הודעות ופרסומים

הודעות ופרסומים

החל מיום 09.11.2020 המשרד הרשום של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") נמצא בכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים.

1. ביום 13.9.20 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן :" החברה") לקיים מבצע קידום מכירות אישי לבעלי רישיון (להלן: "המבצע ")

2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1.10.2020 צפוי להשתנות השם של מסלול ההשקעה "אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות" (מ"ה 8630) ל"אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500" (מ"ה 13264) וצפויה להשתנות מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, כמפורט להלן. זאת, במסגרת עדכון והתאמת מסלולי ההשקעות המוצעים לעמיתי "אקסלנס השתלמות".

לפרטים נוספים  לחץ כאן

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1.10.2020 צפוי להשתנות השם של מסלול ההשקעה "אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות" (מ"ה 8626) ל"אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500" (מ"ה 13263) וצפויה להשתנות מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, כמפורט להלן. זאת, במסגרת עדכון והתאמת מסלולי ההשקעות המוצעים לעמיתי "אקסלנס גמל".

לפרטים נוספים לחץ כאן

1. ביום 15.06.2020 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע.

1. ביום 1 בספטמבר 2019, עתידה חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

2. להלן פרטי התקנונים:

תקנון1 

תקנון2

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מתכבדת בזאת להודיע על שינוי שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") החל
מיום 01.07.2019 וזאת, בהתאם לאישור רשם החברות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

זכויות העמיתים בקופות הגמל לא ייפגעו כתוצאה משינוי שם החברה.
לשאלות והבהרות נשמח לעמוד לרשותך בטל' 2225*  או בכתובת דוא"ל service@xnes.co.il

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

הודעה על ביצוע העברת קרנות הפנסיה:

קרן פנסיה חדשה מקיפה "הפניקס פנסיה מקיפה" מס' אישור מ"ה 209

קרן פנסיה חדשה כללית "הפניקס פנסיה משלימה" מס' אישור מ"ה 671

קרן פנסיה ותיקה "עמית" מס' אישור מ"ה 347

מניהול הפניקס פנסיה בע"מ לניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

פרטי החברה הקולטת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ ח.פ. 513026484

(שמה הקודם של החברה הקולטת עד למועד העברה: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ)

כתובת אתר האינטרנט: https://www.xnes.co.il

מספר טלפון: 2225*        מספר פקס: 03-7536655

כתובת דוא"ל לפניות: service@xnes.co.il

מועד ביצוע העברת קרנות הפנסיה כאמור: 30 ביוני 2019.

זכותו של כל עמית להעביר את כספו שבקרנות הפנסיה, לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ מתחייבת שזכויות העמיתים בקרנות הפנסיה כאמור, לא ייפגעו כתוצאה מעצם העברת הניהול.

לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ תוכל לשנות את תקנוני קרנות הפנסיה כאמור ואת זכויות העמיתים.

קרנות הפנסיה כאמור הועברו במסגרת מיזוגה של הפניקס פנסיה בע"מ עם ולתוך הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, כך שעם ביצוע המיזוג, התחסלה הפניקס פנסיה בע"מ, ורשיונה בוטל.

במסגרת המיזוג כאמור הועברו גם מאגרי המידע עם פרטי העמיתים, מהפניקס פנסיה בע"מ להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.

 

1. ביום 18 באפריל 2019, עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

1. ביום 22.05.2018 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע.

1. ביום 1 באוקטובר 2018 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע כי החל מיום 1 באוקטובר 2018, יסתיים תוקף הסדר ביטוח החיים הקבוצתי (אצל המבטחת חברת כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבטחת")) לעמיתים אשר הינם מבוטחים בהסדר זה במסגרת קופת גמל המנוהלת (כנאמנות) על-ידי החברה (להלן: "הביטוח הקבוצתי").

לנוסח ההודעה לחץ כאן

ביום 1 בינואר 2017 הועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ ("אקסלנס") ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשת אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2018. במסגרת זו בוצע מיזוג ופירוק של מסלולים נוספים, לאור שינויים בצרכי החברה ושיקולי יעילות. לנוכח האמור ומתוך שיקולי יעילות, מיזגה אקסלנס גם את הפניקס מרכזית לתוך אקסלנס מרכזית לפיצויים. והכל כמפורט להלן.

