עצמאי, נצל את הטבות המס
המגיעות לך לשנת 2021!

להצטרפות לקופות הגמל שלנו

עצמאי, נצל את הטבות המס המגיעות לך לשנת 2021!

  • ההפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי מבוצעת אך ורק על ידי העמית ללא תשלום מקביל של המעסיק.
  • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
  • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16.5% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪).


לנוחיותך סיכום הטבות המס להן הינך זכאי בעת הפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי

סוג ההטבה    

הגדרה

שיעור ההטבה

שווי ההטבה

זיכוי
סעיף 45א לפקודת
מס הכנסה

הקטנת סכום המס אותו
ישלם החוסך למס הכנסה               

לכל היותר 5.5%
מתקרת ההכנסה המזכה
(₪208,800): ₪11,484

החזר מס של 35% מהסכום שהופקד לקופה בכפוף לתקרה

ניכוי
סעיף 47ב לפקודת
מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת
במס הכנסה וביטוח לאומי 

לכל היותר 11%
מתקרת ההכנסה המזכה
(₪208,800): ₪22,968

שווי ההטבה תלוי במדרגות
המס בה נמצא החוסך 

תקרת ההפקדה לעצמאי עבור ניצול מרבי של הטבות המס במסגרת קופות הגמל: ₪34,452


שכיר! גם לך מגיעות הטבות מס לשנת 2021

  • הכנסה מבוטחת - הכנסה לגביה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעסיק.
    התקרה: המעסיק יכול להפקיד לעובד עד 7.5% מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק = 3,165 .
  • הכנסה לא מבוטחת - הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכדומה.
    התקרה: לא יותר מההפרש שבין 8,700 ₪ לבין ההכנסה המבוטחת.
  • עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע לשנת 2021 במשק (10,551 ) - דהיינו, 1,688 ש"ח לחודש , 20,258 ש"ח לשנה.

* מדובר בהפקדות העובד והן בהפקדות המעסיק לתגמולים ולפיצויים והן הפקדות אישיות שהשכיר יוזם עצמאית.

לנוחיותך להלן 2 טבלאות המרכזות את המידע המקצועי בחלוקה לפי סוגי עמית שכיר


שכיר שהוא לא "עמית מוטב"

פרמיה לזיכוי 
סעיף 45א(ה) לפקודה

פרמיה לניכוי 
סעיף 47(ב)(2) לפקודה

שיעור הזיכוי הינו 35% ומתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:

לגבי משכורת מבוטחת

7% מההכנסה המבוטחת, 

עד למשכורת של 8,700 ₪.

לא קיים ניכוי
לגבי משכורת לא מבוטחת

5% מהמשכורת ברוטו עד 8,700 
בניכוי הסכומים שהופקדו כשכיר.

עד 5% מההכנסה הלא מבוטחת

ולא יותר מ 8,700 ₪.

 

שכיר שהוא "עמית מוטב"

פרמיה לזיכוי 
סעיף 45א(ה) לפקודה

פרמיה לניכוי 
סעיף 47(ב)(2) לפקודה

שיעור הזיכוי הינו 35% ומתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:

לגבי משכורת מבוטחת

7% מההכנסה המבוטחת, 

עד למשכורת של 8,700 ₪.

לא קיים ניכוי


לגבי משכורת לא מבוטחת


5%
מהכנסה לא מבוטחת ועד
הכנסה
ברוטו של 17,400

בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת.

 

עד 11% משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך מבין:
1. סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש.
2. תקרת הכנסה בגובה 34,800 ₪ לשנה, בניכוי הגבוה מבין: ההכנסה המבוטחת או 8,700 ₪.

 

תקרות הפקדה והטבות מס לעמית במעמד שכיר תלויות בלא מעט פרמטרים אישיים שדורשים התייחסות פרטנית. לכן יובהר כי הנתונים שיובאו לעיל אינם מתיימרים לתת פיתרון מעשי, ולשם כך מומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע מוסמך.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.