Phoenix ESOP

The Right Option for you

לפניכם מאגר החלטות מיסוי שפורסמו על ידי רשות המסים בתחום אופציות לעובדים ותגמול הוני לעובדים (כגון הקצאת אופציות, RSU, RS, ESPP), הדנות במסלולי המס השונים (סעיף 102 - מסלול רווח הון, הקצאות ללא נאמן, הקצאה לפי 3(ט) ועוד).  לחצו על ההחלטה הרלוונטית וקראו בעיון.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (Relocation) - החלטת מיסוי בהסכם

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: תמחור מחדש כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד, של תוספת המימוש באופציות במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת זכויות בשותפות נפט סחירה במסגרת סעיף 102 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: אופציות לעובדים
הנושא: ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: החלפת מסלול המס לנותן שירותים - החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות החברה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: אופציות רכש ומכר בחברה פרטית - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית זרה (להלן: "החברה האם"), אשר מחזיקה בחברות פרטיות תושבות ישראל (להלן: "חברות הבנות"), אימצה תוכנית תגמול להקצאת מניות (להלן: "תוכנית ההקצאה"), ובכוונתה להקצות מכוח תכנית ההקצאה, לעובדי חברות הבנות, שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), מניות בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 (ב)(2) לפקודה (להלן: "מניות 102 הוני").

2. מניות 102 הוני המוקצות לעובדים, הינן מניות בחברה פרטית אשר כפופות, בין היתר, להסכמי בעלי מניות. לפיכך, ובהתאם להסכם בעלי המניות של החברה האם, כל עוד מניות החברה אינה רשומות למסחר בבורסה, קמה לבעל השליטה בחברה האם (להלן: "בעל המניות"), אופציית רכש לפיה, בעת סיום יחסי עובד- מעביד בין העובד לבין החברה (להלן: "סיום היחסים"), יוכל בעל המניות לרכוש מהעובד במחיר שוק את מניות 102 הוני שברשותו, כולן או חלקן (להלן: "אופציית רכש"), וזאת בתוך 3 חודשים ממועד סיום היחסים.

3. כמו כן, במקרה שסיום היחסים הינו בשל מחלה קשה, נכות או מוות, אזי בהתאם להסכם בעלי המניות ובכפוף לו, כל עוד מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה, קמה לעובד אופציה למכור לחברות אחרות בקבוצה, את מלוא המניות 102 הוני למשך תקופה של 3 חודשים (להלן: "אופציית מכר").

4. יובהר כי הזכויות העודפת (אופציית הרכש ו/או אופציית המכר) אינן משנות את סיווג תכנית ההקצאה לצרכים חשבונאיים, והתוכנית תמשיך להיות מסווגת כתובנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי ASC718 לפי כללי החשבונאות האמריקאים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתוכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.

הבקשה:

לאור היות האופציה זכות למניה בחברה שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא צפוי כי תרשמנה למסחר בשנים הקרובות, ומאחר שבעלי המניות בחברה מחד מעוניינים להעניק לעובד אופציות למניות, אשר תהינה ניתנות למימוש ומאידך אינם מעוניינים לאפשר לעובד למכור את מניות החברה לידי בעל מניות זר, התבקש אישור כי לא יראו באופציית הרכש ו/או באופציית המכר כהפרה של הוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה וכי יחולו על המניות 102 הוני הוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחן.

תמצית הסדר המס ותנאיה:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו בפרק העובדות לעיל, אושר כדלקמן:

1. ככלל, במידה ואופציית הרכש ו/או אופציית המכר תעמודנה בתנאים שפורטו בפרק העובדות, הרי שמתן אופציית הרכש ו/או אופציית המכר לא תהווה כהפרת הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן, כך שבמועד מימוש, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה, של המניות אשר הוקצו מכוח תכנית ההקצאה (להלן: "מועד המימוש"), יחולו הוראות סעיף 102(ב)(2) או סעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

2. יחד עם זאת, במקרה בו יבוצע מימוש המניות 102 הוני נשוא החלטת המיסוי באמצעות אופציית הרכש ו/או אופציית המכר, הרי שיחולו במימוש זה הוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן בלבד:

2.1 מימוש אופציית הרכש ו/או אופציית המכר תהיה בשל עזיבת העובד את החברות הבנות.

2.2 יחסי העבודה בין העובד לבין החברות הבנות ו/או החברות האם, הסתיימו באופן סופי ומוחלט, במישרין
ו/או בעקיפין. לעניין זה "מוחלטים" לרבות אי המשך התקשרות במסגרת נתינת שירותים או באמצעות צד
קרוב, כמשמעות המונח בסעיף 88 לפקודה.

2.3 מימוש אופציית הרכש ו/או אופציית המכר יתאפשר רק במידה ואותו מועד מניות החברה האם טרם
נרשמו למסחר.

2.4 תוספת המימוש שנקבעה באופציות הינה בהתאם לשווי החברה בידוע במועד ההענקה.

2.5 תמורת מכירת המניות על פי אופציית הרכש ו/או אופציית המכר תחושב בגובה שווי השוק של החברה
האם, כמשמעות המונח בסעיף 85 לפקודה, במועד מימוש אופציית הרכש ו/או אופציית המכר, אשר יקבע
על ידי מעריך שווי חיצוני (להלן: "תמורת המכירה", "המעריך"). בקביעת שווי השוק של החברה האם על
ידי המעריך, יובאו בחשבון כל המרכיבים של החברה והתחייבויותיה, יכולתה של החברה האם לתפקד
כיחידה עצמאית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של החברה האם.

3. לעניין סעיף 2.4 לעיל, הרי שאי עמידה בו לא תפסול את האפשרות שיראו את המכירה תחת הוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה, או את המימוש באמצעות אופציית הרכש או אופציית המכר, אלא במועד המימוש, תמורת המכירה תחולק לשני חלקים כדלקמן:

3.1 החלק הראשון יהא שווה לפער שבין שווי שוק מנית החברה האם במועד ההקצאה לבין תוספת המימוש
הנקובה באופציות, מוכפל בכל כמות המניות 102 הוני שהוצקו לעובד. חלק זה יחשב כהכנסת עבודה
מכוח סעיף 2(2) לפקודה ויתחייב במס במועד המימוש בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121
לפקודה (להלן: "המרכיב הפירותי").

3.2 החלק השני יהא סך שווי ההטבה המחושב בניכוי המרכיב הפירותי. חלק זה ימוסה על פי שיעור המס
הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה (להלן: "המרכיב ההוני").

4. מובן, וככל שבמועד מימוש המניות 102 הוני באמצעות אופציית הרכש ו/או אופציית המכר, התמורה שתשולם לעובד תהא גבוהה משווי השוק של החברה באם באותו מועד כפי שייקבע על ידי המעריך, יתחייב הפער שבין התמורה בפועל לבין שווי השוק כאמור, כהכנסת עבודה, מכוח סעיף 2(2) לפקודה.

5. למען הסר הספק יובהר כי מימוש מניות 102 הוני באמצעות אופציית הרכש ו/או אופציית המכר שלא בהתאם לסעיף 2 לפרק ההחלטה לעיל, תסווג כמימוש של הקצאה שלא באמצעות נאמן ויחולו הוראות סעיף 102(ג) לפקודה לכל דבר ועניין.

6. החברות הבנות לא ידרשו כל הוצאה, למעט בכפוף להוראות סעיף 102(ד) לפקודה לרבות ביחס לגובה המרכיב הפירותי שנזקף כאמור לעובד כהכנסה בסעיף 3.1 לפרק ההחלטה לעיל, והכל בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד השומה.

7. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברה ומכתב אישור של החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו. וכן הוראות במקרה של הפרה.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: רצף באיחוד מניות - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית שהתאגדה בישראל עוסקת במחקר ופיתוח בתחום התוכנה (להלן: "החברה").

2. החברה מוחזקת בבעלות מלאה של חברה תושבת ארה"ב, אשר מניותיה הונפקו לציבור בבורסת ה-NASDAQ סמוך להגשת הבקשה נשוא הסדר זה (להלן: "חברת האם").

3. חברת האם אימצה תכנית אופציות, בהתאם לסעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון, אשר הוגשה לאישור פקיד השומה, מכוחה הקצתה, בין היתר, אופציות לעובדים, שאינם בעלי שליטה, תחת מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "עובדים", "אופציות 102 הוני" בהתאמה). חלק מאופציות 102 הוני מומשו למניות חברת האם (להלן: "מניות 102 הוני").

4. דירקטוריון חברת האם החליט על שינוי במבנה ההון של חברת האם לקראת הנפקת מניותיה לציבור, מבלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות, בדרך של איחוד מניות חברת האם למספר קטן יותר של מניות (להלן: "איחוד הון מניות") ביחס של 2:1 (קרי, עבור כל 2 מניות הוחלט לבצע התאמה של האופציות, כך שכמות האופציות שמחזיק כל ניצע תוקטן ומחיר המימוש עבור כל אופציה יגדל, בהתאמה, וזאת על מנת שהניצעים לא יצאו נפסדים או מורווחים לעומת בעלי המיות בחברת האם (להלן: "מנגנוני ההתאמה").

5. מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של הניצעים, כפי שנקבע במועד הקצאת האופציות. כמו כן, מנגנון ההאתמה יבוצע לגבי כלל הניצעים המחזיקים באופציות.

6. נוסף על כך, במקרה בו יתקבלו שברי מניות בגין איחוד הון המניות, תשלם חברת האם לבעלי המניות תשלום במזומן השווה לאותו שבר מניה שהתקבל מוכפל במחיר השווה למחיר השוק של מניית חברת האם כפי שנקבע בהצהרת הרישום שהגישה חברת האם במסגרת רישום מניותיה למסחר (להלן: "המרכיב במזומן").

הבקשה:

1. החברה ביקשה לקבוע כי התאמת אופציות 102 הוני ומניות 102 הוני בהתאם למנגנון ההתאמה, לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים הן במישור החברה, והוראות סעיף 102 במסלול רווח הון באמצעות נאמן תמשכנה לחול על האופציות 102 הוני ומניות 102 הוני עד ל"מועד המימוש", כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה (רצף מס).

2. כן ביקשה החברה לקבוע את ההסדר שיחול על המרכיב במזומן, ככל שישולם.

תמצית הסדר המס ותנאיה:

1. התאמת אופציות 102 הוני ומניות 102 הוני בהתאם למנגנון ההתאמה, לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים הן במישור החברה, והוראות סעיף 102 במסלול רווח הון באמצעות נאמן תמשכנה לחול על האופציות 102 הוני ומניות 102 הוני עד ל"מועד המימוש", כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה (רצף מס).

2. ככל שישולם המרכיב במזומן, העובדים ימוסו במועד התשלום, כהכנסת עבודה בהתאם לשיעור המס השולי מכח סעיף 2(2) לפקודה.

3. יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה שהופקה בישראל ואת העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מהאופציות נשוא החלטת מיסוי זו.

4. כל הטבה שתינתן לעובדים בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש וכד', השונים מיחס ההמרה הקבוע במנגנון ההתאמה, תיחשב להכנסת עבודה בידיהם של העובדים והחברה המעבידה תנכה, במועד קבלת התמורה ממימוש המניות מס בשיעור המס השולי של העובד הקבוע בסעיף 121 לפקודה, אלא אם הציג העובד בפניה אישור תקף מפקיד שומה לניכוי מס מופחת.

5. בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זו, לא יינתנו ניכויים, קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מהמס החל לרבות ממסי חוץ וכי לא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו-100 לפקודה. במקרה בו יוכח על ידי הניצעים כי חויבו במסי חוץ על ידי מדינת חוץ, בגין הכנסה ממימוש האופציות/המניות, ושילמום, תשקול רשות המסים מתן זיכוי בגין מסי החוץ בהתאם להוראות כל דין והאמנות למניעת כפל מס.

6. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן בין היתר כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן ולתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי מועד פקיעה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך (להלן: "החברה") העניקה, בין היתר, אופציות לא סחירות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

2. האופציות בעלות תקופת פקיעה העולה על ארבע שנים.

3. החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה.

4. החברה קיבלה בעבר, מהחטיבה המקצועית ברשות המסים, שתי החלטות מיסוי בעניין מימוש נטו ובעניין מנגנוני התאמה (להלן ביחד: "החלטות המיסוי"). מנגנוני ההתאמה נקבעו על מנת לשמר את השווי ההטבה של העובדים, בגין השינוי במבנה ההון של החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנדים, מניות ההטבה, זכויות ושינויים בהון החברה.

5. מנגנוני ההתאמה בוצעו לגבי כלל מחזיקי האופציות, לרבות לנותני שירותים ולמשקיעים.

6. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין הטבה נוספת לעובד כתוצאה מישום מנגנוני ההתאמה.

7. החברה מתעתדת לרשום למסחר את האופציות שהוקצו, בין היתר, לעובדיה, ברם רשות ניירות הערך דורשת כחלק מתנאי הרישום למסחר שתקופת חיי האופציות, לא תעלה על 4 שנים ממועד הרישום כאמור.

הבקשה:

אישור כי הקטנת תקופת חיי האופציות ל - 4 שנים (במקרה הנדון בחצי שנה), לא תפגע בהסדרי המס, כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי.

תמצית הסדר המס ותנאיה:

1. נקבע כי הקטנת תקופת חיי האופציות, כתוצאה מדרישת רשות ניירות ערך, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

2. הסדרי המס כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי ימשיכו לחול על כלל האופציות, לרבות האופציות שהוקצו לעובדים תחת הוראות סעיף 102 לפקודה, גם לאחר הקטנת חיי האופציה והעמדתם על 4 שנים במועד רישומן למסחר בבורסה לניירות ערך.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות למניותיה, לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה, בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (להלן "האופציות").

2. החברה הגישה לפקיד שומה ניכויים תכנית אופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 והכללים מכוחו (להלן: "התכנית").