 • המיזוגים והשינויים המפורטים להן הושלמו ביום  1 בינואר 2018.
 • זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
 • זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
 • החל מיום 1 בינואר 2018 שונה שם החברה המנהלת ל"אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ".
 • יובהר שזכויות העמיתים הקיימים והמועברים יישמרו.

לקבלת המידע המלא אודות מיזוג הקופות ומסלולי ההשקעה לחץ כאן.

אקסלנס נשואה גמל בע"מ, מתכבדת בזאת להודיע על שינוי שמה לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") החל מיום 01.01.2018 וזאת, בהתאם לאישור רשם החברות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

זכויות העמיתים בקופות הגמל לא ייפגעו כתוצאה משינוי שם החברה. כמו כן, דרכי ההתקשרות עם החברה יישארו כפי שהינם כיום.

ביום 1 בינואר 2017 הועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ ("אקסלנס") ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשת אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2018. במסגרת זו יבוצעו מיזוג ופירוק של מסלולים נוספים, לאור שינויים בצרכי החברה ושיקולי יעילות. לנוכח האמור ומתוך שיקולי יעילות, תמזג אקסלנס גם את הפניקס מרכזית לתוך אקסלנס מרכזית לפיצויים. והכל כמפורט להלן.

 • מועד משוער לביצוע המיזוגים והשינויים המפורטים לעיל 1 בינואר 2018.
 • מדיניות ההשקעות המפורטות לעיל עשויות להשתנות.
 • זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
 • זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
 • החל מיום 1 בינואר 2018 צפוי גם שם החברה המנהלת להשתנות לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.
 • יובהר שזכויות העמיתים הקיימים והמועברים יישמרו.
 • המיזוגים והשינויים כפופים לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לקבלת המידע המלא אודות מיזוג הקופות ומסלולי ההשקעה לחץ כאן.

לקוחות יקרים ביום חמישי 13/7/17 מוקד שירות הלקוחות וסניף קבלת הקהל יסגרו באופן חד פעמי בשעה 12:00.
נשוב לפעילות סדירה ביום ראשון 16/07/17 בשעה 09:00 לרשותכם מידע וביצוע פעולות באיזור האישי דרך "כניסה לחשבונך" בברכה אקסלנס גמל. 

אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן:"החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על העברת ניהול קופות הגמל המפורטות להלן מניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ לניהול החברה, וזאת החל מיום 1.1.2017.

שם הקופות שניהולן מועבר מספר מס הכנסה
הפניקס תגמולים ופיצויים 957
הפניקס השתלמות 964
הפניקס מרכזית לפיצויים 954
הפניקס השתלמות בניהול אישי  2024
הפניקס תגמולים בניהול אישי 2023

להלן פרטי ההתקשרות לצורך קבלת שירות בקשר עם הזכויות בקופות ולקבלת מידע נוסף בקשר להעברת הניהול: טלפון 03-7332222 או דוא"ל infom@fnx.co.il.

זכותו של כל עמית להעביר את כספו בקופות הגמל המפורטות לעיל לכל קופת גמל אחרת שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

זכויות העמיתים בקופות הגמל שניהולן מועבר לא ייפגעו כתוצאה מעצם העברת הניהול. לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, החברה תוכל לשנות את תקנוני קופות הגמל דלעיל ואת זכויות העמיתים.

להלן פרטי החברה הקולטת: אקסלנס נשואה גמל בע"מ, ח.פ 51-302648-4

כתובת אתר האינטרנט: https://www.xnes.co.il, מספר טלפון: 03-7536655, מספר פקס: 03-7536650
כתובת דוא"ל לפניות: GemelFaxMailbox@xnes.co.il

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

1. ביום 01/06/2017 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן:"המבצע")

2. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות גמל וקרנות השתלמות (לרבות קופות גמל להשקעה וקופות מרכזיות לפיצויים) בניהולה של החברה, ללא קופת הגמל אקסלנס גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד.

3. מהות התגמול והתנאים לקבלתו:
    א. המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות וההעברתם לחברה, כשהם מלאים, בהתאם להוראות החברה, ולהוראות הדין, עד ליום 30/09/2017
    ו/או
    ב. הפקדה חד פעמית מינימאלית בסך של 50,000 ש"ח

סך הצבירה בש"ח פרס (תשלום כספי בש"ח או בשווה ערך כספי)
4,500,000 ש"ח  חופשה באירופה
מחיר השוק של התגמול: 9,500 ש"ח
8,000,000 ש"ח  חופשה זוגית בחו"ל במגוון יעדים
מחיר השוק של התגמול: 18,500 ש"ח

5. התגמול יועבר לבעלי הרישיון במהלך חודש ינואר 2018 בהתאם לתנאי התקנון.

