פנסיה חובה לעצמאים

להצטרפות לקופות הגמל שלנו

פנסיה חובה לעצמאים – צבירת כסף לגיל הפרישה!

במסגרת תיקון 18 בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי החל משנת 2017 מחויב כל עצמאי
להפריש עבורו כספים במסגרת קופת גמל לקצבה.

חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לעצמאים בכל שנת מס

במסגרת תיקון 18 בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי החל משנת 2017 מחויב כל עצמאי להפריש בעבורו כספים במסגרת קופת גמל לקצבה. החוק מחייב שיעור מינימלי של הפרשה מהכנסות העמית, אך באפרשות העמית להגדיל את ההפרשה.
חלק מהכספים שהעמית יצבור יכולים לשמש אותו גם בתקופה שאינו עובד, כדמי אבטלה.

זכרו - ככל שתתחילו לחסוך מוקדם יותר, כך תצברו יותר כסף לגיל הפרישה.

מי חייב לחסוך לפי החוק? כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60 ובתנאי שהוא רשום כעוסק מורשה למעלה מחצי שנה.
למרות זאת, מי שהיה ב- 01.01.2017 בן 55 ומעלה פטור מחובת ההפקדה.

כמה יש לחסוך בכל שנת מס? חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:

גובה ההכנסה החייבת בהפקדה (לאחר ניכויים)

הפקדה שנתית

מ- 1 ₪ ועד מחצית השכר הממוצע במשק*

4.45%

ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק

12.55%

* נכון ל- 01.01.2019 השכר הממוצע במשק הינו 10,273 ש"ח.

שני שלישים מהפקדות העמית יופרשו לטובת רכיב קצבתי ושליש יופרש לטובת רכיב חיסכון למצב אבטלה – שהוא חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה. הערה: במידה והעמית עובד במקביל כשכיר וכעצמאי, הוא רשאי לנכות סכומים שכבר הופקדו ע"י המעסיק מהכנסתו המבוטחת.

אופן ההפקדה - מכיוון שלעצמאים יש קושי לחזות מראש את סכומי ההכנסות וההוצאות השנתיים ניתן להפקיד בקופת גמל לעצמאים באופן גמיש, כך שניתן לשלב בין תשלומים חודשיים בהוראת קבע ו/או הפקדה באמצעות העברה בנקאית/ שיק לקראת תום שנת המס. העדר הפרשה יכולה לגרור אחריה קנסות לעמית בהתאם להוראות הדין.

מתי ניתן למשוך את הכספים ובאילו תנאים? מטרת ההפקדות לקופת הגמל הינן בראש ובראשונה לקצבה מגיל פרישה, יחד עם זאת החוק מגדיר מצב של אבטלה שבו מתאפשר למשוך את הכספים הונית. מצב של אבטלה הינו מצב בו עמית עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו או מצב בו הגיע לגיל פרישה. 

התקנות הינן נכונות למועד פרסום זה וניתנות לשינוי ע"י השר הממונה.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.