3. החברה הוסיפה בתכנית הוראה כי האופציות המוקצות לדרג ההנהלה יהיו בעלות מנגנון האצה של מועדי ההבשלה (vesting) של האופציות, כך שבקרות עסקת מיזוג או מכירה של החברה לרבות הנפקתה בבורסה (EXIT) יואצו מועדי ההבשלה והאופציות תהיינה ניתנות למימוש מיידי (להלן: "מנגנון ההאצה"). מטרת המנגנון לתמרץ את דרג ההנהלה בארגון ליזום, לקדם ולהוביל את הארגון לעסקאות שלעיתים קרובות יתבטאו בסיום העסקתו של אותו מנהל בארגון.

4. לאור זאת, ביקשה החברה להחיל את מנגנון ההאצה ביחס לקבוצת עובדים בדרג הנהלה בחברה, ולכן אישר דירקטוריון החברה לשנות את תנאי האופציות בהתאם.

5. החלת מנגנון ההאצה ניתן לכל דרג ההנהלה, למעט עובדי הנהלה לשעבר, עובדי הנהלה בהליכי פרישה או בחופשה ללא תשלום.

6. יודגש כי למעט החלת מנגנון ההאצה יתר תנאי האופציות לא שונו.

7. יודגש כי החברה פנתה מראש בטרם חל אירוע ה-EXIT. וכי מדובר באירוע עתידי שאינו ידוע נכון למועד הגשת הבקשה.

הבקשה:

לאשר כי החלת מנגנון ההאצה לא יהווה אירוע מס ויחול רצף מס.

תמצית הסדר המס ותנאיה:

1. ככלל, הוספת מנגנון ההאצה בתוכנית ההקצאה, אינו פוסל אותו מלעמוד בתנאי הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

2. שימוש במנגנון ההאצה לא יהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי המס במקור, והן במישור עובדים. בכל מקרה המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש").

3. לעניין "תום התקופה" כהגדרת המנוח בסעיף 102(א) לפקודה, יראו במועד ההקצאה המקורי של האופציות, כמועד ההקצאה, לכל דבר ועניין.

4. החברה תעדכן את תכנית האופציות במנגנון ההאצה ותשלח הודעות לפקיד השומה הרלוונטיים כנדרש בכללים מכוח סעיף 102 לפקודה.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: התאמת האופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בגין איחוד או פיצול הון מניות - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל הנסחרת בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה ולעובדי החברות הבנות שלה (שהן תושבות ישראל) (להלן: "העובדים"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

2. בתקופה הקרובה עומדת החברה לבצע שינויים במבנה ההון שלה מבלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות, בדרך של חלוקת מניות החברה למספר קטן יותר של מניות (להלן: "איחוד הון מניות (reverse stock split)") או בדרך של חלוקת מניות החברה למספר גדול יותר של מניות (להלן: "פיצול הון מניות (stock split)"), ולשם כך עליה לבצע התאמה של כל כתבי האופציה כך שבעלי האופציות אינם יצאו נפסדים או מרווחים לעומת בעלי המניות (להלן: "מנגנון ההתאמה").

3. מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, כפי שנקבע במועד ההקצאה.

4. מנגנון ההתאמה בוצע לגבי כלל מחזיקי האופציות, קרי, לא רק לעובדים אלא גם למחזיקי אופציות אחרים, לרבות אילו מקרב הציבור.

5. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין ההטבה הנוספת לעובדים.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות בשל יישום מנגנון ההתאמה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, ביצוע מנגנון ההתאמה בתוכנית לגבי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של כללי התוכנית או אירוע מס במישור העובדים ו/או במישור החברה.

2. יחד עם זאת, במידה ומנגנון ההתמאה בתוכנית מטיב עם העובדים ביחס למנגנון ההתאמה בבורסה, הרי שההפרש ייחשב בידי העובדים כמרכיב של הכנסת עבודה ויתווסף למרכיב העבודה הפירותי המסווג כהכנסת עבודה לפי סעיף 102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת אופציות למניות בכורה תחת הוראות סעיף 102 לפקודה - הקצאה באמצעות נאמן במסלול
רווח הון

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), הקצתה בעבר לעובדיה, שאינם בעלי שליטה, כהגדרת המונח בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים"; "הפקודה"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה הרגילות (להלן: "האופציות הרגילות"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (להלן: "המסלול ההוני").

2. נכון למועד הגשת הבקשה, תוספת המימוש הנקובה באופציות הרגילות, הינה גבוהה משמעותית משווי מניות החברה.

3. הון המניות של החברה כולל, בנוסף למניות רגילות, גם מניות בכורה (Preferred Shares), מסוגים שונים, המעניקות למחזיקים בהן זכויות עודפות (להלן: "מניות הבכורה"), ובין היתר, בעת חלוקת התמורה במקרה של מכירת מניות החברה ו/או את פעילותה ו/או את כל נכסיה (להלן כל אחד מהמקרים האמורים: "EXIT").

4. לאור קשיים אליהם נקלעה החברה, ובשל סיבובי הגיוס וההשקעה הרבים שבוצעו בה בעבר, מניות הבכורה הינן בעלות עדיפות לקבלת החלק הארי של התמורה במקרה של EXIT, כך שנוצר מצב בו הזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה אינן מעניקות לעובדים שום חלק מהתמורה שתתקבל ב-EXIT, אלא רק במקרה, בו ה-EXIT יעשה לפי שווי גבוה ביותר של החברה, אשר אינו ריאלי והסבירות שיתרחש הינה נמוכה מאד. לפיכך, במצב דברים זה, האופציות שהוענקו לעובדי החברה מעשית הינן חסרות ערך כמעט לחלוטין, ואינן משמשות עוד כתמריץ לעובדים להמשיך ולעבוד בחברה.

5. מכאן, על מנת לתמרץ את עובדי החברה להמשיך ולעבוד בחברה, בכוונת החברה לאמץ תוכנית אופציות חדשה (להלן: "התוכנית"), שתאפשר הענקת אופציות לעובדים, אשר תהיינה ניתנות למימוש למניות בכורה מסוג חדש (להלן: "אופציות חדשות" "מניות בכורה חדשות" בהתאמה), וזאת על מנת שגם העובדים ייהנו מתמורה מסוימת באם החברה תבצע EXIT גם בשווי נמוך.

6. מניות הבכורה החדשות תקנינה למחזיק בהם, בין היתר, זכות לקבל אחוז מסוים מהתמורה במקרה של EXIT (להלן: " הזכות העודפת"), יחד עם שאר בעלי מניות הבכורה בחברה.

7. יודגש, כי מניות הבכורה החדשות תקנינה זכות נוספת בעת EXIT כאמור לעיל, בנוסף לשאר הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:

7.1 מועדי ההבשלה של האופציות החדשות, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של EXIT
(למעט אפשרות לאקסלרציה במקרה של EXIT).

7.2 לא תהא אפשרות לבצע באופציות החדשות תמחור מחדש (Repricing) ו/או שינוי בתקופת ההבשלה
(Re - Vesting), בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות לאקסלרציה במקרה של EXIT).

7.3 במידה והאופציות החדשות/מניות הבכורה החדשות תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהיה זכאי לזכות
העודפת הנוספת. קרי, הזכות העודפת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות
החדשות/מניות הבכורה החדשות, לפי העניין.

7.4 במידה ובמועד ה-EXIT, התמורה שתשלם החברה הרוכשת תהא באמצעות מניות, ולא במזומן, הרי
שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה החדשות תתבטא גם בקדימות בקבלת מניות החברה
הרוכשת, לפי העניין.

7.5 יודגש כי, בהתאם לחוק החברות החל בישראל, מניות הבכורה החדשות שיתקבלו בעת מימוש האופציות
החדשות, אינן מסווגות כמניות רגילות בחברה, אלא כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה חדשות אלה
אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל, כמניות נדחות, מניות הנהלה או מניות יסוד.

7.6 בתוכנית ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג
Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות למניות הבכורה החדשות, שיוקצו מכוחן.

7.7 מניות הבכורה החדשות אינן ניתנות לפדיון.

7.8 הסכום שיתקבל בעת מכירת מניות הבכורה החדשות, ייקבע כאחוז מהתמורה העתידית שאינה ידועה עד
למועד העסקה, והיא אינה סכום קבוע מראש.

7.9 הנפקת מניות הבכורה החדשות תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה, במסגרת ההון
הרשום של החברה.

7.10 הזכות העודפת אינה מקנה למי מהעובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל
סיטואציה שהיא.

7.11 יובהר כי הזכות העודפת אינה משנה את סיווג תוכנית האופציות לצרכים חשבונאיים, והתוכנית תמשיך
להיות מסווגת כתוכנית הונית על פי: FAS123R של המוסד האמריקני לתקינה חשבונאית ו/או תקן 24 של
המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ו/או IFRS2 של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתוכנית
התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות החדשות המוענקות לעובדים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על-ידכם בסעיף העובדות לעיל לרבות המפורטות בסעיף 4 לעיל, קרי האופציות למניות הרגילות נמצאות עמוק מחוץ לכסף, הריני לאשר את הסדר המס כדלקמן:

1. האופציות החדשות תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול ההוני.

2. תנאי לאמור לעיל הוא כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה החדשות תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק שליטה בה.

3. לעניין החלטת מיסוי זאת EXIT יחשב רק אירוע בו נמכרו הזכויות בחברה לצד ג', במישרין או באמצעות עסקת מיזוג (לא כולל הנפקה בבורסה) ו/או בוצעה עסקת נכסים שמיד בסמוך אליה (במהלך אותו הרבעון), קיבלה החברה החלטה לגבי פירוקה. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה בו תשתלם תמורה בשל מניות בכורה חדשות, במסגרת אירוע שאינו מוגדר כאירוע EXIT, יסווג חלק מהתמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה כהכנסת עבודה.

4. יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) שיקבלו העובדים ב-EXIT בגין האופציות למניות הבכורה שברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבע בעסקה, תיחשב כהכנסת עבודה. לעניין זה, "שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל כמות המניות של החברה (ללא הבחנה בסוג המניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:

סך התמורה המשולמת במסגרת העסקה: 20 מליון דולר
התמורה שיקבל כל עובד בגין מניית בכורה אחת: 8 דולר
סך כמות המניות הרגילות בחברה: 500,000
סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות בחברה: 2,000,000
סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה: 1,300,000
סך כמות מניות הבכורה, שהוקצו בגין המרת האופציות החדשות: 200,000
"שווי המניה הממוצע": 5 דולר (=20,000,000/4,000,000)
מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה: 3 דולר (=8-5)


יובהר כי בגין מרכיב הכנסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.

5. בהמשך לסעיף 4 לעיל, יובהר כי בכל מקרה סכום שישולם לעובד, מעבר לשווי מניית הבכורה שברשותו, כפי שנקבע בעסקה, יסווג כהכנסת עבודה.

6. מוסכם כי במידה והאופציות החדשות ימומשו בתקופה של עד 9 חודשים ממועד הקצאתם, תחשב התמורה כולה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובד.

7. האופציות תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.

8. במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יומרו האופציות החדשות למניות בכורה אותן תנפיק החברה. למען הסר ספק, יובהר כי, מניות הבכורה שיונפקו כתוצאה מהמרת האופציות החדשות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, ע"י החברה או ממי שמחזיק שליטה בה.

9. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה, הוראות למקרים בהם הון מניות החברה מורכב ממספר סוגים של מניות בכורה בעלי קדימות שונה או בעלי זכויות שונות, אופן קביעת שווי מניות בכורה, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: החלפת מסלולי אופציות ללא ביטול והקצאה בפועל - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת הנסד"ק שבארצות הברית (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כנוסחו טרם התיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "אופציות 102 ישן" ; "אופציות 3(ט)").

2. לאחרונה הגישה החברה תוכנית אופציות (להלן: "התוכנית") לאישורו של פקיד השומה. החברה בחרה להחיל על האופציות שיוקצו מכוח התוכנית את הוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה.

3. החברה מעוניינת לראות את האופציות 102 ישן והאופציות 3(ט) שהוקצו לעובדי החברה (להלן: "האופציות המוחלפות") כמבוטלות, ותחתן מוקצות אופציות חדשות (להלן: "אופציות חדשות", "ביטול והקצאה מחדש") בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (לאחר תיקון 132) במסלול רווח הון עם נאמן (להלן: "מסלול רווח הון"), כך שלאחר שהעובדים והחברה יאשרו את ההחלפה ויחתמו על כתב ההסכמה שיועבר לידי הנאמן, על האופציות המוחלפות יחולו הוראות מסלול רווח הון והכל ללא ביצוע מהלך ביטול האופציות המוחלפות וההקצאה בפועל של אופציות חדשות. האופציות החדשות תהיינה כפופות לתוכנית האופציות של החברה, ולהוראות סעיף 102 לפקודה (לאחר תיקון 132). על האופציות החדשות יחולו אותם התנאים שחלו על האופציות המוחלפות.

4. המועד שייחשב כהקצאת האופציות החדשות וכביטול האופציות המוחלפות כאמור בסעיף 3 לעיל, יקבע למועד הפנייה לבקשת החלטת המיסוי מהחטיבה המקצועית שברשות המסים (להלן: "מועד ההקצאה").

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר מס לביטול האופציות המוחלפות והקצאת האופציות החדשות במקומן, כפי שתואר לעיל.

הסדר המס ותנאיו:

1. פעולת הביטול וההקצאה מחדש בגין האופציות המוחלפות, אשר לא היו בשלות במועד ההקצאה לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים. על האופציות החדשות, במועד הקצאתן, יחולו הוראות המסלול ההוני, קרי, סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לפקודה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102 לפקודה.