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

1. ביום 01/10/2016 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן:"המבצע")

2. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות גמל וקרנות השתלמות

3. התנאים לקבלת התגמול:
    א. המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות וההעברה לחברה, כשהם חתומים ומלאים כדין, עד ליום 31.01.2017
    ו/או
    ב. הפקדה חד פעמית מינימאלית בסך של 50,000 ש"ח

 4. מהות התגמול:

הכנסות (בש"ח) פרס (תשלום כספי בש"ח או בשווה ערך כספי)
70,000 שובר בסוכנות נסיעות בסכום 15,000 ש"ח 
112,000 שובר בסוכנות נסיעות בסכום 25,000 ש"ח

5. התגמול יועבר לבעלי הרישיון עד ליום 30.05.2017

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

ביום 1 בינואר 2016, נכנס לתוקף חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 "מסלולי השקעה בקופות גמל". לצורך יישום הוראות החוזר מבצעת החברה, בין היתר, מיזוג מסלולי השקעה בקופות הגמל: אקסלנס גמל ואקסלנס השתלמות. לאור הפעולות המבוצעות, יום התשלום הראשון יחול ביום 7 בינואר 2016.

לשאלות נוספות ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7536655

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

במסגרת יישום הוראות הממונה על שוק ההון בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל", ביום 31 בדצמבר 2015, ובכפוף לאישור ההממונה, יבוצע מיזוג מסלולי השקעה בקופות הגמל: אקסלנס גמל ואקסלנס השתלמות.
לפרטים נוספים לחץ כאן.

בתאריך 27/8/2013 פורסמה על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון הכרעה עקרונית בנושא השבת דמי ניהול לעמיתים אשר מתקיימות לגביהם הוראות ההכרעה.
לבירורים בנושא, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7536655

1. ביום 01/09/2015 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן:"המבצע")

2. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות גמל וקרנות השתלמות

3. התנאים לקבלת התגמול:
    א. המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות וההעברה לחברה, כשהם חתומים ומלאים כדין, עד ליום 31.12.2015
    ו/או
    ב. הפקדה חד פעמית מינימאלית בסך של 50,000 ש"ח

 4. מהות התגמול:

הכנסות (בש"ח) פרס (תשלום כספי בש"ח או בשווה ערך כספי)
32,000 השתתפות בנסיעה למזרח הרחוק
מחיר השוק של התגמול: 2,850 דולר.

5. התגמול יועבר לבעלי הרישיון עד ליום 31.06.2016

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

1. ביום 23/8/2015 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן:"המבצע")

2. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות גמל וקרנות השתלמות

3. התנאים לקבלת התגמול:
    א. המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות וההעברה לחברה, כשהם חתומים ומלאים כדין, עד ליום 31.12.2015
    ו/או
    ב. הפקדה חד פעמית מינימאלית בסך של 50,000 ש"ח

 4. מהות התגמול:

נכס (בש"ח) פרס (תשלום כספי בש"ח או בשווה ערך כספי)
100,000 150

5. התגמול יועבר לבעלי הרישיון עד ליום 31.03.2016

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

1. ביום 7/6/2015 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן:"המבצע")

2. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות גמל וקרנות השתלמות

3. התנאים לקבלת התגמול:
    א. המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות וההעברה לחברה, כשהם חתומים ומלאים כדין, עד ליום 31.08.2015
    ו/או
    ב. הפקדה חד פעמית מינימאלית בסך של 50,000 ש"ח

 4. מהות התגמול:

הכנסות (בש"ח) פרס (תשלום כספי בש"ח)
120,000 45,000
55,000 20,000
30,000 10,000
15,000 4,000

5. התגמול יועבר לבעלי הרישיון עד ליום 31.12.2015

בברכה,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

הודעה על העברת ניהול מרצון של קופות הגמל המנוהלות  על ידי אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ  לאקסלנס נשואה גמל בע"מ

אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ (להלן: "אקסלנס פנסיה" או "החברה") מתכבדת להודיע כדלקמן:

בימים אלה נערכים שינויים במבנה חברות ניהול קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת אקסלנס. שינויים אלה נערכים בהמשך לרפורמה החלה לאחרונה בחקיקה בתחום החיסכון הפנסיוני ארוך טווח המאפשרת, בין היתר, האחדת ניהול מוצרי הגמל והפנסיה וניהולם כמוצר חסכון פנסיוני זהה. ההליך האמור הנו חלק ממערך ההתייעלות הכולל של אקסלנס פנסיה, שהנה חלק מקבוצת אקסלנס, במסגרת פעילותה בניהול קרנות פנסיה. 
במסגרת מערך ההתייעלות, אקסלנס פנסיה מבקשת להעביר, בהליך של העברת ניהול מרצון, את קרנות הפנסיה הבאות שבניהולה: "אקסלנס נשואה פנסיה" (קרן פנסיה מקיפה) ו"אקסלנס נשואה פנסיה חסכון" (קרן פנסיה כללית) (להלן:"קרנות הפנסיה")  אל ניהולה של חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן:"אקסלנס גמל").

העברת ניהול קרנות הפנסיה לאקסלנס גמל נעשית בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובפיקוחו (להלן:"הממונה").

המועד המשוער להשלמת ההליך הנו במהלך הרבעון האחרון של שנת 2008. השלמת ההליך כפופה, בין היתר, לקבלת אישור הממונה.

לתשומת לבכם, נבקש להבהיר כי כחלק בלתי נפרד מהליך העברת הניהול מרצון נשוא הודעה זו, ובכפוף לאישור הממונה, ישונה שמה של אקסלנס גמל, באופן שלאחר השלמת ההליך כאמור היא תקרא : "אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ". 
לא יהא בביצוע הליך העברת הניהול כדי לפגוע בזכויות העמיתים בכל קרן פנסיה, כפי שהן מעוגנות בתקנוני קרנות הפנסיה והוראות כל דין. בהתאם לחוק קופות גמל ולתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964, כל עמית (שאינו פנסיונר) זכאי להעביר את כספיו הצבורים בקרן הפנסיה לכל קופת גמל אחרת שיבחר, לאותה מטרה ובכפוף להוראות הדין וההסדר התחיקתי.

פרטיה של אקסלנס גמל, אשר תנהל את קרנות הפנסיה לאחר השלמת העברת הניהול כאמור הנם:
אקסלנס נשואה גמל בע"מ
מען: ז'בוטינסקי 7 רמת-גן.

טל': 03-7536655.
פקס: 03-7536630.
כתובת אתר אינטרנט: https://www.xnes.co.il

        
בכבוד רב,

אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ

1. ביום 22.10.2017 עתידה חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").

 1. מוצרים פנסיוניים שלגביהם מוצע התמריץ הינם קופות הגמל וקרנות ההשתלמות (לרבות קופות גמל להשקעה וקופות מרכזיות לפיצויים) בניהולה של החברה, ללא קופת הגמל אקסלנס גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד. 
 2. מהות התגמול והתנאים לקבלתו: המצאת מלוא מסמכי ההצטרפות והעברתם לחברה כשהם מלאים, בהתאם להוראות החברה, ולהוראות הדין, עד ליום 22.01.2018. הפקדות חד פעמיות של 50,000 ₪ ייספרו למבצע. 
צבירה (בש"ח) פרטי התגמול
5 מיליון ש"ח חופשה ליחיד בחו"ל 
מחיר השוק של התגמול: 7,500 ש"ח
10 מיליון ש"ח חופשה זוגית בחו"ל
מחיר השוק של התגמול: 15,000 ש"ח
 1. התגמול יועבר לבעלי הרישיון עד לסוף חודש יוני 2018, בהתאם לתנאי התקנון. 

בהתאם להנחיות הרשות למשפט וטכנולוגיה, הרינו לעדכן כי אין העמיתים נדרשים לממש את זכות הסירוב לטופס ההסכמה אשר נישלח אליהם ביום 27.8.2014, כלל העמיתים לא יצורפו למאגר המידע אקסלנס פניקס, אלא אם הסכימו הסכמה פוזיטיבית להצטרפות למאגר המידע. לידיעתכם, בברכה אקסלנס.

החל מיום 01.01.2014 מוזגו מסלולי ההשקעה הקיימים בקופות המתופעלות בבנק הבינלאומי הראשון ובבנק הפועלים והוטמעו כמסלולי השקעה במסגרת קופות הגמל המתופעלות בבנק מזרחי טפחות.

