Phoenix ESOP

The Right Option for you

 

לפניכם מאגר של שאלות נפוצות ותשובות בנושא ניהול תוכניות וחלוקת אופציות לעובדים. מוזמנים לקרוא מידע מקצועי על מגוון נושאים כגון מסלולי מס, המשמעות של סעיף 102, הקצאת זכויות למניות לעובדים, חלוקת אופציות בחברות פרטיות ובחברות סטארט אפ, מועדי הקצאה, שינויים בנושאי זכויות ואופציות לאחר הקצאה, מכשירי תגמול שאינם בהכרח אופציות, ועוד.

השלבים הבאים נדרשים על מנת לאפשר זכאות למסלולי מס מוטבים וביצוע הקצאת הזכויות בצורה נאותה:

  • שלב ראשון – בניית תוכנית תגמול המתאימה לצרכים של החברה.
  • שלב שני – בחירת מסלול מס (כולל מיסוי זר ככל שרלוונטי) ובחירת נאמן לתוכנית התגמול.
  • שלב שלישי – אישור תוכנית התגמול על ידי דירקטוריון החברה
  • שלב רביעי – הגשת תוכנית התגמול לאישור רשויות המס בישראל
  • שלב חמישי – ביצוע הקצאה לעובד, לרבות אישור ההקצאה בדירקטוריון או ועדה מטעמו והחתמת העובד על הסכם הקצאה. במסלול הקצאה עם נאמן יש לבצע זאת רק לאחר חלוף 30 יום ממועד הגשת תוכנית התגמול לרשויות המס.

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחברה לבחור בין מסלולים הבאים בהקצאת זכויות לעובדים ונושאי משרה בחברה:

א. הקצאה עם נאמן במסלול הכנסת עבודה – הכנסתו של העובד תסווג במועד מכירת המניות כהכנסת עבודה החייבת בשיעור מס שולי ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. במועד זה תותר לחברה הוצאה לצרכי מס בגובה הכנסת העבודה (בכפוף לתנאים נוספים הקבועים בסעיף 102 לפקודה).
ב. הקצאה עם נאמן במסלול רווח הון – חלק או כל הכנסתו של העובד יסווג במועד מכירת המניות כרווח הון החייב בשיעור מס של 25% (ללא דמי ביטוח לאומי ומס בריאות). לחברה לא תותר הוצאה לצרכי מס (בכפוף לתנאים נוספים הקבועים בסעיף 102 לפקודה).
ג. הקצאת מניות ללא נאמן – הכנסתו של העובד תסווג במועד ההקצאה כהכנסת עבודה החייבת בשיעור מס שולי ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. במועד זה תותר לחברה הוצאה לצרכי מס בגובה הכנסת העבודה.
ד. הקצאת זכויות ללא נאמן – הכנסתו של העובד תסווג במועד מכירת המניות כהכנסת עבודה החייבת בשיעור מס שולי ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. לחברה לא תותר כל הוצאה לצרכי מס.

סעיף 102 לפקודה חל על הקצאה לעובדים ונושאי משרה (לרבות דירקטורים) של חברה ישראלית בלבד, ולמעט בעלי שליטה.
בעלי שליטה, יועצים (לרבות Advisory board), ספקים ונותני שירותים אינם יכולים להיכלל בסעיף 102 לפקודה.

מסלול המיסוי הנבחר ביותר הינו הקצאה עם נאמן במסלול רווח הון אשר מעניק לעובד הטבת מס משמעותית. להלן עיקר תנאי המסלול:

מועד אירוע המס – במועד מכירת המניות או שחרורן מהנאמן לעובד.
תקופת חסימה – על מנת ליהנות משיעור מס מופחת יש לבצע את מכירת המניות לאחר חלוף יותר משנתיים ממועד הקצאת הזכויות (ללא קשר לתקופת הבשלתן). מכירה לפני תום תקופת החסימה תחויב כהכנסת עבודה.
שיעור המס – מכירה לאחר תקופת החסימה -
• חברה פרטית – הרווח במכירה יחויב ב – 25% (בתוספת מס יסף).
• חברה נסחרת (כולל הקצאות שנעשו ב – 90 הימים שלפני הרישום למסחר) – הרווח המכירה יחולק לשני מרכיבים:

- מרכיב הכנסת עבודה – ההפרש בין שווי המניה במועד ההקצאה לבין מחיר המימוש.
- מרכיב רווח הון – עליית ערך המניה ממועד ההקצאה עד למועד המכירה.