2. פעולת הביטול וההקצאה מחדש בגין האופציות המוחלפות שהיו בשלות במועד ביטולן, והקצאת האופציות החדשות תחתן תהווה אירוע מס במישור העובדים ובמישור החברה לעניין ניכוי המס במקור משווי ההטבה הגלום באופציות החדשות. יחד עם זאת, המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש") של האופציות החדשות. על האופציות החדשות, יחולו הוראות המסלול ההוני - סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102 לפקודה. כמו כן, יחולו על אופציות אלה ההוראות הבאות:

2.1 לעניין המרכיב הפירותי, אשר יחושב כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, הרי שסכום זה לא יפחת מסה"כ
שווי ההטבה במועד המימוש, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות המוחלפות
ועד למועד ההקצאה של האופציות החדשות, לבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות המוחלפות ועד
למועד מימוש האופציות החדשות (להלן: "החישוב הליניארי").

2.2 לגבי האופציות החדשות שהוקצו חלף אופציות 3(ט), הרי שבהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה,
סכום ההוצאה שיותר בניכוי לחברה במועד המימוש, יהא הנמוך מבין האמור להלן:

2.2.1 במידה ומהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 2.1 לעיל, נובע כי
החישוב הליניארי גבוה מהמרכיב הפירותי - יהא סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה 0 (אפס).

2.2.2 במידה ומהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 2.1 לעיל, נובע כי
החישוב הליניארי נמוך מהמרכיב הפירותי - סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה, בהתאם להוראות
סעיף 102(ד) לפקודה, לא יעלה על ההפרש שבין הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3)
לפקודה, לבין הסכום המתקבל בהתאם לחישוב הליניארי.

2.3 לגבי האופציות החדשות שהוקצו חלף אופציות 102 ישן, הרי שסכום ההוצאה שיותר בניכוי לחברה,
במועד המימוש, יהא בגובה החלק שהתחייב בידי העובד במס מלא כהכנסת עבודה, והכל בכפוף להוראות
סעיף 102(ד) לפקודה וסעיף 8 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשמ"ט - 1989,
לפי העניין.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת יחידות מניה תלויות ביצוע במתווה סעיף 102 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה בת תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מוחזקת על ידי חברה ציבורית תושבת ארה"ב (להלן: "חברת האם"). חברת האם הקצתה לעובדי החברה אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. במסגרת התוכנית נקבע כי באפשרות חברת האם להקצות, בין היתר, יחידות מניה תלויות ביצוע (Shared Performance Stock Awards) (להלן: "יחידות הביצוע"): יחידות הביצוע כפופות לעמידה ביעדים הנקבעים ע"י חברת האם במועד ההקצאה ואשר נבחנים בכל אחד ממועדי ההבשלה.

3. במועד ההקצאה נקבעת כמות המניות הבסיסית, אשר תבשיל מיחידות הביצוע (להלן: "כמות היעד"), וכן נקבעים הקריטריונים שעל פיהם ישתנה יחס ההמרה ביחידות הביצוע, כך שכמות המניות המובשלות, מדי מועד הבשלה, תשתנה, בכפוף לעמידה ביעדים, כפי שנקבעו ע"י החברה.

4. מועד ההקצאה הוא המועד בו דירקטוריון חברת האם מחליט על הקצאת יחידות הביצוע, ושבו מודיעים לעובד על כמות יחידות הביצוע ונותנים בידיו הסכם הקצאה (להלן: "מועד ההקצאה"). באותו מועד מדווחים על ההקצאה לנאמן.

פרטי הבקשה:

לקבוע את הסדר המס אשר יחול על הקצאת יחידות ביצוע בכפוף להוראות סעיף 102 לפקודה במסגרת מסלול רווח הון בהקצאת מניות באמצעות נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, אושר כי יחידות הביצוע, עומדות בהוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן, כך שיראו במועד ההקצאה, כהגדרתו להלן, כמועד הקצאה לכל דבר ועניין לצורך סעיף 102 לפקודה, וכמו כן יחולו במועד המימוש הוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה וסעיף 102(ד)(1) לפקודה, לפי העניין, וזאת לגבי כמות היעד כפי שנקבע בהחלטת דירקטוריון החברה וכפי שהופקדה בידי הנאמן.

2. יחד עם זאת, במידה ובמועדי ההבשלה, כמות המניות שתובשלנה, תהא גבוהה מכמות היעד האמורה להבשיל, ואשר הופקדה במועד ההקצאה, הרי שיראו בכמות העודפת, מעבר לכמות היעד שהופקדה במועד ההקצאה, כהקצאה חדשה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין "תום התקופה" וחישוב שווי ההטבה הפירותי, כמשמעותם בסעיף 102 לפקודה.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: מימוש אופציות למניות בשיטת ה - Net Exercise - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה (להלן: "הניצעים"), בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה - מסלול רווח הון באמצעות נאמן.

2. על פי התוכנית, האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה, על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (להלן: "שיטת ה - Net Exercise"). שיטת ה - Net Exercise, מאפשרת המרת האופציות למניות, כאשר התשלום בעבור תוספת המימוש נעשה באמצעות מניות. לפיכך, בפועל, עפ"י שיטת ה - Net Exercise, לכשתבוצע המרת אופציות למניות, יוקצו לניצעים, מספר מניות מוקטן, המבטא את זכות הניצע למניות, לאחר ניכוי תוספת המימוש הכוללת, אשר עליו לשלם במועד ההמרה.

3. כמות המניות, המונפק לניצע במועד ההמרה, הינו המספר המתקבל מהפחתת מספר המניות, המתקבל מחלוקת תוספת המימוש הכוללת בשווי המניה בבורסה במועד ההמרה, מסה"כ מספר המניות להן היה הניצע זכאי במקור. תוספת המימוש הכוללת, הינה הסכום המתקבל מהכפלת מספר האופציות אשר הומרו בפועל, בסכום תוספת המימוש של כל אחת מהם.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות, שהוקצו במסגרת מסלול רווח הון, למניות בשיטת ה - Net Exercise.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. החלטת המיסוי קבעה כי ביצוע המרת האופציות למניות בשיטת ה - Net Exercise בתום תקופת החסימה, לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובתקנות מכוחו.

2. מועד אירוע המס בידי הניצעים יהא "מועד המימוש", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש"), כשעל שווי ההטבה יחולו הוראות סעיפים 120(ב)(2) לפקודה, 102(ב)(3) לפקודה ו - 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

3. במועד המימוש, סכום שווי ההטבה החייב במס, יהא בהתאם למספר המניות הנמכרות ללא תוספת מימוש.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים, לרבות למקרים בהם מועד המרת האופציות למניות ומועד המימוש אינם סמוכים זה לזה.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: מכירה שלא מרצון לפני "תום התקופה" של אופציות שהוקצו לעובדים - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ארצות הברית העוסקת בתחום המחשבים (להלן: "החברה הישראלית"), הנה חברת בת בבעלות מלאה של חברה פרטית תושבת ארה"ב (להלן: "חברת האם").

2. חברת האם הקצתה לאחר יום 1.1.03, לעובדי החברה הישראלית, אופציות הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 רווח הון").

3. כל מניות חברת האם (לרבות מניות שמקורן באופציות שהוקצו לעובדי החברה הישראלית), נרכשו על ידי חברה תושבת חוץ שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בחו"ל (להלן: "החברה הרוכשת").

4. במסגרת העסקה, שילמה החברה הרוכשת את כל תמורת המניות בחברת האם במזומן.

פרטי הבקשה:

מבוקש כי יראו במכירת המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון, וקבלת התמורה בידי עובדים אשר טרם הסתיימה לגביהם תקופת החסימה (העסקה נעשתה לפני "תום התקופה"), כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף 102(ח) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטה מיסוי, לפיה לא יראו במכירת המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון כאי עמידה במגבלת "תום התקופה" כאמור בסעיף 102(א) לפקודה. מועד אירוע המס יידחה ל"תום התקופה" כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה או עד להעברת התמורה מהנאמן לעובד - לפי המוקדם.

2. התמורה אשר התקבלה במזומן בשל המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון, תופקד בידי הנאמן עד "תום התקופה" כאמור לעיל. עם קבלתה ינכה הנאמן מס בשיעור של 25%, או בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה בשל מניות במקורן באופציות 102 רווח הון שהוקצו במהלך 90 הימים שקדמו למועד העסקה (שווי ההטבה הפירותי חושב לפי שער המניה הממוצע של החברה הרוכשת במהלך 30 ימי המסחר שלאחר מועד העסקה). הנאמן יעביר את המס לפקיד-השומה בסמוך לקבלת התמורה כאמור.

3. הנאמן יפקיד את התמורה בניכוי המס שניכה כאמור, בפיקדון נושא ריבית עד לתום התקופה. כל הרווחים בגין הפיקדון יחויבו במס בשיעור של 25%. הנאמן לא יעביר את התמורה לעובד ולא יעשה כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד, לפני תום התקופה.

4. לאחר "תום התקופה", יהא רשאי הנאמן להעביר לעובדים את כספי התמורה, בתוספת הרווחים שצמחו עליהם, ובניכוי המס שניכה כאמור לעיל.

5. החלטת המיסוי ניתנה בנסיבות בהן כל מניות ואופציות חברת האם נרכשות באותה עסקה במזומן.

6. הוצהר על ידי חברות האם כי, אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות ו/או המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תוכנית האופציות, כך, שלמעשה, העובדים לא יכולים להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

7. רכישת חברת האם תהא על ידי צד שלישי לא קשור (שלא היה בעל שליטה בחברה הישראלית ערב הרכישה, בין במישרין ובין בעקיפין).

8. עובד שימשוך את כספים מהנאמן לפני תום התקופה - יראו את הכספים שמשך כהכנסת עבודה בידיו והוא יחויב במס שולי בהתאם.

9. נקבע כי יראו כל הכנסה מהתמורה ומהרווחים כאמור, כהכנסה שהופקה בישראל בידי העובד וחייבת במס בישראל ולא יותרו לעובד הקלות מס כלשהן מעבר לאמור באישור.

10. כל תמורה שקיבלו העובדים מעבר לשווי המניות שמכרו (בהשוואה לתמורה שקיבלו בעלי המניות) תיחשב בידי העובדים כהכנסת עבודה שתחויב במס שולי במועד אירוע המס (תום התקופה).

11. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הארכת מועד פקיעת האופציות - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ארצות הברית (להלן: "חברת האם") מחזיקה בבעלות מלאה בחברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר החל משנת המס 2003, הקצתה ובמהלך השנים לעובדים ולנושאי משרה בחברה, אופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

2. כמו כן, עד שנת המס 2003, הקצתה החברה האם אופציות לעובדים בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות 3(ט)") (אופציות 3(ט) לעובדים ואופציות 102 הוני ייקראו יחדיו להלן: "האופציות").

3. עם הקצאת האופציות, נקבע כי מועד הפקיעה שלהן יהיה בתום עשר (10) שנים ממועד הקצאתן (להלן: "מועד הפקיעה").

4. כחלק ממדיניות התגמול הכוללת של החברה, בכוונת להאריך את מועד הפקיעה של כל האופציות אשר הוקצו עד סוף שנת 2004 ושטרם פקעו, כך שמועד הפקיעה יהיה עם חלוף 15 שנים ממועד ההקצאה המקורי של האופציות (להלן: "הארכת מועד הפקיעה"). למעט הארכת מועד הפקיעה כאמור, תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות לא ישונו.

5. בנוסף, למעט הארכת התוקף לא שונו תנאי תכנית האופציות או תנאי כתבי ההקצאה.

6. הארכת תוקף תכנית האופציות חלה על כלל הוראות התכנית וההקצאות שבוצעו מכוחה.

7. הארכת התוקף ניתנה לכלל העובדים בחברה למעט עובדים לשעבר של החברה, עובדים בהליכי פרישה או בחופשה ללא תשלום.

הבקשה:

מבוקש כי הארכת מועד פקיעת האופציות לעובדים לא תהווה אירוע מס וכי על האופציות יחול רצף מס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הארכת מועד פקיעת האופציות לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים ויחול רצף מס.

2. המס בגין האופציות 3(ט), יחושב, ינוכה במקור וישולם בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, קרי, במועד המרת האופציות למניות.

3. המס בגין האופציות 102 הוני, יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש שלהן כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש").

4. לעניין "תום תקופה", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, יראו במועד המקורי של הקצאת האופציות 102 הוני, כמועד ההקצאה, כך שתקופת החסימה לא תימנה מחדש מיום הארכת מועד פקיעת האופציות.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרה הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת אופציות ב-LLC לפי הוראות סעיף 102 לפקודה

העובדות:

1. תאגיד LLC (להלן: "התאגיד"), הינו תאגיד אשר הוקם במדינת דלוואר, ארה"ב כתאגיד (Limited Liability Company). השליטה והניהול על עסקיו הינם מחוץ לישראל.

2. התאגיד הינו ישות המאוגדת, בהתאם ובכפוף לחקיקה ספציפית במדינת דלוואר שבארה"ב, וזאת לשם ביצוע פעילויות עסקיות. חקיקה ספציפית זו המסדירה סוג זה של התאגדות, רווחת במספר רב של מדינות בארה"ב.

3. בעלי הזכויות בתאגיד מכונים "חברים" (Members). והזכויות המוענקות בו מכונות "זכויות חברים" (Membership Interest), והן מהוות את האמצעי שבאמצעותו מוקנות הזכויות בהון ובמנגנוני הניהול שבו. זכויות החברים נקבעות במסגרת הסכם התפעול (Operating Agreement), המקביל לתקנון התאגיד והמשמש כמסמך המגדיר, בין היתר, את זכויות החברים, היקף הזכויות בהן מחזיק כל חבר, האפשרות להמחות ו/או למכור את הזכויות וכד'.

4. התאגיד הינו בעל מאפיינים מובהקים של חברה כגון:

4.1 הגבלת האחריות החלה על בעלי הזכויות בה: החובות וההתחייבויות של התאגיד שייכות לו עצמו, ומנהל
ו/או החבר אינם ערבים באופן אישי לחובות אלו.