הודעה על ביצוע שינוי בנק מתפעל ומיזוג מסלולים בקופות הגמל אשר בניהול אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

עמית/ה יקר/ה, שלום רב,                 

בימים האחרונים אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") הודיעה לעמיתיה כי בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולהוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, בדבר ניהול קופת גמל אחת מכל סוג, נערכת החברה למזג את הקופות המנוהלות על ידה ביום 31.12.2013, באופן שהחל מיום 1.1.2014 תנהל החברה קופת גמל אחת מכל סוג (להלן: "המיזוג").
בעקבות מיזוג קופות אקסלנס, לא יוצגו באתרי בנק הפועלים ובנק הבינלאומי נתוני הקופות אלא רק באתר החברה באזור האישי: https://www.xnes.co.il/home/MyLogin.aspx

דחייה בביצוע משיכות ו/או העברות כספים כתוצאה מתהליך מיזוג מסלולים בקופות הגמל. להודעה המלאה לחץ כאן 

עמית יקר,

הרינו להודיעך כי בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב 2012, החל מיום 1 בינואר 2013 יחול שינוי בשיעורי דמי הניהול בקופות הגמל.

לעיון בהוראות התקנות

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע כי החל מיום 31.07.2011 יבוטל הסדר ביטוח החיים הקבוצתי לעמיתים אשר הינם מבוטחים בהסדר זה במסגרת קופת הגמל "אקסלנס טפחות גמל" (מ.ה 266) (להלן והבתאמה:"הביטוח הקבוצתי" ו - "הקופה" ו - "עמיתי הקופה המבוטחים") המנוהלת על ידי החברה.

עמיתי הקופה המבוטחים יוכלו להודיע לחברה על רצונם להמשיך להיות מבוטחים בהסדר הביטוח הקבוצתי בקופה באמצעות הודעה בכתב המצ"ב להודעתנו זו (באמצעות טופס הצטרפות) בצירוף צילום תעודת זהות. ניתן להוריד ולעיין בדף פרטי הביטוח ופוליסת הביטוח המופיעים כקישור להודעתנו זו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.xnes.co.il

יובהר בזאת, כי עמיתי הקופה המבוטחים אינם חייבים להמשיך להיות מבוטחים בהסדר הביטוח הקבוצתי וכי הדבר נתון לשיקול דעתם הבלעדי. עוד יובהר כי עמיתי הקופה המבוטחים ככל ויחליטו להמשיך בהסדר הביטוח הקבוצתי יהיו רשאים לבטלו, בכל עת, בהודעה בכתב לחברה.

מובהר ומוצהר בזאת כי מעבר לשינוי האמור בהסדר הביטוח הקבוצתי כמפורט לעיל, לא תחול כל פגיעה ברציפות הזכויות העמיתים כפי שנצברו עד כה.

המשמעות של אי משלוח טופס הצטרפות לביטוח הינה שהחל מיום 31.07.2011, הינה היעדר כיסוי ביטוחי בקרות אירוע ביטוחי כהגדרתו בפוליסה.

מובהר, כי, בהתאם לתנאי הפוליסה, החברה שומרת על זכותה שלא לחדש את הסדר הביטוח הקבוצתי עם סיומה של כל תקופת ביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה ובהתאם להודעה מתאימה שתימסר לעמיתים.

את טפסי ההצטרפות ניתן לשלוח ו/או בכל בירור נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:

מוקד שירות טלפוני : 03-7536655
פקסימיליה : 03-7536650
דואר אלקטורני : service@xnes.co.il
כתובת דואר: ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520

להורדה ועיון בדף פרטי הביטוח ופוליסת הביטוח
להורדת טופס הצטרפות מחודשת לביטוח חיים קבוצתי

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ מתכבדת להודיע בזאת כי כחלק מההיערכות לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

(קופות גמל), התשס"ה-2005, בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברות מנהלות וכחלק ממערך התייעלות כולל, בכוונתה לבצע הליך של מיזוג מסלולים וקופות גמל בניהול החברה כמפורט במסמך המצורף.

המועד המשוער להשלמת הליך המיזוג הינו 31.12.2011.

יודגש כי זכויות העמיתים, הן בקופות הקולטות והן בקופות הנקלטות, יוותרו ללא שינוי לאחר השלמת המיזוג.

