ממשק אינטרנטי
לאיתור חסכונות פנסיוניים

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב - 2012, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור קופות גמל וחשבונות עמיתים. מטרת הממשק לאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו בחשבונות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, פוליסות הביטוח וקרנות הפנסיה לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. 


לצפייה באתר האינטרנט של משרד האוצר לאיתור חשבונות עמיתים לחץ כאן

אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי

בהתאם להוראת הרגולציה החברה המנהלת נדרשת להעביר את פרטי חשבונותיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך הצגת המידע בממשק האינטרנט האמור.
במידה ואינך מעוניין שפרטייך יופיעו, עלייך להעביר בקשה חתומה, ואנו נסיר את נתוניך החל משבועיים מיום קבלת הודעתך או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

את הבקשה להסרת פרטיך מהממשק האינטרנטי, יש לשלוח לשירות הלקוחות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל:

בדואר - בניין אמות פלטינום, רחוב אפעל 25 , פתח תקוה,  מיקוד 4951125
מייל- Service@xnes.co.il
בפקס - 03-5480304

הליך בדיקת קופות גמל וזכאות של מוטבים לכספים בחשבון עמית שנפטר

 • זכאות למשיכת כספי תגמולים וכספי קרן השתלמות של עמית שנפטר 
  • בדיקת הזכאות תעשה אל מול מינוי המוטבים העדכני ביותר שביצע המנוח בחשבונו.
  • במידה ולא מונו מוטבים בחשבון או נמצא כי המינוי אינו תקין - הזכאות תקבע לפי צו ירושה או צוואה 
   וצו קיום צוואה. 
  • יובהר כי האמור הינו בהתאם ובכפוף להוראות הרלוונטיות לעניין זה בתקנון הקופה.

 • זכאות למשיכת כספי הפיצויים
  • א. במידה והעמית נפטר לאחר סיום יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאות לכספים תהיה כמפורט בסעיף 1.
  • ב. במידה והעמית נפטר כאשר התקיימו יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאים לפיצויי פיטורים של עמית שנפטר הם השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963.

נדגיש כי גם במקרים בהם העובד מינה מוטבים בקופת גמל בה מופקדים כספי הפיצויים, המוטבים יהיו הנהנים לעניין מרכיב התגמולים בלבד בקופות הגמל ואילו לעניין מרכיב הפיצויים בקופת הגמל - הנהנים יהיו השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963.

לצורך בדיקת זכאותך לכספי העמית שנפטר, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-7536655.
לצורך קבלת מידע על הקופות בהן הינך זכאי, תידרש לשלוח למשרדינו צילום קריא של תעודת זהות שלך וצילום תעודת פטירה או צו ירושה/צוואה וצו קיום צוואה של הנפטר.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.