4.2 הפרדה בין הניהול לבעלות: מנהל התאגיד יוגדר מי שתוארו מנהל או מי שממונה כמנהל, בהתאם
להסכם התפעול. לפיכך, יתכן כי אחד החברים או יותר ימונו כמנהל/ים של התאגיד, או שימונה מנהל
מקצועי שתפקידו יהא לקדם את עסקי התאגיד בלבד.

4.3 אישיות משפטית נפרדת והמשכיות עצמאית מזו של בעלי הזכויות בה: התאגיד הינו בעל אורך חיים נצחי.
לפיכך, מוות, פרישה, התפטרות, הרחקה, פשיטת רגל או כל פעולה אחרת, אשר תוצאתה הפסקה
מוחלטת של החברות של אחד או יותר מהחברים בתאגיד, לא יביאו לפירוקו. יודגש כי התאגיד אינו ישות
משפטית הנפרדת מבעלי הזכויות בה, כך שאין כל זיקה בינם לבין התאגיד.

4.4 פעילות נמשכת ושיטתית: התאגיד רשאי לעסוק בכל עיסוק, פעילות או מטרה, למטרות רווח. כמו כן, יש
לו הכשרות המשפטית להחזיק בנכסים ולהפיק מהם הכנסה כחלק מפעילותו הנמשכת והשיטתית.

5. לצורכי מס בארה"ב קיימים לתאגיד מאפיינים של ישות שקופה, ביחס לאפשרות לבצע ייחוס של הכנסותיו לצרכי מס לבעלי הזכויות בו (Pass Through).

6. התאגיד מוחזק על ידי יחידים תושבי ישראל שחלקם הינם גם אזרחי ארה"ב בשיעור של 60% (להלן: "בעלי הזכויות"), ועל ידי קרנות השקעה זרות בשיעור של 40%.

7. התאגיד הינו בעל פעילות עסקית, כמשמעות המונח בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), הכוללת, בין היתר, מסחר בניירות ערך בעבור עצמו (נוסטרו), מסחר בניירות ערך בעבור לקוחותיו, ביצוע מחקרי שווקים, וניתוח מגמות בשוק ההון.

8. התאגיד מחזיק בבעלות מלאה (100%) בחברת בת בישראל (להלן: "חברת הבת"), אשר עיסוקה, כמשמעות המונח בסעיף 2(1) לפקודה, הינו הענקת שירותי מו"פ ושירותי ייעוץ לתאגיד. ההתחשבנות בין התאגיד לחברת הבת יבוצע בהתאם לשיטת ה - +Cost.

9. חברת הבת אינה בעלת מפעל מאושר כמשמעותו בחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959. כמו כן, חברת הבת לא קיבלה מהמדען הראשי כל מימון למחקר ופיתוח כמשמעות המונח בסעיף 20א לפקודה.

10. התאגיד מעוניין להעניק לעובדי חברת הבת זכויות בו (להלן: "העובדים"; "הזכויות המוקצות"), ללא כל תשלום בעבורן, כאשר ההקצאה תתבצע כהקצאה באמצעות נאמן, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה.

11. הזכויות המוקצות עשויות להיות כפופות לתקופת הבשלה, בהתאם להחלטת חברת הבת והתאגיד, לפי העניין. יובהר כי ממועד ההבשלה תהינה הזכויות המוקצות קניינו של העובד, אשר יוכל לבצע כל עסקה בהן, ללא כל מגבלה בהן, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 102 לפקודה כהגדרתה להלן.

12. למען הסר ספק, יודגש כי חברת הבת ו/או התאגיד לא יעניקו לעובדים אופציות CALL או PUT על הזכויות המוקצות הללו, בין אם במסגרת תוכנית האופציות ובין בכל חוזה התקשרות אחר בינם לבין העובדים.

13. עוד יודגש כי הזכויות המוקצות לעובדי חברת הבת, כאמור לעיל, הן זכויות שאינן מוחזקות בידי בעלי הזכויות בתאגיד ומכאן אין המדובר במכירה (ישנה הקצאת זכויות חדשות).

פרטי הבקשה:

נתבקשנו לאשר כי לצורך הוראות סעיף 102 בלבד, יחשב התאגיד כ"חברה" והזכויות המוקצות המוענקות לעובדים יחשבו ל"מניות" ומשכך לאשר כי הענקת הזכויות המוקצות כאמור, לעובדי חברת הבת עומדת בתנאי הוראות סעיף 102 לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. הריני לאשר כי לצרכי הוראות סעיף 102 לפקודה ולכך בלבד, יחשב התאגיד כחברה והזכויות המוקצות תחשבנה למניות.

2. מכאן, הריני לאשר כי הזכויות המוקצות לעובדי החברה הבת, עומדות בתנאי הוראות סעיף 102 לפקודה. בכפוף לעמידה בתנאים הבאים בלבד:

2.1 התאגיד יהא בעל פעילות ממשית, כאמור בסעיף 7 לעיל, וחברת הבת תהיה בעלת פעילות כאמור בסעיף
8 לעיל, במהלך כל התקופה בה יוחזקו הזכויות המוקצות, אשר הוקצו במסגרת הוראות סעיף 102
לפקודה, בידי הנאמן בעבור העובדים בחברת הבת, כאמור לעיל.

2.2 לגבי בעלי הזכויות בתאגיד תושבי ישראל, וביחס לדין בישראל בלבד, יסווג התאגיד כחברה, כהגדרת
המונח בסעיף 1 לפקודה.

2.3 למען הסר ספק, סיווג מעמדו של התאגיד כחברה, ביחס לדין בישראל, לא יהא בר שינוי בעתיד. כמו כן,
כל חלוקת רווחים בפועל, ככל ותהייה מהתאגיד לבעלי הזכויות בו, תסווג לצרכי מס בישראל, כדיבידנד
מחברה שאינה תושבת ישראל, לכל דבר ועניין, ובין היתר יחולו ההוראות הבאות:

2.3.1 ביחס לדיבידנים, אשר ישולמו לבעלי הזכויות תושבי ישראל בתאגיד, הרי שאלו יחויבו במס
בשיעור הקבוע בסעיף 125ב לפקודה, לפי העניין.

2.3.2 ביחס לרווח הון, אשר ינבעו לבעלי הזכויות תושבי ישראל בתאגיד, במועד מכירת הזכויות
בתאגיד על ידם או במועד פירוק התאגיד, לפי העניין, הרי שאלו יחויבו בשיעור המס הקבוע
בסעיף 91 לפקודה.

2.3.3 למען הסר ספק, יובהר כי, ביחס לחבות המס של בעלי הזכויות תושבי ישראל בתאגיד, הרי
שהפסדים ו/או רווחים, אשר ינבעו לתאגיד מפעילותו העסקית, לא יהיו בני קיזוז ו/או בני שומה,
במישרין או בעקיפין, במישורם האישי, לגבי חבות המס שלהם בישראל.

3. כמו כן, על העובדים, אשר הוענקו להם זכויות במסגרת תוכנית אופציות זו, לא יחול סעיף 5.2.2 לחוזר מ"ה 5/2004, קרי העובדים נשוא תוכנית ההקצאה, לא יוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

3.1 לבצע "השקפה" לצורכי מס הכנסה בישראל, של רווחי/הפסדי התאגיד, לאחר שיהפכו לבעלי זכויות בו.

3.2 לקבל זיכוי ו/או ניכוי ו/או הנחה כלשהי בישראל בגין מיסוי שישולם מחוץ לישראל.

3.3 לקבל הפסד ו/או ניכוי כלשהו בגין הזכויות המוקצות. יובהר כי במידה ובעתיד הקצאת זכויות בתאגיד
לעובדים, תלווה בתשלום פרמיה מסוים, יילקח תשלום פרמיה זה בחשבון בעת חישוב שווי ההטבה/הפסד
ההון, לפי העניין, שינבע לעובד במועד המימוש, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה.

3.4 העובדים או מי מטעמם לא יפנו לרשויות המס בארה"ב כדי לבצע הליך של סגירת התאגיד לצרכי מס
בארה"ב (Check the box) מבלי לקבל את אישור היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים לפני פניה כאמור.

4. ביחס לרווחים שיחולקו, ככל ויחולקו, ע"י התאגיד, לעובדים בעלי הזכויות המוקצות, אשר קיבלו אותן במסגרת ההקצאה וטרם חל מועד המימוש כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה, הרי שאלו יועברו להם, במועד חלוקתם בפועל, כאשר שיעור ניכוי המס במקור שיחול עליהם יהא בהתאם למסלול המס שנבחר ע"י התאגיד במועד הגשת התוכנית. קרי, 25% במידה ונבחר מסלול רווח הון ושיעור המס השולי במידה ונבחר מסלול הכנסת עבודה.

5. לחברה הבת תותר הוצאה לצרכי מס, במועד מימוש הזכויות המוצקות על ידי העובדים, אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 102(ד) לפקודה, קרי הנמוך שבין הכנסת העובד לפי סעיף 2(2) לפקודה או בגובה סכומי ההשתתפות שבהם חויבה בשל התחייבותה לתאגיד, לפי הנמוך, והכול בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד השומה.

6. יובהר כי במידה והקצאת הזכויות המוקצות כאמור תתבצע בהתאם למסלול הכנסת עבודה, הרי שלחברה הבת תותר הוצאה לצרכי מס בגובה הרווחים המחולקים לעובדים הזכאים, במועד חלוקתם בפועל לעובדים, וניכוי המס במקור מהם, כאמור בסעיף 4 לעיל.

7. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה עתידית של תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") החליטה על הקצאת אופציות לעובדים ביום מסוים כאשר ההקצאה בוצעה בפועל בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת תוכנית ההקצאה לאישור פקיד השומה לפי סעיף 102 לפקודה.

2. פקיד השומה אישר את הנאמן לתוכנית ההקצאה.

3. הבקשה הוגשה למוסד להחלטות מיסוי בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה.

פרטי הבקשה:

היות והקצאת האופציות בוצעה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה, החברה פנתה בבקשה לאשר כי אין באמור לעיל, כדי לשלול את מעמד ההקצאה כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. אושר כי הקצאת האופציות על ידי החברה בתקופת 30 הימים שלאחר הגשת התוכנית לפקיד השומה לא תשלול את מעמד ההקצאה וזו תוסיף להיחשב כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

2. יחד עם זאת, נקבע כי אין באישור זה כדי להחליף את אישורו של פקיד השומה בקשר עם תוכנית ההקצאה ו/או הנאמן, בהתאם לסעיף קטן (3) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן" בסעיף 102(א) לפקודה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת חוץ (להלן: "החברה הנרכשת") מחזיקה בכל הזכויות של חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "חברת הבת") העוסקת בפיתוח מיום הקמתה לאחר יום 1.1.13.

2. החברה הנרכשת נרכשה על ידי חברה זרה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בחו"ל (להלן: "החברה הרוכשת"), בדרך של הקצאת מניות על ידי החברה הרוכשת לבעלי המניות של החברה הנרכשת.

3. החברה הנרכשת הקצתה לעובדי חברת הבת בישראל, לאחר יום 1.1.13 אופציות הניתנות למימוש למניותיה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 רווח הון").

4. במסגרת העסקה, נקבע כי האופציות שהוקצו לעובדי החברה הנרכשת, תוחלפנה במועד ה - closin (להלן: "מועד העסקה"), באופציות הניתנות למימוש למניות החברה הרוכשת (להלן: "האופציות החדשות"), תוך התאמת מחיר המימוש ויחס ההמרה בהחלפה, כך שהשווי הכלכלי של האופציות ערב ההחלפה יהא זהה לשווי הכלכלי שלהן לאחר ההחלפה, כאמור.

פרטי הבקשה:

החלת רצף מס על האופציות החדשות שיוקצו על ידי החברה הרוכשת לעובדי החברה הנרכשת חלף אופציות 102 רווח הון.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. החלטת המיסוי התייחסה להיבטי המס בהחלפת האופציות 102 רווח הון לעובדי חברת הבת בלבד, ולא התייחסה להחלפת מניותיהם של בעלי המניות האחרים בחברה הנרכשת, במסגרת העסקה.

2. נקבע כי החלפת האופציות 102 רווח הון, בין אם זה הן בשלות (Vested) ובין אם אינן בשלות (Unvested) במועד העסקה, לא תהווה אירוע מס בידי העובדים וכי יחול רצף מס ("כניסה לנעליים") לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מועד ההקצאה ותקופת החסימה על פי סעיף 102 לפקודה.

3. לגבי אופציות 102 רווח הון המוחלפות, יחושב שווי הטבה פירותי המחויב במס כהכנסת עבודה בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, רק לגבי אופציות שהקצתה החברה הנרכשת במהלך 90 הימים שקדמו למועד העסקה, לפי שער הסגירה של מחיר המניה של החברה הרוכשת במהלך 30 ימי המסחר שלאחר מועד העסקה.

4. כל הטבה שתינתן לעובדים בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש וכו', השונים מיחס ההמרה שנקבע בעסקה כולה לשם החלפת המניות לבעלי המניות, תיחשב להכנסת עבודה בידי העובדים במועד העסקה.

5. כל האופציות החדשות חלף האופציות הישנות, תופקדנה בידי הנאמן במועד העסקה.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים, בין השאר, במקרה של הפרת הוראות החלטת המיסוי, אי הסכמה של מי מהעובדים להסדר המס, הוראות לעניין מיסוי עובדי חברת הבת והחברה הרוכשת.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: התאמת האופציות בתוכנית לפי סעיף 102 לפקודה בעת חלוקת מניות הטבה

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל הנסחרת בבורסה לישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה ולעובדי החברות הבנות שלה (שהן תושבות ישראל) (להלן: "העובדים"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

2. בתקופה הקרובה עומדת החברה לבצע חלוקת מניות הטבה לבעלי המניות בחברה, באופן יחסי לחלקם בהון המניות (Stock Dividend). לשם כך עליה לבצע התאמה בדרך של הגדלה מקבילה של מספר המניות המתקבלות בעת מימוש כתבי האופציה למניות החברה, על פי תנאים ידועים וקבועים מראש, כך שבעליהם אינם יוצאים נפסדים או מרווחים לעומת בעלי המניות (להלן: "מנגנון ההתאמה").

3. מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, בגין השינוי במבנה ההון של החברה כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה.

4. מנגנון ההתאמה בוצע לגבי כלל מחזיקי האופציות, קרי, לא רק לעובדים אלא גם למחזיקי אופציות אחרים לרבות אילו מקרב הציבור.

5. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין ההטבה הנוספת לעובד.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות בשל יישום מנגנון ההתאמה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, ביצוע מנגנון ההתאמה בתוכנית לגבי כל בעלי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של כללי התוכנית או אירוע מס במישור העובדים ו/או במישור החברה.

2. יחד עם זאת, במידה ומנגנון ההתאמה בתוכנית מטיב עם העובדים ביחס למנגנון ההתאמה, הרי שההפרש ייחשב בידי העובדים כמרכיב של הכנסת עבודה ויתווסף למרכיב הפירותי המסווג כהכנסת עבודה לפי סעיף 102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

3. החברה תתחייב כי בכל הנפקה עתידית של אופציות נוספות (לעובדים ו/או לציבור) היא תכלול את מנגנון ההתאמה בתוכנית גם לגבי האופציות הנוספות.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: דחיית תשלום המס במימוש אופציות למניות, שהוקצו לפי סעיף 3(ט) לפקודה, וקביעת דרך חישוב ההכנסה - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") הקצתה לעובד תושב ישראל אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (לפני 1/1/2003). העובד מעוניין לממש את האופציות למניות החברה ולהמשיך להחזיק במניות החברה עד למכירתן.

2. בשל העובדה כי החברה הינה חברה פרטית, קיים קושי רב להעריך את שווי ההטבה במועד מימוש האופציות למניות.

פרטי הבקשה:

מבוקש לדחות את מועד אירוע המס ותשלום המס למועד מכירת המניות בפועל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי מועד אירוע המס הינו במועד המרת האופציות למניות, ואולם, בשל הקושי להעריך את שווי ההטבה במועד זה, נקבע מנגנון לחישוב "שווי ההטבה", כמפורט להלן.

2. "שווי ההטבה" יחושב, לפי המועד המוקדם מבין אלה, כדלקמן:

א. במכירת המניות על ידי העובד ו/או הנאמן, לצד ג' שאינו "קרוב" של העובד - התמונה בפועל ממכירת המניות בניכוי עלות האופציות ותוספת המימוש.

ב. ברישום של מניות החברה למסחר בבורסה - שער המניה הממוצע של תום כל יום משלושת ימי המסחר הראשונים (אלא אם כן נמכרו המניות בפועל במהלך ימים אלה). אם המניות שנרשמו למסחר הינן חסומות - שער המניה הממוצע של תום כל יום משלושת ימי המסחר לאחר תום תקופת החסימה.

ג. בהעברת המניות מהנאמן לעובד - שווי המניות במועד העברת המניות.

ד. אם לא חלו מקרים א' עד ג' לעיל תוך שנתיים ממועד המרת האופציות למניות - שווי המניות בתום שנתיים ממועד המרת האופציות למניות (אלא אם כן, הוארך המועד על ידי רשות המיסים. בנסיבות מיוחדות).

3. יראו בשווי ההטבה כהכנסת עבודה של העובד, אשר הופקה כולה בישראל במועד אירוע המס (במועד המרת האופציות למניות). לעניין זה ייחשב העובד לתושב ישראל.

4. העובד לא יהיה זכאי לדרוש כל עלות, קיזוז, ניכוי, הנחה או פטור, שלא היה זכאי להם במועד אירוע המס.

5. במועד מכירת המניות לא יחולו הוראות סעיף 101 או 94ב לפקודה.

6. דיבידנד שיתקבל בגין המניות לפני מועד מכירת המניות, יחויב במס כהכנסת עבודה בידי העובד.

7. המניות הנובעות מהמרת האופציות תופקדנה בידי נאמן שיאושר על ידי פקיד השומה. העובד לא ימכור את המניות ל"קרוב" כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

8. בכל מקרה אירוע המס, לעניין שיעורי המס, פטורים, ניכויים זיכויים וכד, יחול במועד המרת האופציות למניות.

9. הנאמן ינכה את המס ויעבירו לפקיד השומה תוך 7 ימים ממועד המימוש.

10. העובד יגיש לפקיד השומה דו"ח על הכנסותיו בכל שנה עד למכירת כל המניות נשוא החלטת המיסוי.

11. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי מסלול לבעלי שליטה לפי 3(ט) למסלול לפי סעיף 102 לפקודה

העובדות:

1. לחברה פרטית תושבת ישראל, תוכנית אופציות מכוחה הקצתה לעובדיה, שאינם בעלי שליטה, אופציות הניתנות למימוש למניותיה (להלן: "האופציות"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (להלן: "המסלול ההוני").

2. לאחד מעובדי החברה, אשר עובד בתפקיד סמנכ"ל מחקר ופיתוח (להלן: "הסמנכ"ל"), הוקצו אופציות לפי הוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "אופציות 3(ט)"), וזאת מכיוון שבמועד ההקצאה נחשב הסמנכ"ל ל"בעל שליטה" בחברה, כהגדרת המונח בסעיף 32(9) לפקודה (להלן: "בעל השליטה").

3. לאור העובדה כי נכון למועד החלטת המיסוי הסמנכ"ל אינו נחשב עוד לבעל שליטה בחברה, בכוונת החברה לבטל את האופציות 3(ט) שהוקצו לו בעבר, ולהקצות תחתן אופציות חדשות במסלול ההוני (להלן: "אופציות 102 הוני חדשות"; "ביטול והקצאה מחדש").

4. בדיקת היותו של הסמנכ"ל בעל שליטה או לאו, תעשה באמצעות 3 מבחנים, שעקרונותיהם הינם כדלקמן:

4.1. מבחן הון המניות: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של הסמנג"ל בעל שליטה או לאו, בהתאם לשיעור
החזקתו בהון מניות החברה בלבד. כלומר, השיעור יקבע עפ"י היחס שבין החזקות הסמנכ"ל בהון המניות
המונפק של החברה (להלן: "הון מניות") לבין סך הון המניות.

4.2. מבחן הדילול המלא: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של הסמנכ"ל בעל שליטה או לאו, בהתאם לשיעור
החזקתו הכולל הן בהון מניות החברה והן באופציות למניות החברה. כלומר, השיעור יקבע עפ"י היחס שבין
החזקות הסמנכ"ל בהון המניות של החברה ובאופציות למניות החברה לבין סך הון המניות החברה המונפק וסך האופציות שהוקצו למניות החברה על ידי החברה (לפני ביצוע ההקצאה למנכ"ל ובעקבותיה).

4.3. המבחן הכלכלי: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של הסמנכ"ל בעל שליטה או לאו, בהתאם ליחס שבין
החזקות הסמנכ"ל בהון המניות של החברה ובאופציות למניות החברה לבין סך הון המניות החברה המונפק וסך האופציות שהוקצו למניות החברה ע"י החברה, אשר תוספת המימוש הנקובה בהן הינה שווה או נמוכה לזו
הנקובה באופציות שהוקצו לסמנכ"ל (להלן: "האופציות השקולות כלכלית")1 (בעקבות ביצוע ההקצאה למנכ"ל).

5. לפיכך, ולשם יישום המבחנים שפורטו לעיל, במועד הקצאת האופציות לסמנכ"ל, ובהתאם למפורט בהון המניות של החברה, התקבלו הנתונים הבאים:

5.1 סה"כ אופציות בחברה לפני הקצאה לסמנכ"ל:   4,000,000
5.2 סה"כ אופציות שקולות כלכלית לאופציות הסמנכ"ל לפני הקצאה לסמנכ"ל:   2,500,000
5.3 סה"כ אופציות שאינן שקולות כלכלית לאופציות הסמנכ"ל לפני הקצאה לסמנכ"ל   1,500,000
5.4 סה"כ אופציות המוחזקות ע"י הסמנכ"ל לפני ההקצאה 
5.5 סה"כ אופציות נוספות שאמורות להיות מוקצות לסמנכ"ל   1,000,000
5.6 אופציות נוספות שאמורות להיות מוקצות לשאר עובדי החברה (שקולות כלכלית):   3,000,000
5.7 סה"כ אופציות בחברה לאחר ההקצאה של האופציות לסמנכ"ל ולשאר העובדים:   8,000,000
5.8 סה"כ הון מניות החברה:   20,000,000
5.9 סה"כ הון מניות מוחזק ע"י הסמנכ"ל   1,000,000
5.10 הון מניות ואופציות לשם בדיקת בעל שליטה לפי מבחן דילול מלא (עובר להקצאה)  24,000,000
5.11 הון מניות ואופציות לשם בדיקת בעל שליטה לפי מבחן דילול מלא (לאחר הקצאה)  28,000,000
5.12 הון מניות ואופציות לשם בדיקת בעל שליטה לפי מבחן כלכלי (עובר להקצאה)   23,500,000
5.13 הון מניות ואופציות לשם בדיקת בעל שליטה לפי מבחן כלכלי (לאחר ההקצאה)   26,500,000


6.
מיישום שלושת המבחנים התקבלו התוצאות הבאות:

6.1 מבחן הון המניות: 5%=1,000,000/20,000,000
6.2 מבחן הדילול המלא:  
  עובר להקצאה: 4.16%=1,000,000/24,000,000
  לאחר ההקצאה: 7.14%=2,000,000/28,000,000
6.3 המבחן הכלכלי:  
  לאחר ההקצאה: 7.54%=2,000,000/26,500,000


הבקשה:

הינכם מבקשים את אישורנו כי פעולת הביטול וההקצאה מחדש לא תהווה אירוע מס וכי על האופציות החדשות יחולו הוראות המסלול ההוני.

תמצית החלטת המיסוי ותנאיה:

1. על פי מהות שלושת המבחנים המפורטים בסעיף 4 לעיל, ובהתאם לתוצאות המבחנים המפורטים בסעיף 6 לעיל, הסמנכ"ל אינו מסווג כבעל שליטה. לפיכך הקצאת האופציות 102 הוני החדשות תתבצע בהתאם להוראות המסלול ההוני.

2. ביטול אופציות 3(ט) שאינן בשלת במועד ההקצאה, והקצאת האופציות 102 הוני החדשות תחתן, לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה, ביחס לחבות ניכוי המס במקור, והן במישור הסמנכ"ל ביחס לחבות במס. על האופציות 102 הוני החדשות האמורות, יחולו הוראות המסלול ההוני, קרי, הוראות המפורטות בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(3) לפקודה באם החברה תרשום את מניותיה למסחר בתוך 90 ימים ממועד ההקצאה, וכן ההוראות המפורטות בסעיף 102(ב)(4) לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב שווי ההטבה הפירותי ותום התקופה, לפי העניין.

3. ביטול האופציות 3(ט) בשלות, והקצאת האופציות 102 הוני החדשות תחתן, תהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לפי העניין, ביחס לחבות ניכוי המס במקור, והן במישור הסמנכ"ל ביחס לחבות במס. על האופציות 102 הוני החדשות האמורות, יחולו הוראות המסלול ההוני, קרי, ההוראות המפורטות בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או סעיף 102(ב)(3) לפקודה באם החברה תרשום את מניותיה למסחר בתוך 90 ימים ממועד הביטול וההקצאה מחדש, וכן ההוראות המפורטות בסעיף 102(ב)(4) לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב ששוי ההטבה הפירותי ותום התקופה, לפי העניין. בנוסף, יחולו על אופציות 102 הוני החדשות הללו גם ההוראות הבאות:

3.1 על אף כל האמור ברישא של סעיף זה, המס בגין שווי ההטבה הנובע מהאופציות 102 הוני החדשות (חלף האופציות 3(ט)), יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש כהגדרתו בסעיף 102 (להלן: "מועד המימוש") של האופציות 102 הוני החדשות, כששווי ההטבה, לעניין שיעורי המס, יפוצל לשני חלקים, כדלקמן:

3.1.1 חלק שווי ההטבה, המתקבל מהכפלת סך שווי ההטבה במועד המימוש ביחס המתקבל מחלוקת
מספר הימים שמיום הקצאת האופציות 3(ט) ועד למועד הביטול וההקצאה מחדש לבין מספר הימים
שמיום הקצאת האופציות 3(ט) ועד למועד מימוש האופציות 102 הוני החדשות (להלן: "המרכיב
הפירותי"), יסווג כהכנסת עבודה ויהא חייב בשיעורי המס המפורטים בסעיף 121 לפקודה.

3.1.2 יתרת שווי ההטבה, יהא חייב במועד המימוש בשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או
בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

4. החברה מתחייבת לבדוק את מעמדו של הסמנכ"ל בהתאם למבחן הון המניות ולמבחן הדילול המלא המפורטים בסעיף 4 לפרק העובדות לעיל (ללא המבחן הכלכלי), מדי סוף שנת מס. כאשר במידה והחל ממועד מתן החלטה זו ועד מועד המימוש, יעלה שיעור אחזקותיו של הסמנכ"ל כתוצאה מהקצאות נוספות שיקבל ו/או מרכישות שיבוצעו על ידו, כך שייחשב לבעל שליטה, לפי אחד משני המבחנים האמורים, ינוכה במועד המימוש מכל שווי ההטבה, על ידי החברה ו/או על ידי הנאמן, מס בשיעור המפורט לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993, לפי העניין. כמו כן, באחריות הסמנכ"ל ו/או החברה, לעדכן את הנאמן במועד הפיכתו לבעל שליטה.

5. מובהר כי, בכל מקרה יש לבדוק האם הניצע אינו מחזיק בזכות למנות מנהל כללי או דירקטור, מכוח זכויותיו, שכן במקרה שכזה הוא ימשיך להיחשב כבעל שליטה.

