בית השקעות אקסלנס
הדפסה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ה
הון זר
מקורות מימון החיצוניים לחברה, אשר כוללים את כל התחייבויות החברה, כגון: הלוואות בנקאיות ואגרות חוב.
הון חוזר
ההפרש בין הנכסים השוטפים של החברה ובין התחייבויותיה. ככל שהפרש זה גדול יותר החברה תתמודד טוב יותר עם משבר פיננסי בטווח הקצר.
הון מונפק
הון המניות של החברה אשר הוצע בפועל לציבור המשקיעים.
הון נפרע
הון המניות של החברה אשר מוחזק בפועל בידי הציבור.
הון עצמי
סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה. ההון העצמי כולל את הון המניות, הון קרנות ועודפים ורווחים שלא חולקו.
הון רשום
סך הון המניות שהחברה רשאית להנפיק. סך ההון הרשום מאושר ע"י אסיפת בעלי המניות של החברה.
הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות
המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
החזר כספי פיצויים למעסיק
מעסיק רשאי למשוך את כספי הפיצויים במקרה בו הסתיימו יחסי העבודה ללא זכות לפיצויים, בכפוף לאמור בהסכם העבודה, במקום עבודתך .הזכאות תלויה בנסיבות סיום יחסי העבודה ובהסכם העבודה בין המעסיק לעובד.
היוון פנסיה
היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.
הכנסה פנויה
ההכנסה העומדת לרשות משקי הבית לשם צריכה וחיסכון.
הנפקה
הליך הצעת מניות החברה לציבור, תמורתן מגייסת החברה הון. בהנפקה ציבורית מוצעות מניות החברה לציבור הרחב ומניית החברה נרשמת בבורסה, בעוד שבהנפקה פרטית, מוצעות המניות למשקיע או לקבוצת משקיעים מצומצמת.

הנפקת זכויות
זכות קדימה הניתנת לבעלי המניות בחברה לרכישת מניות בהנפקה חדשה על פני משקיעים חיצוניים וזאת על מנת לאפשר לבעלי המניות הקיימים לשמר את חלקם היחסי באחזקות החברה לאחר הנפקת מניות חדשה.
הפסקת מסחר (Suspension Of Trading)
החלטה המתקבלת על ידי הנהלת הבורסה להפסיק את המסחר לתקופת זמן קצובה או לתקופת זמן בלתי מוגבלת. המסחר יפסק כאשר:
1. התקבל מידע חדש על חברה או על נייר ערך העשוי להשפיע באופן משמעותי על שווי נייר הערך כגון הנפקה חדשה או התפתחות עסקית חדשה.
2. במקרה של אי וודאות או אי בהירות לגבי פעילות חברה מסוימת העשויה להשפיע על ערך מניותיה.
3. מקרה של חברה ציבורית שלא עומדת בחובותיה.
4. הפסקת מסחר כללית בכל ניירות הערך במקרה של אירוע כללי בעל חשיבות רבה כדוגמת משבר ביטחוני.

בנוסף, במהלך המסחר ישנם מספר מצבים בהם יכול להתקיים מצב של הפסקת מסחר:

במהלך פתיחת המסחר
"פתיחה אנגלית" - בתנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א 25 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות (כולל ניירות ערך הניתנים להמרה למניות וביניהם אג"ח להמרה וכתבי אופציה, ולרבות מוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות או מדד מניות) לפרק זמן אקראי של 3 עד 5 דקות ("הארכה ראשונה"). במידה שלאחר ההארכה הראשונה עדיין קיימת תנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א 25 התיאורטי האחרון, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות פעם נוספת לפרק זמן אקראי נוסף של 3 עד 5 דקות ("הארכה שנייה").
מנתק זרם ראשון - לאחר ההארכה השנייה נבדק שוב מדד ת"א 25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 5% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 45 ל-50 דקות.
מנתק זרם שני - לקראת תום דחיית מסחר הפתיחה בשל מנתק הזרם הראשון, נבדק שוב מדד ת"א 25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו נמוכה מ-12%, מתקיים מסחר הפתיחה. אולם, אם התנודה במדד היא 12% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ונמשכת הפסקת המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, וזאת לפרק זמן שייקבע על ידי מנכ"ל הבורסה, לאחר שהתייעץ עם יו"ר דירקטוריון הבורסה. במקרה זה רשאי המנכ"ל אף להפסיק את המסחר עד תום אותו יום מסחר.

במהלך המסחר הרציף:
מנתק זרם ראשון - בתנודה של 8% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה (45 דקות) בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. במידה שלאחר הפסקת המסחר הקצובה, התנודה מגיעה שוב ל-8%, באותו כיוון, אך נמוכה מ-12% - לא מופעל מנתק-הזרם הראשון פעם נוספת באותו יום.
מנתק-זרם ראשון לא יופעל בשלב המסחר הרציף ביום בו הופעל מנתק-זרם בשלב טרום הפתיחה.
מנתק זרם שני - בתנודה של 12% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר.
על אף האמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, בנסיבות העניין, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.
הופסק המסחר כאמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.
בשלב טרום נעילה - בתנודה של 12% או יותר במדד ת"א-25 התיאורטי האחרון של מסחר הנעילה ביחס למדד הבסיס, יופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות עד תום יום המסחר.
הפסקת תשלום דמי גמולים לקרן
הפסקת תשלומים העולה על 5 חודשים פוגעת בביטוח נכות ושאירים ותידרש הסכמת הקרן להצטרפות מחדש, כולל תקופת אכשרה למחלה קודמת.
הצעת רכש
הצעה המוגשת לבעלי מניות בחברה למכירת אחזקותיהם או חלק מהן בחברה.
השקעות הקרן
על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.