עם השלמת המיזוג, ניתן יהיה לעיין בתקנונים מעודכנים של קופות הגמל ובפירוט השינויים שנערכו בהם באתר האינטרנט של החברה.

לצפייה במתווה המיזוג לחץ כאן.
לצפייה בהודעה על שינוי מדיניות ההשקעה לחץ כאן.

בכל שאלה הינך מוזמן לפנות לחברה:
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

מען: אפעל 25, בניין אמות פלטינום, פתח תקוה.
טלפון: 6696* או 03-7536655.
כתובת אתר האינטרנט: https://www.xnes.co.il

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ (להלן:"החברה"), מתכבדת להודיע כי ביום 23 במאי 2011 נכנסו לתוקפם שינויים בתקנוני קופות הגמל "אקסלנס אורית" (מ"ה 435), "חיננית קופת תגמולים לשעבר מקבוצת מזרחי טפחות)" (מ"ה 541,542,543,544,545) ו-"אקסלנס ליאור" (מ"ה 401) (להלן וביחד "קופות הגמל"), על מנת לאפשר גם לעמיתים שכירים להצטרף לקופות הגמל (עד לאותו מועד קופות הגמל היו מיועדות לעמיתים עצמאיים בלבד).
ניתן לעיין בתקנונים מעודכנים של קופות הגמל ובפירוט השינויים שנערכו בהם, בכל עת באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: https://www.xnes.co.il.

בכבוד רב,
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

 הודעה מצורפת

הודעה על העברת ניהול מרצון של קופות הגמל המנוהלות  על ידי אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ  לאקסלנס נשואה גמל בע"מ

אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן: "אקסלנס גמל" או "החברה") מתכבדת להודיע כדלקמן:

ביום 1 בינואר 2009 הושלם הליך העברת ניהולן מרצון של קרנות הפנסיה אשר היו מצויות בניהולה של אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ והמפורטות להלן, אל אקסלנס גמל: אקסלנס נשואה פנסיה חיסכון; אקסלנס נשואה פנסיה מקיפה (להלן:"קרנות הפנסיה").

העברת ניהול קרנות הפנסיה לאקסלנס גמל נעשתה בהתאם לאישור ולהיתר כדין מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובפיקוחו (להלן:"הממונה").
משמעות העברת הניהול הנה כי החל מהמועד כאמור, קרנות הפנסיה החלו להיות מנוהלות בנאמנות על ידי אקסלנס גמל.

כחלק בלתי נפרד מהליך העברת הניהול, ישונה שמה של אקסלנס נשואה גמל בע"מ, לשם הבא: "אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ".

לאור האמור, ובמסגרת הליך העברת הניהול, בתקנוני קרנות הפנסיה נעשו שינויים המחויבים במסגרת העברת ניהולן לאקסלנס גמל על כן, בכל מקום בתקנוני קרנות הפנסיה בו היה כתוב: "אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ", נכתב במקום זאת :"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ".
כמו כן, בכל אחד מתקנוני קופות הגמל המצויות כיום בניהולה של החברה, שונה שם החברה המנהלת בהתאם, באופן שבכל מקום בתקנוני קופות גמל אלה היה כתוב :"אקסלנס נשואה גמל בע"מ", נכתב: "אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ". 
כל השינויים המפורטים לעיל אושרו על ידי הממונה.
ניתן לעיין בכל עת בתקנוני קופות הגמל שבניהול החברה באתר האינטרנט של אקסלנס גמל אשר כתובתו מופיעה להלן.

לא יהא בביצוע הליך העברת הניהול כדי לפגוע בזכויות העמיתים בכל קופת גמל לקצבה, כפי שהן מעוגנות בתקנוני קרנות הפנסיה והוראות כל דין. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964, כל עמית זכאי להעביר את כספיו הצבורים בקופת הגמל שלו לכל קופת גמל אחרת שיבחר, לאותה מטרה ובכפוף להוראות הדין וההסדר התחיקתי.

ניתן לפנות לחברה בכל עת, על פי הפרטים להלן:
אקסלנס נשואה גמל בע"מ
מען: ז'בוטינסקי 7 רמת-גן.
טל': 03-7536655.
פקס: 03-7536630.
כתובת אתר אינטרנט: https://www.xnes.co.il

בכבוד רב,
אקסלנס נשואה גמל בע"מ

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.