6. כמו כן, במידה וישנן לחברה המנפיקה מניות המקנות זכויות שונות בכוח הצבעה, ברווחים או בהון נפרע, יש לבצע את המבחנים לגבי כל אחת מהזכויות בנפרד (תמיד יילקח בחשבון לקביעת זהותו של הניצע הגבוה מביניהם) ובנוסף, יש לבצע מבחן משותף לכל הזכויות בעלות מכנה משותף כגון זכות לקבלת רווחים יחד עם החזקה בהון מניות - המכנה המשותף כאן הוא הזכות לקבלת רווחים. יודגש כי, די בכך שהניצע הינו בעל שליטה לפי אחד המבחנים כדי לשלול את תחול סעיף 102.

7. במועד המימוש תותר לחברה הוצאה בהתאם להוראות סעיפים 102(ד)(1) ו-102(ד)(2) לפקודה, לפי העניין, בלבד.

8. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה עתידית של תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.1 ניתן שלא להחיל את המבחן הכלכלי במקרים בהם תצהיר החברה כי לא הקצתה אופציות בעבר בתוספת מימוש הגבוהה משווי המניה במועד ההקצה ואותן אופציות כיום אינן עמוק מחוץ לכסף.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: החלפת מסלולי אופציות - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה (להלן: "הניצעים"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו טרם תיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "אופציות 102 ישן" ; "אופציות 3(ט)").

2. לאחרונה הגישה החברה תוכנית אופציות (להלן: "התוכנית") לאישורו של פקיד השומה. החברה בחרה להחיל על האופציות שיוקצו מכוח התוכנית את הוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציות חדשות"). במסגרת התוכנית תקצה החברה לניצעים אופציות חדשות חלף אופציות 102 ישן ואופציות 3(ט).

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר מס לביטול אופציות 102 ישן ואופציות 3(ט) (להלן: "האופציות הישנות") והקצאת האופציות החדשות במקומן, כפי שתואר לעיל.

הסדר המס ותנאיו:

1. ביטול האופציות הישנות, אשר לא היו בשלות במועד ביטולן והקצאת האופציות החדשות תחתן לא תהווה אירוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים. על האופציות החדשות, במועד הקצאתן, יחולו הוראות המסלול ההוני, קרי, סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לפקודה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102 לפקודה (הקצאה רגילה לכל דבר ועניין).

2. ביטול האופציות הישנות שהיו בשלות במועד ביטולן, והקצאת האופציות החדשות תחתן תהווה ירוע מס במישור העובדים ובמישור החברה לעניין ניכוי המס במקור משווי ההטבה הגלום באופציות החדשות. יחד עם זאת, המס בגין האופציות יחושב, ינוכס במקור וישולם רק במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש") של האופציות החדשות. על האופציות החדשות, יחולו הוראות המסלול ההוני - סעיפים 102(ב)(3) ו - 102(ב)(4) לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב המרכיב הפירותי ותום התקופה כהגדרתם בסעיף 102(א) לפקודה. כמו כן, יחולו על אופציות אלה ההוראות הבאות:

2.1 לעניין המרכיב הפירותי, אשר יחושב כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, הרי שסכום זה לא יפחת מסה"כ
שווי ההטבה במועד המימוש, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות הישנות ועד
למועד ההקצאה של האופציות החדשות, לבין מספר הימים שמיום הקצאת האופציות הישנות ועד למועד
מימוש האופציות החדשות (להלן: "החישוב הליניארי").

2.2 לגבי האופציות החדשות שהוקצו חלף אופציות 3(ט), הרי שבהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה,
סכום ההוצאה שיותר בניכוי לחברה במועד המימוש, יהא כדלקמן:

2.2.1 אם מהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 2.1 לעיל, נובע כי
החישוב הליניארי הינו גבוה משווי ההטבה לפי סעיף 102(ב)(3) - לא תותר לחברה כל הוצאה.

2.2.2 אם מהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 2.1 לעיל, נובע כי
החישוב הליניארי הינו נמוך משווי ההטבה לפי סעיף 102(ב)(3) - סכום ההוצאה המותר בניכוי
לחברה, בהתאם להוראות סעיף 102(ד)(1) לפקודה ובכפוף להוראות סעיף 102(ד)(2) לפקודה,
לא יעלה על ההפרש שבין הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, לבין הסכום
המתקבל בהתאם לחישוב הליניארי.

2.2.3 לגבי האופציות החדשות, שהוקצו חלף אופציות 102 ישן, הרי שסכום ההוצאה שיותר בניכוי
לחברה, בכל מועד מימוש, יהא בגובה החלק שהתחייב בידי העובד במס מלא כהכנסת עבודה, והכל
בכפוף להוראות סעיף 102(ד) לפקודה וסעיף 8 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשמ"ט - 1989, לפי העניין.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת יחידות RSU לעובדים (מסלול ללא נאמן) - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Restricted Stock Units (להלן: "יחידת ה-RSU's").

2. על פי תנאי ה - Rsu's, העובדים הזכאים, יקבלו הודעה כי בתום תקופות ההבשלה, יוקצו להם מניות של החברה האם ללא תמורה. תקופת ההבשלה הינה בת כ-4 שנים, כאשר בתום כל שנה יוקצו לעובד רבע מכמות המניות שהובטחו לו בעת קבלת יחידות ה-Rsu's (להלן: "מועדי ההבשלה").

פרטי הבקשה:

החלת הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול ללא נאמן על יחידות ה-Rsu's.

החלטת המיסוי ותנאיו:

1. נקבע כי הקצאת יחידות ה - Rsu's יסווגו כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין, ויחולו לגביה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה מס הכנסה (להלן: "הפקודה") - הקצאת אופציות ללא נאמן.

2. על האמור בסעיף 1 לעיל, יראו בכל מועד הבשלת יחידות ה - Rsu's (אז יוענקו לעובד המניות חלף יחידות ה - Rsu's), כמימוש לעניין סעיף 102(ג)(2) לפקודה. העובד יחויב כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה בגין מספר המניות שקיבל באותו מועד מוכפל בשער הסגירה שנקבע למניות החברה בבורסה באותו היום. החברה תנכה מס ותעבירו לפקיד השומה בהתאם לכללים.

3. סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent), שיתקבל בגין יחידות ה - Rsu's , אם בכלל, עד לתום תקופת ההבשלה של ה - Rsu's, יסווג כהכנסת עבודה בידי העובד במועד האמור תשלומו, כשהנאמן או החברה ינכו מס הימנו, בהתאם לתקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג - 1993.

4. במועד מכירת המניות בפועל, יחולו על העובד הוראות חלק ה' לפקודה, ויראו את שווי ההטבה ואת מועד ההבשלה כמחיר המקורי ויום רכישתן הרכישה של המניות, בהתאמה. למען הסר ספק יובהר כי, במידה ובמועד מכירת המניות בפועל ינבע הפסד הון, לא יהא הפסד הון זה בר קיזוז כנגד שווי ההטבה שנצמח לעובד במועד ההבשלה ואשר סווג בידיו כהכנסת עבודה.

5. עובד שלא חתם על הסכמתו להחלטת המיסוי, יהא חייב במס בשל שווי ההטבה הנצמח לו, בהתאם להוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה במועד מכירת המניות בלבד, כאשר החברה תהא מחויבת, בהתאם להוראות סעיף 9 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג - 2003, לנכות מס משווי ההטבה הנצמח בידיו במועד זה.

6. לחברה לא תותר כל הוצאה בשל יחידות ה - Rsu's, בין אם ביקשו עובדי החברה להם הוקצו הזכויות להצטרף להחלטת מיסוי זו ובין אם לאו.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת יחידות RSU לעובדים - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Restricted Stock Units (להלן: "יחידת ה-RSU's").

2. על פי תנאי תוכנית ה - Rsu's, העובדים הזכאים יקבלו הודעה כי בתום תקופות ההבשלה, יוקצו להם מניות של החברה האם ללא תמורה. תקופת ההבשלה הינה בת כ-4 שנים, כאשר בתום כל שנה יוקצו לעובד רבע מכמות המניות שהובטחו לו בעת קבלת יחידות ההשתתפות.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת להחיל על יחידות ה - Rsu's את הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיו:

1. נקבע כי הקצאת יחידות ה - Rsu's יסווגו כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין, ויחולו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה במסגרת מסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. מועד ההקצאה, כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה, ייחשב המאוחר מבין, מועד שליחת ההודעה אל העובד לגבי הקצאת היחידות לבין המועד בו הופקדו היחידות בידי הנאמן. מועד זה ישמש לקביעת מגבלת הזמן וכן לקביעת שווי ההטבה הפירותי כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה.

3. סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent), שיתקבל בגין יחידות ה - Rsu's עד תום תקופת ההבשלה של היחידות, יועבר במועד חלוקתו לידי הנאמן והוא ייחשב להכנסת עבודה בידי העובד במועד האמור. הנאמן או החברה ינכו ממנו מס בהתאם להוראות תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג - 1993.

4. לחברה תותר הוצאה בהתאם ובכפוף לאמור בסעיפים 102(ד)(1) ו-102(ד)(2) לפקודה, לרבות בגין "הסכום שווה הדיבידנד" שהתקבל בגין היחידות עד תום תקופת ההבשלה, כאמור בסעיף 3 לעיל.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי תוספת המימוש בגין מנגנוני התאמה ייחודיים שנקבעו בתוכנית - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה לפי תוכנית שהגישה לפקיד השומה (להלן: "התוכנית"), ובהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון באמצעות נאמן (להלן: "המסלול ההוני").

2. במסגרת התוכנית, נקבעו מספר מנגנוני התאמת מחיר המימוש של האופציות, וביניהם: התאמה בעת חלוקת דיבידנד, בעת חלוקת מניות הטבה ובעת הנפקת זכויות (להלן: "מנגנוני ההתאמה"), וזאת במהלך תקופה שלאחר הקצאת כתבי האופציה לעובדים אך לפני מועד מימושם, כמו כן נקבע גם מנגנון התאמה במקרה בו החברה תחליט על תשלום דמי ניהול.

3. במקרה של תשלום דמי ניהול על ידי החברה, יופחת מחיר המימוש בגין כל כתב אופציה שטרם מומשה, בסכום שיהיה שווה לערך דמי הניהול ששולמו ובניכוי מגן מס החברות (להלן: "מנגנון ההתאמה הייחודי").

פרטי הבקשה:

התבקשנו לאשר כי מנגנוני ההתאמה אשר בתוכנית, לרבות מנגנון ההתאמה הייחודי, עומדים בתנאי סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע כי ככלל הכללת מנגנוני התאמה במסגרת התוכנית תעמוד בתנאי סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחה.

2. יחד עם זאת, ביחס למנגנון ההתאמה הייחודי, נקבע כי הוא אינו עומד בתנאי הוראות סעיף 102 לפקודה שכן מדובר בפעולה תוצאתית אשר מוצאת את ביטויה בדו"ח רווח והפסד ולא מדובר בשינוי בהון החברה.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברה ומכתב אישור להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: תוכנית ESPP ללא נאמן - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Employee Stock Purchase Plan (להלן: "תוכנית ה - ESPP").

2. להלן עיקרי תנאי תוכנית ה - ESPP:

2.1 לכל עובד המבקש להצטרף לתוכנית ה-ESPP, ישנה הזכות לרכוש מניות של החברה האם, בסוף כל תקופה שמתחילה ב-1 בינואר או ב-1 ביולי בכל שנה (להלן: "תחילת תקופת החיסכון") ונמשכת שנה, שלוש שנים או חמש שנים מלאות (להלן: "תקופת החיסכון").

2.2 במהלך תקופת החיסכון מפריש העובד, מדי חודש, משכרו החודשי1 סכום שנקבע (להלן: "סכום החיסכון"), המוקצה לטובת רכישת מניות של החברה האם (להלן: "המניות").

2.3 סכום החיסכון מופקד בחשבון מיוחד על ידי החברה.

2.4 בתום כל תקופת החיסכון (להלן: "תום תקופת החיסכון"), רשאי העובד לרכוש מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על-שמו, כשמחיר המניה לעובד הינו 80% משער הסגירה שנקבע למניית החברה האם ביום העסקים הראשון של תחילת תקופת החיסכון (להלן: "מחיר המניה לעובד").

2.5 מועד המימוש, בו זכאי העובד לרכוש בסכום החיסכון שברשותו מניות, הוא תום תקופת החיסכון (להלן: "מועד המימוש").

2.6 יצוין כי העובד יהא רשאי לחזור בו מההצטרפות לתוכנית לפני תום כל תקופת חיסכון ולקבל לידיו את הסכום שנצבר לזכותו. כמו כן, העובד יהיה רשאי להורות, בכל עת, להפסיק את ההפרשות החודשיות משכרו. במקרה זה, ירכשו עבורו בתום תקופת החיסכון מניות בהתאם לסכום שנצבר עבורו לפני הפסקת ההפרשות.

2.7 המניות שירכשו עבור העובד בתום כל תקופת החיסכון, יעמדו לזכות העובד והוא יהיה רשאי למוכרם כרצונו ולבצע כל פעולה במניות, ללא מגבלת חסימה כלשהי.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת להסדיר את חבות המס של עובדיה בקשר עם תוכנית ה-ESPP.

החלטת המיסוי ותנאיו:

1. ככלל, על תוכנית ה-ESPP לעובדי החברה, יחולו הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "הכללים"). יחד עם זאת, יראו במועד בו רכש העובד את מניות החברה האם2 (מועד המימוש) כמועד בו ביצע העובד "מימוש" לצורכי סעיף 102(ג)(2) לפקודה, ויחולו על העובד ועל החברה הוראות אלה:

1.1 יראו את כל המניות, שקיבל העובד במועד המימוש, כנמכרות לפי שער הסגירה שנקבע למניית חברת האם בסוף אותו יום מסחר (להלן: "שער המניה").

