מתקרבים לגיל 60? 
מחפשים אפיק השקעה נוסף?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מציעה לכם אלטרנטיבה לניהול הכספים הפנויים באמצעות הפקדה לקופת גמל, ללא הגבלת סכום ותוך ניצול מגוון יתרונות ייחודים למוצר.

החל מינואר 2008 כל הפקדה לקופת גמל אפשרה משיכה בצורה של קצבה בלבד, עובדה אשר השפיעה על אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל בישראל. בחודש מאי 2012 פורסם ברשומות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שהפך את קופות הגמל לאטרקטיביות בעיני החוסכים.
בעקבות מאפייניו של תיקון 190 ניתן לראות בקופות הגמל כאפיק חסכון מצוין להגדלת רכיב הפנסיה או ההון (או שילוב ביניהם),  בעיקר לעומת אלטרנטיבות השקעה של מוצרים מקבילים אחרים.

כל המידע על תיקון 190

יתרונות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעמית לבצע משיכה הונית

כל חוסך יכול לפתוח קופת גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, להפקיד סכום עד לתקרה (הנקבעת בהתאם לגילו של החוסך) ללא קשר למצבו האישי, עיסוקו או הכנסתו ומהרגע שיימלאו לחוסך 60 שנים ובתנאי כי ברשותו קצבה מזערית של לפחות 4,512 ₪ (נכון לשנת 2019) מקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים שלו, יוכל החוסך לבקש לבצע משיכה הונית (מלאה או חלקית) של היתרה הצבורה בקופת הגמל ולשלם לכל היותר מס רווח הון בשיעור של 15% נומינאלי.
לתשומת ליבכם, משיכה הונית של היתרה הצבורה תתאפשר רק עבור הסכומים העולים על הקצבה המוטבת בגין כל שנת הפקדה (שעומדת ע"ס של 34,848 ₪ נכון לשנת 2019).

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעמית לקבל קצבה פטורה ממס

תיקון 190 קבע הפרדה מוחלטת בין "הקצבה המזכה" לבין "הקצבה המוכרת", ולפיכך במידה והחוסך יבקש זאת, אנו נאפשר לכל חוסך בכל עת להעביר את היתרה הצבורה בקופת הגמל (כולה או חלקה) לקופה משלמת לקצבה על מנת שכל עוד מלאו לעמית 60 שנים – יוכל החוסך לקבל מהצבירה בקופה (לרבות מהרווחים) קצבה שכולה מוכרת ופטורה ממס.


העברה בין דורית - חשוב להכיר, ראוי להזכיר!

 • קופת גמל אינה נחשבת כעיזבון - החוסך רשאי למנות מוטבים בקופה ולדעת כי הם הזכאים הבלעדיים לכספים שייצברו.

 • פטור מבירוקרטיה - אין צורך בצוואה, צו ירושה או כל הליך מסורבל אחר: לאחר פטירתו של החוסך אנו נבקש מהמוטבים להציג בפנינו תעודת פטירה, והסכום יועבר לעו"ש תוך 4 ימים עסקים מרגע זיהוי המוטבים ומילוי טפסי בקשת המשיכה.

 • אם החוסך נפטר עד גיל 75 - במידה ויבחרו בכך, המוטבים שהחוסך מינה יקבלו את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני ופטור ממס ללא קשר לגילם או מצבם. לחילופין, באפשרותם להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס.

 • אם החוסך נפטר לאחר גיל 75 - במידה ויבחרו  בכך, המוטבים שהחוסך מינה יקבלו את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני לאחר ניכוי מס של 15% בגין הרווח הנומינאלי ממועד ההפקדה ועד למועד המשיכה. לחילופין, באפשרותם להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס.

חשוב לדעת

 • בעת ההצטרפות וההפקדה לקופה אין התחייבות לבחירת המסלול (הוני או קצבתי).
 • ניתן להפקיד הפקדות שוטפות וחד פעמיות בקופת הגמל (אין סכום מינימאלי).
 • קיימת תקרת הפקדה הנקבעת לפי גילו של החוסך.
 • ניתן לבצע הפקדות לכל אחד ממסלולי ההשקעה ואף לבחור לבצע בכל שלב מעבר ביניהם ללא אירוע מס.
 • עמית הזכאי למשיכה הונית רשאי לבצעה בכל שלב גם על סכום חלקי (נתון לבחירתו).
 • המשיכה ההונית דרכנו תבוצע רק בגין סכומים העולים על התקרה המוטבת (34,848 ₪ נכון לשנת 2019).
 • הסכום יועבר באמצעות העברה בנקאית בתוך 4 ימי עסקים מרגע אישור בקשה המשיכה.
 • דמי הניהול שייגבו מהחסוך הינם מהצבירה בלבד (ובכל מקרה, לא יעלו על מקסימום של 1.05% לשנה).

מסלולי השקעה

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מנהלת כיום 13 מסלולי השקעה מגוונים לבחירת החוסך!
כל מסלולי ההשקעה בקופות הגמל שלנו הינם פלטפורמת ניהול כספים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
ניתן לבחור בכל שלב לפצל או להעביר בין מסלולי ניהול אקטיבי, פאסיבי, ואף אפשרות לניהול עצמאי IRA.

לרשימת מסלולי ההשקעה שלנו בקופות הגמל

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.