על הקצאות אלו יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה. הכנסתו של מקבל הזכויות תסווג במועד מימוש הזכויות למניות (אף אם המניות לא נמכרות) כהכנסה פירותית. במועד המימוש כאמור חלה על החברה חובת ניכוי מס במקור בגין ההכנסה שנוצרה.

מועד ההקצאה הוא המועד בו התקבלה החלטת הדירקטוריון (או גורם מוסמך מטעמו) על אישור הקצאה מסוימת שאינה מותנית, וכוללת את כל תנאי ההקצאה (לרבות מועדי הבשלה ומחיר מימוש). יש לשים לב למקרים בהם מועד ההקצאה עלול להידחות בשל התניית ההקצאה (כגון אישור נדרש באסיפה הכללית) או אחד מתנאיה המהותיים (למשל קביעת מחיר מימוש במועד מאוחר יותר).

במסלול הקצאת אופציות לעובדים עם נאמן, יש להפקיד בידי נאמן את המסמכים הבאים:
1. העתק של החלטת הדירקטוריון לרבות רשימת ההקצאות – בתוך 45 יום ממועד ההקצאה.
2. העתק של הסכמי הקצאה חתומים – בתוך 90 יום ממועד ההקצאה.
איחור בהפקדה יגרור לסיווג של ההקצאה כהקצאה ללא נאמן.

ככלל, הגורם המוסמך לכך בתוכנית התגמול יכול להחליט על שינויים בתנאי ההקצאה שנקבעו לבעל זכויות מסוים בהתאם לסמכות הניתנת לו בתוכנית התגמול.
יחד עם זאת, יש לשים לב כי לחלק מהשינויים ישנם השפעות מיסויות, שחלקן אף עלול לפגוע בהטבת המס הניתנת בסעיף 102 לפקודה. לכן יש לבחון את השלכותיהם עם יועצי המס של החברה ולעדכן את הנאמן טרם ביצוע השינוי. בחלק מהמקרים יידרש הסדר מס מיוחד.

קיימים מספר מכשירי תגמול מבוססי הון בהם נעשה שימוש על ידי חברה כגון:

(RSU (Restricted Stock Unit – במועד ההקצאה מקבל העובד זכות לקבל מניה בעתיד, ללא עלות (למעשה הדבר דומה לאופציה במחיר מימוש אפס). במועד הבשלת הזכות, מוקצית המניה באופן אוטומטי לעובד במידה ועמד בתנאי ההבשלה.
(RS (Restricted Share – במועד ההקצאה מוקצית לעובד מניה אשר חסומה בפני מכירה. החסימה תוסר על פני זמן בכפוף לעמידה בתנאי הבשלה. המניה זכאית לדיבידנד כבר ממועד ההקצאה אלא אם יקבע אחרת בתוכנית התגמול.
(ESPP (Employees Stock Purchase Plan – תוכנית לרכישת מניות בהנחה הרווחת בחברות גלובליות שמניותיהן נסחרות בבורסה.
הקצאה מותנית ביצועים – ניתן להקצות זכויות אשר הבשלתן למניות תלויה בעמידה ביעדים כלכליים/מסחריים (כגון יעדי מכירות או רווחיות). יש להתייעץ עם יועצי המס של החברה לפני ביצוע ההקצאה שכן יעדי ביצוע מסויימים עלולים לגרור את חיוב ההקצאה כהכנסת עבודה ולא כרווח הון.

ישנם מקרים מסוימים בהם מכירה מוקדמת של המניות עשויה שלא תחשב להפרה של תקופת החסימה, כגון:

• הורשה
• מכירה במסגרת פירוק שלא מרצון
• מכירה במסגרת הליך פשיטת רגל
• מכירה של כלל החזקות העובדים במסגרת עסקת מכירה של לפחות 80% ממניות החברה לצד שלישי – בכפוף לקבלת אישור מקדמי מרשות המסים.
• מכירה במסגרת הליך פירוק מרצון אשר בסמוך לו בוצעה מכירה של פעילות החברה ונכסיה - בכפוף לקבלת אישור מקדמי מרשות המסים.