1.2 העובד יחויב במס, כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, בגין ההפרש שבין שער המניה למחיר המניה לעובד במועד המימוש, כשהוא מוכפל במספר המניות שנרכשו על ידי החברה האם על שמו (להלן: "שווי ההטבה במניות").

1.3 החברה תנכה את המס משווי ההטבה במניות, כנדרש בסעיף 9(ה) לכללים. ניכוי המס במקור יהא בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג - 1993.

1.4 לאחר תשלום המס יועברו המניות או הסכום שהתקבל ממכירת המניות3 לידי העובד. במועד מכירת המניות על ידי העובד, החברה ו/או החברה האם יהיו פטורים מחובת ניכוי מס במקור וחובת תשלום המס תחול על העובד בלבד.

1.5 במועד מכירת המניות בפועל, יחולו על העובד הוראות חלק ה' לפקודה, ויראו את שער המניה ואת מועד המימוש, כמחירן המקורי של המניות ויום רכישתן, בהתאמה.

2. לחברה לא תותר כל הוצאה בשל תוכנית ה-ESPP, לרבות בגין שווי ההטבה שנצמח לעובדים במועד המימוש.

3. הריבית שתצמח על כספי הפיקדון ממועד הפקדתו בחשבון החיסכון ועד למועד משיכת הפיקדון על ידי העובד, תחויב במס לפי סעיף 125ג(ב) לפקודה.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.1 מנוכה משכר הנטו.
2 בכספי החיסכון ולפי התוכנית.
3 במצב של same day sale

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: תוכנית ESPP עם נאמן - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Employee Stock Purchase Plan (להלן: "תוכנית ה-ESPP").

2. להלן עיקרי תנאי תוכנית ה - ESPP:

2.1 לכל עובד המבקש להצטרף לתוכנית ה-ESPP, ישנה הזכות לרכוש מניות של החברה האם, בסוף כל תקופה שמתחילה ב - 1 בינואר או ב - 1 ביולי בכל שנה (להלן: "תחילת תקופת החיסכון") ונמשכת 6 חודשים מלאים (להלן: "תקופת החיסכון").

2.2 במהלך תקופת החיסכון מפריש העובד, מדי חודש, משכרו החודשי1 סכום שנקבע (להלן: "סכום החיסכון"), המוקצה לטובת רכישת מניות של החברה האם (להלן: "המניות").

2.3 סכום החיסכון מופקד בחשבון מיוחד על ידי החברה.

2.4 בתום כל תקופת החיסכון (להלן: "מועד הנפקת המניות" או "תום תקופת החיסכון"), יכול העובד לרכוש
מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על-שמו, כשמחיר המניה לעובד יהא הנמוך מבין: 85% ממחיר המניה
של החברה האם בתחילת תקופת החיסכון לבין 85% ממחיר המניה של החברה האם במועד הנפקת
המניות (להלן: "מחיר המניה לעובד").

2.5 יצוין כי העובד רשאי להפסיק את ההפרשות במהלך תקופת החיסכון, שאז סכומי החיסכון שנצברו לזכותו
יוחזרו לו במלואם. האמור יחול גם אם העובד אינו מודיע על רצונו לרכוש את המניות בתום תקופת החיסכון.

2.6 לאחר רכישת המניות במועד הנפקת המניות, יוחזקו המניות עבור העובד בידי נאמן. העובד רשאי להורות
לנאמן למכור את מניותיו בכל עת.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת להחיל על המניות, שהונפקו לעובדים במסגרת תוכנית ה-ESPP, את הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיו:

1. תוכנית ה-ESPP תסווג כתוכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, בשינויים המחויבים ובכפוף לקבוע בהחלטת המיסוי:

1.1 המונח "תום תקופה", כמשמעותו בסעיף 102(א) לפקודה, ימנה ממועד הנפקת המניות. לעניין זה, יראו
בנאמן כאילו החזיק את הזכות לרכישת המניות ממועד תום תקופת החיסכון, לגבי כל תקופת חיסכון מחדש.

1.2 המניות שיונפקו לעובדים לפי תוכנית ה-ESPP יוחזקו על - ידי הנאמן עד למועד המימוש (להלן: "מועד המימוש"), כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה2.

1.3 הנאמן ו/או החברה ינכו את המס בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג - 2003 (להלן: "הכללים").

1.4 שווי ההטבה הפירותי בגינו יחויב העובד כהכנסת עבודה על-פי סעיף 102(ב)(3) לפקודה, יחושב לגבי כל תקופת חיסכון בנפרד, לפי ההפרש שבין מחיר מניית החברה האם בנאסד"ק בסיום יום המסחר במועד הנפקת המניות לבין מחיר המניה לעובד (להלן: "שווי ההטבה").

1.5 מובהר כי לחברה תותר הוצאה, כאמור בסעיף 102(ד)(1) לפקודה, בכפוף לאמור בסעיף 102(ד)(2)
לפקודה, כאשר הסכום המותר בניכוי כהוצאת שכר, יהא הנמוך מבין:

1.5.1 הכנסת העובד הנובעת ממימוש המניות שחויבה לפי סעיף 2(2) לפקודה;

1.5.2 שווי ההטבה הפירותי שחושב כאמור לעיל;

1.5.3 גובה סכומי ההשתתפות בהם חויבה החברה בשל התחייבותה לחברה האם בשל הנפקת המניות;

והכל בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד- השומה.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.1 מנוכה משכר הנטו
2 לרבות בדרך של העברת המניות לעובד מידי הנאמן.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: תמחור מחדש אופציות לעובדים שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, הקצתה לעובדיה, שאינם בעלי שליטה, אופציות הניתנות למימוש למניותיה (להלן: "האופציות"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. האופציות ניתנות להמרה למניות החברה (להלן: "המניות"), כשתוספת המימוש, כפי שנקבעה במועד ההקצאה הינה גבוהה משמעותית משווי מניות החברה נכון למועד הגשת הבקשה (להלן: "תוספת המימוש").

3. לפיכך, ולאור הערכת החברה כי שווי מניותיה ירד באופן ניכר (להלן: "שווי המניות החדש"), נמצאות האופציות של העובדים "מחוץ לכסף", קרי, - תוספת המימוש של האופציות גבוהה משמעותית משווי המניות החדש, כך שלמעשה אין כל מרכיב הטבה באופציות אלו וממילא הן לא תמומשנה למניות בעתיד הנראה לעין.

4. מכאן, ובשל רצונה של החברה לשמר את ההטבה שהוענקה לעובדיה באמצעות הקצאת האופציות, קיבל דירקטוריון החברה החלטה להפחית את תוספת המימוש של האופציות (להלן: "התמחור מחדש") ולהעמיד אותה על מחיר המניות החדש (להלן: "תוספת המימוש החדשה").

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות במסגרת ביצוע התמחור מחדש.

החלטת המיסוי ותנאיו:

1. החלטת המיסוי מתייחסת לאופציות שלא מומשו או הומרו למניות החברה, נכון למועד הפניה לקבלת החלטת המיסוי בלבד.

2. יראו באופציות שבוצע בהן תמחור מחדש כאילו הן מוקצות מחדש (להלן: "האופציות החדשות"), לכל דבר ועניין, לרבות לעניין פרק הזמן כמשמעותו בהגדרת המונח "תום התקופה" בסעחף 102(א) לפקודה וחישוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף 102(ב)(3), לפקודה, לפי העניין.

3. ביצוע מנגנון התמחור מחדש בתוכנית לגבי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של תוכנית ההקצאה המקורית, כפי שאושרה ע"י פקיד השומה.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה עתידית של תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת יחידות השתתפות להמרה למניות מסוג Stock Appreciation Rights - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. מניותיה של חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מוחזקות על ידי חברה תושבת חוץ, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב (להלן: "החברה האם").

2. החברה האם הקצתה לעובדי החברה, אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים") יחידות השתתפות מסוג Stock Appreciation Rights (להלן: "יחידות ה-SAR").

3. יחידות ה-SAR מקנות לעובד זכות לקבלת מניות רגילות של החברה האם במועד עתידי, בכמות השווה לסכום המתקבל מהכפלת הפרש שבין מחיר הבסיס שנקבע במועד הענקת יחידות ה-SAR (להלן: "מחיר הבסיס"), לבין מחיר מניית חברת האם במועד המרת ה-SAR למניות, במספר יחידות ה-SAR שמומשו, כשהוא מחולק במחיר המניה של החברה האם במועד ההמרה של יחידות ה-SAR.

הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על יחידות ה-SAR.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. הקצאת יחידות ה-SAR תיחשב כהקצאת אופציות ויחולו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון לכל דבר ועניין.

2. מועד המרת יחידות ה-SAR למניות לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובתקנות מכוחו בכפוף להתקיימות תנאי החלטת המיסוי.

3. מועד אירוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

4. שווי ההטבה אשר ינבע לעובד במועד המימוש, יחולק לשני חלקים כדלקמן:

4.1 החלק הראשון יהא חלק שווי ההטבה הפירותי, האמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, אשר יחושב כהפרש
שבין ממוצע שוויין של מניות החברה האם בבורסה בתום 30 ימי המסחר שקדמו להקצאת יחידות ה-SAR,
לבין מחיר הבסיס (להלן: "שווי ההטבה הפירותי"). שווי ההטבה הפירותי יחושב ביחס לכלל יחידות ה-SAR
שהוקצו. חלק זה ימוסה בידי העובד, על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה.

4.2 יתרת שווי ההטבה תמוסה על פי שיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(4)
לפקודה, לפי העניין.

4.3 במידה ויומרו רק חלק מיחידות ה-SAR האמורות למניות, יחול האמור לעיל על חלק יחידות ה-SAR
שהומרו, בהתאם לאחוז יחידות ה-SAR שהומרו, בשינויים המחויבים.

5. החלטת המיסוי קובעת כי במידה ומועד המימוש אינו חל בתוך 10 ימי מסחר ממועד ההמרה, יראו את העובד, לשם חישוב מרכיב שווי ההטבה החייב בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, כאלו קיבל מלכתחילה, במועד ההקצאה, מספר יחידות SAR נמוך יותר השווה למספר המניות שקיבל בפועל, כאשר מחיר הבסיס בגין כל אחת מהן, לצורך חישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה הינו אפס (להלן: "המרכיב הפירותי החדש").

6. האמור בסעיף 5 לעיל, לא יחול במידה ותהא חובה להמיר את יחידות ה-SAR למניות (לדוגמא, כתוצאה מניתוק יחסי עובד-מעביד) טרם תום התקופה, או במידה שלא ניתן למכור בפועל את מניות המימוש בתקופה הסמוכה לפרסום דוחותיה הכספיים של החברה ו/או כתוצאה מחסימה על פי הוראות דין בהתאם לדרישות רשות ניירות הערך של ארה"ב (United States Securities and Exchange Commission) (להלן: "חסימה רוגלטורית"). במקרה שכזה תחול מגבלת 10 ימי המסחר במועד המאוחר מבין, תום החסימה הרגולטורית או ב"תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

7. מובהר כי "תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה ימנה ממועד הקצאת יחידות ה-SAR על ידי חברת האם והפקדתם בידי נאמן כאמור בסעיף 102 לפקודה.

8. למען הסר ספק, יובהר כי המרת יחידות ה-SAR תהא למניות חברת האם בלבד.

9. במידה והמרת יחידות ה-SAR תהא כנגד תמורה במזומן (כלומר החברה האם עצמה או צד קרוב אליה, תרכוש את מניות העובד מיד בסמוך להמרה), הרי שעל אף האמור בסעיף 1 לעיל, הקצאת יחידות ההשתתפות תחשב כהקצאת אופציות במסלול ללא נאמן ויחולו עליה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, מלכתחילה, לרבות לעניין שיעורי המס והתרת ההוצאה במישור החברה.

10. מובהר בזאת כי לחברה לא תותר כל הוצאה לצרכי מס בגין שווי ההטבה שנזקף לעובדים בגין יחידות ה-SAR המצוינות בהחלטת המיסוי, למעט בהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה.

11. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו. כמו כן במסגרת החלטת המיסוי נכללה דוגמה מספרית.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי מועד פקיעה - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך (להלן: "החברה") העניקה, בין היתר, אופציות לא סחירות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

2. האופציות בעלות תקופת פקיעה העולה על ארבע שנים.

3. החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה.

4. החברה קיבלה בעבר, מהחטיבה המקצועית ברשות המיסים, שתי החלטות מיסוי בעניין מימוש נטו ובעניין מנגנוני התאמה (להלן ביחד: "החלטות המיסוי"). מנגנוני ההתאמה נקבעו על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, בגין השינוי במנה ההון של החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנדים, מניות ההטבה, זכויות ושינויים בהון החברה.

5. מנגנוני ההתאמה בוצעו לגבי כלל מחזיקי האופציות, לרבות לנותני שירותים ולמשקיעים.

6. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין הטבה נוספת לעובד כתוצאה מישום מנגנוני ההתאמה.

7. החברה מתעתדת לרשום למסחר את האופציות שהוקצו, בין היתר, לעובדיה, ברם רשות ניירות הערך דורשת כחלק מתנאי הרישום למסחר שתקופת חיי האופציות, לא תעלה על 4 שנים ממועד הרישום כאמור.

הבקשה:

אישור כי הקטנת תקופת חיי האופציות ל-4 שנים (במקרה הנדון בחצי שנה), לא תפגע בהסדרי המס, כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע כי הקטנת תקופת חיי האופציות, כתוצאה מדרישת רשות ניירות ערך, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

2. הסדרי המס כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי ימשיכו לחול על כלל האופציות, לרבות האופציות שהוקצו לעובדים תחת הוראות סעיף 102 לפקודה, גם לאחר הקטנת חיי האופציה והעמדתם על 4 שנים במועד רישומן למסחר בבורסה לניירות ערך.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: חלוקת דיבידנד במסלול רווח הון - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), העניקה אופציות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

2. החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה.

3. תוכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה על שם נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן.

4. לאחר תקופת ההבשלה, בחרו העובדים להמיר את האופציות שברשותם למניות החברה (להלן: "מניות המימוש"). מניות המימוש נרשמו על שם הנאמן לטובת העובדים.

5. החברה חילקה לבעלי מניותיה, לרבות לעובדים שברשותם מניות מימוש, דיבידנד במזומן.

הבקשה:

לקבוע את שיעור המס החל בגין הדיבידנד ששולם לעובדים בגין מניות המימוש שברשותם.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. החברה ו/או הנאמן ינכו מס בשיעור הקבוע בסעיף 102(ב)(2) מכל דיבידנד שיחולק מהחברה ואשר יתקבל בידי הנאמן בעבור העובדים, אשר מניותיהם מוחזקות בידיו, ויעבירו את סכום הדיבידנד נטו לעובדים הזכאים מיד לאחר קבלתו בידי הנאמן, בכפוף להוראות הבאות:

1.1 המניות יוחזקו על ידי הנאמן, עד תום התקופה לפחות, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

1.2 החברה לא תדרוש בניכוי את תשלום הדיבידנד כהוצאה.

1.3 החברה ו/או הנאמן ידווח על ההכנסה במועד קבלתה על ידו.

2. הובהר כי אישור זה מתייחס למחזיקי המניות על פי תוכנית האופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן כמשמעותו בסעיף 102(ב) לפקודת מס הכנסה. יובהר, כי מחזיקי האופציות ככל שיהיו על פי תוכנית האופציות אינם זכאים ולא יהיו זכאים, במישרין ו/או בעקיפין, לתשלום דיבידנד כלשהוא בגין האופציות.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: אופן חישוב שווי הטבה במט"ח במונחי ש"ח - החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר 100% מוחזקות על ידי חברה ציבורית תושבת ארה"ב, אשר מניותיה נסחרות בבורסת הנעסד"ק (להלן: "החברה המקצה").

2. החברה המקצה מקצה לעובדי החברה מעת לעת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה המקצה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102" ; "הפקודה"), במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

3. מניות החברה המקצה נקובות בדולר (ארה"ב) ותוספת המימוש הנקובה באופציות המוקצות לעובדים נקובות בדולר (ארה"ב).

4. כל האופציות הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה.

הבקשה:

אופן חישוב שווי ההטבה במונחי ש"ח, כאשר התמונה ותוספת המימוש נקובות במט"ח.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. לצורך חישוב שווי ההטבה, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, תתורגם התמורה המתקבלת במט"ח ממכירת המניות או שווי המניה (במקרה בו מועברות המניות מהנאמן לידי העובד), לפי העניין, במועד המימוש, בהתאם לשערו היציג של המטבע, כהגדרת המונח בכללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד - 2003 (להלן: "תקנות ההמרה"), וזאת במועד מימוש האופציות ו/או המניות, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

2. ההוצאות בהן נשא הניצע, לרבות עמלות שונות, יחשבו כהוצאות שהוציא העובד בשל המכירה, (להלן: "הוצאות המכירה"), כמשמעותן בהגדרת המונח שווי הטבה בסעיף 102(א) לפקודה, ולכן יופחתו מסך התמורה לצורך חישוב שווי ההטבה בידי העובד וחבות המס הנגזרת ממנו.

3. ביחס לעמלות המרת המט"ח לש"ח, הרי שאלו יחשבו כחלק מהוצאות המכירה כאמור, ובלבד ותמורת המכירה, כולה או חלקה, הומרה לשקלים חדשים בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבה התקבלה בידי הנאמן ו/או החברה, לפי העניין.

4. במקרה בו התמורה כולה או חלקה, אינה מומרת לשקלים חדשים, יחושב סכום חבות המס לתשלום, בהתאם לשער ההמרה של המט"ח בפועל בו הומר סכום חבות המס במונחי מט"ח לשקלים חדשים ובלבד וההמרה כאמור לשקלים חדשים בוצעה בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבה התקבלה בידי הנאמן ו/או החברה, לפי העניין.

5. הנאמן ו/או החברה, לפי העניין, יהיו אחראים על יישום הוראות הודעה זו בכל מקרה בו יחשבו את שווי ההטבה, וישמרו את הנתונים באופן מוסדר וברור, כך שפקיד השומה יוכל לקבלם לשם ביקורת, בהתאם לדרישה מצידו.

6. למען הסר ספק, יובהר כי החברה ו/או הנאמן אשר יאמצו ההוראות המפורטות בהנחיה זו, יחולו הוראות הנחיה זו על כל מימושי המניות מאותו המועד ואילך והחברה ו/או הנאמן, לפי העניין, לא יהיו רשאים לבחור אחרת ו/או לחזור בהן מבחירתך זו.

7. האמור לעיל כפוף לכל שינוי, ככל ויהיה בנושא זה, במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה ו/או בכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשס"ג - 2003 ו/או בהוראות המחלקה המקצועית של רשות המיסים.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב (להלן: "הבורסה"), הקצתה אופציות לעובדיה, שאינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים"), מכוח תוכנית תגמול בהקצאה באמצעות נאמן תחת מסלול רווח הון, אשר הוגשה כנדרש לאישורו של פקיד השומה.

2. תוכנית התגמול כוללת, בין היתר, סעיף התאמה לחלוקת דיבידנד, לפיו בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן, בתקופה שממועד הקצאת אופציות ועד למועד המרתן למניות (להלן: "מניות המימוש"), תותאם תוספת המימוש של האופציות למלוא ירידת שווי המניה כתוצאה מחלוקת הדיבידנד (להלן: "מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד").

3. מנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד נקבע על מנת לשמר את ההטבה של העובדים, כפי שנקבע במועד ההקצאה, בגין ירידת ערך מחיר המניה של החברה כתוצאה מחלוקת הדיבידנד.

הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על מנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד, בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיפים 1 לעיל, הריני לאשר את הסדר המס כדלקמן:

1. ככלל, יישום מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד אינו מהווה אירוע מס, כל עוד תהא עמידה בתנאי אישור זה, ובתנאי סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו.

2. התאמת תוספת המימוש תיעשה בהתאם למנגנון הבורסה, כך שהפחתת תוספת המימוש לא תעלה על סכום ההפרש בין מחיר ה-COM (שער המניה לפני התאמת הבורסה) למחיר ה-EX (שער המניה לאחר התאמת הבורסה). יודגש כי ביצוע שינוי בתוספת המימוש בשונה ממנגנון הבורסה, אינו פוסל את זכאות החברה להחלטת מיסוי זו, אולם חלק סכום התאמת תוספת המימוש החורג מעבר למנגנון הבורסה יסווג כהכנסה פירותית, כמשמעות המונח בסעיף 102(ב)(3) לפקודה.

3. למען הסר ספק מובהר כי העובד, אשר באופציות שברשותו יבוצע מנגנון התאמה לחלוקת הדיבידנד, אינו זכאי ולא יהיה זכאי, במישרין ו/או בעקיפין, לדיבידנד, במועד חלוקתו לשאר בעלי המניות, בגין האופציות נשוא החלטת מיסוי זו.

4. לא תרשם הוצאה בספרי החברה בשל כל הטבה נוספת לעובד כתוצאה מיישום מנגנון ההתאמה.

5. התאמת תוספת המימוש במסגרת מנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד מוענקת לכל מחזיקי האופציות, לרבות למחזיקי האופציות מקרב הציבור.

6. בכל הנפקה עתידית של אופציות נוספות (לעובדים ו/או לציבור) החברה תכלול את מנגנון ההתאמה לחלוקת דיבידנד גם לגבי האופציות הנוספות.

7. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: אופציית רכש ומכר - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בניהול והשקעות בנכסים (להלן: "החברה").

2. החברה העניקה אופציות (להלן: "ההקצאה") לעובד החברה בתפקיד מנכ"ל (להלן: "העובד"), אשר איננו בעל שליאה בה טרם ההקצאה ושלא יהיה "בעל שליטה" בה עד מועד מימוש המניות, כתבי אופציה לא סחירים, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה בעת מינוי העובד כמנכ"ל.

3. תוכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה על שם נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן.

4. תוספת המימוש אשר נקבעה באופציות הייתה בהתאם לשווי השוק.

5. לאור היות האופציה זכות למניה בחברה שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא צפוי כי תרשמנה למסחר בשנים הקרובות. ומאחר ובעלי המניות בחברה מחד מעוניינים להעניק לעובד אופציות למניות אשר תהינה ניתנות למימוש ומאידך אינם מעוניינים לאפשר לעובד למכור את מניות החברה לידי בעל מניות זר, החליט דירקטוריון החברה לכלול בתוכנית ההקצאה מתן אפשרות לעובד לחייב את החברה לרכוש ממנו את האופציות/המניות ובאופן הדדי, אפשרות לחברה לחייב את העובד למכור לה את האופציות/המניות (אופציית Put ו - Call), והכול לא לפני תום תקופת החסימה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציית ה-PC").

6. בתוכנית ובכתב האופציה מכוחה ייקבע ויוגדר כדלקמן:

6.1 אופציית PUT לעובד - החל ממועד המימוש של כתבי האופציה למניות של החברה, יהא העובד זכאי לדרוש מהחברה, על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי, לרכוש ממנו, בתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, את כל מניות המימוש, והחברה מתחייבת בזאת להיענות לדרישת העובד (להלן: "אופציית ה-PUT"). היה ותמומש אופציית ה-PUT שהוקנתה לעובד, תשלום מחיר מימוש האופציות על ידי העובד, והתשלום של החברה עבור רכישת מניות המימוש מידי העובד, יתבצעו בד בבד.

6.2 אופציית CALL לחברה - החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופציה למניות המימוש, תהא החברה זכאית לדרוש מהעובד, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, כי העובד ימכור לה את כל מניות המימוש, והעובד מתחייב בזאת להיענות לדרישת החברה (להלן: "אופציית ה-CALL").

6.3 מחיר רכישת המניות במועד המימוש על ידי החברה, על פי, אופציית ה-PC תקבע בהתאם לשווי השוק של החברה כפי שיחושב במועד השימוש באופציית ה-PC.

6.4 זכות סירוב ראשונה - בכל עת, החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופציה למניות המימוש וכל עוד לא מומשה אופציית ה-PC, העובד לא יהיה רשאי להעביר או למכור את המניות המימוש לצד שלישי, אלא לאחר שיעניק לחברה זכות סירוב ראשונה לרכוש את מניות המימוש, בהודעה בת שלושים יום מראש. (מובהר כי זכות זאת לא תחול במידה והחברה תהפוך לציבורית).

7. מובהר, כי אופציית ה-PC תחול אך ורק במקרה של פיטורים או התפטרות מוחלטים של העובד (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות), כגון מוות ונכות וכל עוד החברה לא הפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה. לעניין זה "מוחלטים" לרבות אי המשך התקשרות במסגרת נתינת שירותים או באמצעות צד קרוב, כמשמעות המונח בסעיף 88 לפקודה.

8. יובהר כי הזכויות העודפות כאמור אינו משנות את סיווג תוכנית האופציות החדשה לצרכים חשבונאיים, והתוכנית החדשה תמשיך להיות מסווגת כתוכנית הונית על פי FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאיים ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ולא כתוכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

הבקשה:

מבוקש כי לא יראו בהקצאת אופציית ה-CALL ואופציית ה-PUT ו/או במתן זכות סירוב ראשונה, כהפרה של אחד או יותר מהוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה. ויחולו על האופציות והמניות המוקצות מכוחן הוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה והכלים מכוחן. לרבות שיעורי המס החלים על הרווח.

תמצית המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטה מיסוי, ביחס לאופציית ה-PC, ו/או זכות הסירוב הראשונה, כדלקמן:

1.1 ככלל, במידה ותוכנית האופציות תעמוד בתנאים שפורטו בסעיף 6 לעיל, לא יחשב מתן אופציית ה-PC ו/או מתן זכות סירוב ראשונה בתוכנית האופציות, כהפרת הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן, כך שבמועד מימוש האופציות יחולו הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין.

1.2 יחד עם זאת, במקרה בו יבוצע מימוש האופציות באמצעות אופציית ה-PC, הרי שיחולו במימוש זה הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן בלבד:

1.2.1 מימוש מניות העובד נבע בשל עזיבת העובד את החברה עקב פיטורים או התפטרות (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות).

1.2.2 יחסי העבודה, בין העובד לחברה התסיימו באופן סופי ומוחלט, במישריו או בעקיפין.

1.2.3 תמורת מכירת המניות על פי אופציית ה-PC חושבה בגובה שווי השוק, כמשמעות המונח בסעיף 85 לפקודה, של החברה ביום הודעת המימוש, כפי שייקבע על יד מומחה בלתי תלוי (להלן: "המעריך"), בקביעת שוויה של החברה על ידי המעריך, יובאו בחשבון כל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלוונטיים למועד ביצוע הערכת השווי, ובכלל אלו תזרים המזומנים של החברה והתחייבויותיה, יכולתה של החברה לתפקד כיחידה עצמית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של החברה.

2. למען הסר ספק יובהר כי מימוש האופציות באמצעות אופציית ה-PC, שלא בהתאם לאמור בסעיף 1.2 לעיל, תסווג מימוש אופציות שהוקצו שלא באמצעות נאמן, ויחולו עליה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, לפי העניין.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן ולתנאי החלטת מיסוי זו.

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: דחיית תשלום המס לנותן שירותים - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
הנושא: החבות במע"מ של שירותים שנתקבלו מתושב חוץ ונצרכו בחו"ל - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאה לעובד לשעבר - החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: חישוב שווי ההטבה במנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד במסלול הכנסת עבודה - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: מנגנון רכישה עצמית - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: שינוי זכות קדימות של אופציות במסלול רווח הון - החלטת מיסוי בהסכם.

לנוסח ההחלטה לחץ כאן