלת הכספים תתבצע תוך 7 ימי עסקים מיום הגעת המסמכים חתומים ומלאים כנדרש , ניתן לראות את סטטוס הבקשה באתר האינטרנט.

: ב-3 ימי העסקים הראשונים של כל חודש לא מבוצע הליכי פדיון עקב ימי שיערוך.