משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר
עם יתרה נמוכה

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בהתאם לחוזר גמל 2017-9-8 "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה", נקבעו הוראות לעניין אופן משיכת כספים על ידי יורשים.

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא צורך בצו ירושה או קיום צוואה:

בהתאם לתיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, עמית בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות שהלך לעולמו מבלי שבוצע מינוי מוטבים בקופתו, וגובה היתרה בחשבונו אינה עולה על 8,000 ש"ח יכולים יורשיו לבצע פדיון של הכספים בהליך מזורז, מבלי שיצטרכו להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח, וזאת בכפוף להתמלאות כל התנאים הבאים:
•עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית
•יתרת הכספים בחשבון העמית אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה על ידי/נו למשיכת הכספים מהחשבון.
•חתימת המבקשים על טופס ייעודי הכולל התחייבות הצהרת היורש כי ככל הידוע לו, הוא היורש של העמית לפי דין, והכולל
•התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
•המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית (קרבה ראשונה בלבד)

בקשת משיכה מכספי התגמולים/השתלמות מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

טופס בקשה למשיכת כספים מלא וחתום על ידי היורש/המוטב, כל יורש/מוטב בנפרד.
צילום קריא ועדכני של ת.ז. כולל ספח.
אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש. (צילום המחאה או אישור ניהול חשבון  של היורש/המוטב בלבד).
לתשומת ליבך- אין לצרף כאסמכתא  צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה)
תעודת פטירה מקור או נאמן למקור

את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים ניתן להעביר למשרדי אקסלנס באמצעים הבאים:

באמצעות פקס: 03-5480325 
באמצעות מייל:  gemel_tash@xnes.co.il
באמצעות דואר: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע״מ, מחלקת תשלומים.
אפעל 25 קרית-אריה, קומה 16, פתח תקווה 4951125.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.