איך לקרוא את הדו"ח השנתי

איך לקרוא את הדו"ח השנתי

החל משנת 2014 נכנסו לתוקפם שינויים בהסדרי הדיווח הרבעוניים והשנתיים לעמיתים,
וזאת עפ"י הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בין היתר נקבע כי החל משנת 2014 עמיתי קופת הגמל וקרנות ההשתלמות יקבלו דו"ח שנתי מקוצר, בנוסף לדו"ח המפורט אשר מצוי באזור האישי. הדו"ח המקוצר הינו פורמט מקוצר הכולל את המידע העיקרי ברמת חשבונך. 
חשוב לדעת: הדו"ח המקוצר נסרק לאזור האישי שלך יחד עם הדו"ח המפורט. שאלות ותשובות בנושא הדוח השנתי

אישור הפקדות לשנת המס מציין את גובה ההפקדות העמית בשנת הדוח. באמצעות אישור זה זכאים עצמאים לקבל הטבות מס עם הגשת הספח "אישור הפקדות" למס הכנסה. הספח מופיע מתחת לסעיף "ריכוז תנועות ויתרות".

אישור הצהרת הון מציין את יתרת קרן העמית מתחילת וותק הקופה. סכום זה כולל את הפקדות חלק העמית בלבד, ללא הפקדות מעסיק ורווחים. באמצעות אישור זה מצהירים העמיתים על ההון לצרכים שונים.

במידה ועדכנת מוטבים בקופה הביטוי היחיד שיופיע לכך בדוח הוא ציון התאריך בו בוצע העדכון, ללא פרטי המוטבים עצמם, זאת עקב רגישות גבוהה למידע והוראות הדין. במידה ולא נקבעו מוטבים, הנושא יצוין מפורשת בדוח - את ציון השינוי ניתן לראות בדוח בחלקו העליון של הדוח המקוצר מתחת לטבלת "ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית". 

אם ברצונך לעדכן את המוטבים בקופה, עליך למלא את הטופס המצורף ולשלוח בדואר ל:
הפניקס אקסלנס גמל ופנסיה בע"מ
דרך השלום 53
גבעתיים, 5345433

דמי הניהול מחושבים על בסיס יומי ומוצגים ברמה החודשית אחרי חישוב הרווח/ההפסד בסוף כל חודש, כאשר אם במהלך השנה השתנו עבורך דמי הניהול, האחוז והסכום שתראה מחושבים באופן יחסי על פי מועד השינוי.

בקופות של עמית שכיר המעסיק מדווח על החודש החולף. ההפקדה הראשונה שתוצג בדוח היא זו שבוצעה בפברואר בגין חודש ינואר (כמובן שבהתאמה ההפקדה של ינואר נכנסה לדוח של השנה הקודמת).
לכן על אותו משקל, ההפקדה האחרונה שיראה עמית שכיר היא של חודש ינואר עבור חודש דצמבר.

להלן הסבר בנושא לנוחיותך. את ההסבר ניתן לראות גם בגב הדוח שנשלח לביתך:

קופות גמל: בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט 2009, אשר נכנס לתוקפו החל מה-01/07/2009, נקבע כי לא יוטל יותר מס על הרווחים הריאליים שנצברים בקופות הגמל לתגמולים בגין הפקדות.

קרן השתלמות: בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי הרווחים הריאליים הנצברים בקרנות השתלמות על הפקדות חדשות שעברו את התקרה החל מה-01/01/2003 (ובקרן לעצמאיים החל מה-01/12/2002), יחוייבו בשיעור מס של 15% בעת משיכתן (להלן: מס רפורמה). כאשר לגבי הפקדות החל מה-01/01/2006 שיעור המס יהיה 20% . עבור הפקדות החל מה-01/01/2012 שיעור המס על הרווחים הינו 25%.

בקרן השתלמות לשכירים: 
התקרה המוטבת החודשית בשנת 2020 הייתה 1,571.20 ש"ח (392.80 ש"ח עובד + 1,178.40 ש"ח מעביד) רווחים ריאליים על הפקדות מעל התקרה המוטבת יהיו חייבים במס רפורמה במשיכה (גובה התקרה המוטבת נשאר ללא שינוי בשנת 2021).


בקרן השתלמות לעצמאיים:
 התקרה המוטבת השנתית בשנת 2020 הייתה 18,600 ש"ח (גובה התקרה ב-2021 ירד אל 18,480 ₪). כך שבמידה וסך ההפקדות בשנת 2020 עלה על התקרה המוטבת יחויב הרווח הריאלי על ההפקדות מעל התקרה המוטבת בעת המשיכה במס רפורמה.

באישורי המס בדוחות קרנות ההשתלמות של כל העמיתים בישראל,מוצגת הפרדה בין הפקדות מוטבות להפקדות שאינן מוטבות. הפקדה מוטבת הינה הסכום השנתי המרבי אותו ניתן להפקיד בקרן השתלמות שבגינו הרווחים הריאליים פטורים ממס רווחי הון. במידה והקרן עצמאית - הסכום המוטב בשנת 2017 עמד על 18,240 ש"ח, במידה והקרן שכירה - הסכום המוטב עמד על 1,571 ש"ח לחודש (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).

מטרת החיווי של הפקדות שאינן מוטבות באישורי המס של קרנות ההשתלמות היא בסך הכל לציין שברגע שתתבצע משיכת כספים מקרן ההשתלמות, הסכום שיימשך ואינו מוצג כמוטב, יחוייב במס רווחי הון.
במידה והקרן עצמאית - הסכום שאינו מוטב בשנת 2018, הוא כל שקל שהופקד מעל 18,240 ש"ח
במידה והקרן שכירה - הסכום שאינו מוטב הוא במידה והופרשו לך בחודש מעל 1,571 ש"ח (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).
חשוב לציין כי מדובר על מידע בלבד, רק בעת המשיכה הקרן תקזז מס מהרווח שהשיגו כספים שאינם מוטבים (מיום הפקדתם ועד יום משיכתם).
לידיעה, החל מינואר 2012 ועדיין נכון להיום, מס רווח ההון בישראל הינו 25%.

בחלק מהדפדפנים קיימת חסימה להורדת קבצים או להצגת מסכים קופצים (Pop up windows).
במידה והינך מנסה ללחוץ על כפתור הצפיה בדו"ח והדו"ח לא נפתח, היכנס להגדרות הדפדפן במחשב או בטלפון הנייד ובטל את הסימון לחסימת חלונות קופצים.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.