משיכת כספים מקופת גמל
בעלת יתרה צבורה נמוכה

להורדת טופס המשיכה

משיכת כספים עד 8,000 ש"ח מקופת גמל

הוראה אשר מאפשרת לכם לבצע משיכה חד פעמית ופטורה ממס מקופות גמל לא פעילות.

 

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל) (משיכת כספים מקופת גמל), החל מיום  01.01.16  עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית* קיימים כספים במרכיב התגמולים ו/או הפיצויים, רשאי למשוך כספים אלו מחשבונו, בסכום חד פעמי וללא חבות מס, אם יתקיימו התנאים שלהלן:

 • בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום 01.01.2014 ואילך
 • לא בוצעו העברות כספים אל הקופה או ממנה לקופת גמל אחרת מיום 1.1.2014 
 • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע לא עלתה על סכום של 8,000 ש"ח.
 • הסכום יעודכן מדי שנה, ב 1- בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

* קופת גמל מורשית - קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן  קופת ביטוח.

המועד הקובע:

המועד הקובע לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת:

יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים; לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31 במרס בשנה מסוימת יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת.


** ניתן להגיש בקשה למשיכת הכספים בכל עת, ללא הגבלה של זמן. 

למשוך עד 8000 ש"ח מקופת גמל


כיצד ניתן למשוך את הכספים הצבורים?

במידה ובכל זאת תחליט למשוך את הכספים הצבורים, תוכל לבצע זאת באחת מהדרכים הבאות:

 • שליחת  טופס בקשת משיכה באחת מהאפשרויות הבאות:
  לכתובת דוא"ל gemel_tash@xnes.co.il 
  לפקס שמספרו 03-5480325 

 • ניתן לגשת אל סניף בנק מזרחי הקרוב לביתך עם צילום תעודת זהות. במידה וחשבון הבנק שלך אינו בבנק מזרחי, יש להביא המחאה (שיק) מבוטלת הכוללת את פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים

 • משיכה באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2225*, שעות הפעילות – 08:30 –16:00

ככל והיתרה בחשבון כוללת כספי פיצויים ולא קיים מידע בקופה לעניין זכאותך לכספים אלו, יש להעביר בנוסף הודעת/הוכחת עזיבה מהמעסיק.

במידה ולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים מחשבונך/חשבונותיך בקופת הגמל, החל מיום 1.1.2016 יתכן וייגבו מחשבונך בקופה/מסך חשבונותיך בקופה, דמי ניהול בסכום קבוע של 72 ש"ח לשנה (שהם 6 ש"ח לחודש).

 להורדת טופס המשיכה לחץ כאן


 מה החידוש בהוראה?
בשביל לענות על השאלה צריך לחזור אחורה לשנת 2007, אז יצאה לדרך רפורמת בכר אשר במסגרתה הפכה קופת הגמל ממסלול חיסכון לטווח בינוני למסלול חיסכון המיועד לגיל הפנסיה.
לכן, כספים שהופקדו לקופות הגמל החל מה- 1.1.2008 לא ניתנים למשיכה טרם גיל הפנסיה (64 לנשים ו-67 לגברים). עמית שבכל זאת רוצה למשוך את הכספים טרם הגיעו לגיל הפנסיה ייאלץ לשלם מס בשיעור של 35% מכלל הסכום.
ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה חד פעמית, הפטורה ממס, ועד לסכום של 8,000 ש"ח, מקופות גמל לא פעילות, לעמיתים העומדים בקריטריונים.

האם זה מתאים לי?
ההוראה החדשה של משיכת כספים עד 8,000 ש"ח מתאימה לעמיתים בעלי קופות גמל שאינן נזילות ואינן פעילות, כלומר לא מבוצעות אליהן הפקדות שוטפות מיום 1.1.2014.

יש לי קופת גמל אחת המפוצלת ל-2 מסלולים, באחד 5,000 ש"ח ובשני 3,500 ש"ח. האם אוכל למשוך את הכספים?
לא. מאחר והכספים מנוהלים באותה קופת גמל חלה מגבלה על הסכום של 8,000 ש"ח. 

האם התקנות חלות גם על קרן השתלמות?
לא

יש לך עוד שאלות?
למידע נוסף באפשרותך ליצור עימנו קשר באמצעות אתר האינטרנט או בטלפון 03-7532000

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.