מעמד לקוח כשיר

לקוח כשיר: כל מה שצריך לדעת

מהו לקוח כשיר בעולם השקעות? מהן הזכויות מהן הוא נהנה, וכיצד תוכל לבדוק אם גם לך מגיע מעמד לקוח כשיר?

לקוח כשיר הוא בעל יכולת כלכלית המאפשרת לו להשקיע בהשקעות גדולות מהממוצע

לקוח כשיר הוא סמל סטטוס בעולם ההשקעות האקסקלוסיבי, המאפיין משקיעים אמידים בעלי הרשאה להשקיע בהשקעות 'סגורות' שאינן פתוחות לציבור הרחב ומותנות בסך השקעה מינימלי, כגון הנפקות פרטיות, המאפשרות ליהנות מרווחים גדולים יותר.

לקוח כשיר (המכונה גם משקיע כשיר או משקיע מוסמך) הוא בעל יכולת כלכלית המאפשרת לו להשקיע בהשקעות גדולות מהממוצע, בדומה לגופים מוסדיים. הוא יכול להיות משקיע פרטי, תאגיד בבעלות פרטית או מוסדית או ארגון צדקה, המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה.

הגדרת לקוח כשיר על פי החוק

סעיף 15 לחוק ניירות ערך קובע, כי לא תיעשה הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או טיוטת תשקיף שפורסמה בהתאם לקבוע בדין. לצד הוראת פרסום זו, יש שורה של פטורים מחובת פרסום התשקיף, כמו למשל, פטור מחובת פרסום להצעה ומכירה של ניירות ערך למספר משקיעים שאינו עולה על 35, או בעת הצעה ומכירה של ניירות ערך למשקיעים מסווגים שפורטו בתוספת הראשונה לחוק.

מטרת המחוקק הייתה להסדיר באמצעות סעיף 15א(א)(4 (חריגים ספציפיים, כגון: מכירת מניות הבנקים על ידי המדינה או מכירת חבילת ניירות ערך של חברה מסוימת בידי מפרק שבידיו הניירות והוא רוצה לפרסם את כוונתו למכור. הסעיף לחוק מתיר פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך למציעים שמספרם עד 35 שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם, או למשקיעים המתוחכמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

במהלך השנים, ככל הנראה בשל כך שהסעיף אינו מבהיר מהו הפרסום המותר, עד כמה יש לפרט בפרסום התשקיף ומה כולל הרכב קהל המשקיעים אליו מופנה הפרסום, נוצרו פרשנויות שונות לסעיף זה, שחלקן מנוגדות לחלוטין לסוגיה שהחוק ביקש להסדיר. כך למשל, גורמים מסוימים הציעו ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, תוך הפרה לכאורה של הוראות החוק.

מתוך כך, ומתוך הפעילות ההולכת וגדלה של מיזמים הפונים לציבור הרחב באמצעות האינטרנט ומציעים השקעה בניירות ערך ללא תשקיף וללא מנגנוני הגנה כדין, הוגשה ב- 20 בנובמבר 2014, הצעה לתיקון סעיף 15א(א)(4( לחוק ניירות ערך ולהגדרת "לקוח כשיר" בחוק ניירות ערך ובחוק הייעוץ. תכלית ההצעה התמקדה בפרסום הכללי שיורשה לפנות לציבור כל עוד שיימכרו בפועל, ניירות ערך ללא יותר מ- 35 משקיעים או למשקיעים כשירים כאמור בסעיף סעיף 15א(א)(7) לחוק.

כיוון שהחוק לניירות ערך מסייג משקיעים כשירים, הצעת החוק התמקדה בנוסף, בתיקון הגדרת "לקוח כשיר" בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ ובתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

בחוק טרם התיקון, משקיע הוגדר כלקוח כשיר במידה ועמד בשניים מתוך שלושת הקריטריונים:

מבחן הנכסים הנזילים – השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלות הלקוח, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים.

מבחן המומחיות – הלקוח בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון.

מבחן מספר העסקאות – הלקוח ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו.

הבעיות העיקריות שהובילו להצעה לתיקון החוק להגדרת לקוח כשיר, היו, כי לא הובהר בדיוק איזו מומחיות נדרשת לצורך מענה על דרישות החוק וההגדרה היתה מעורפלת. בנוסף, לכך, מספר העסקאות המינימאלי הנדרש, היה גבוה לעומת המספר המקביל הנדרש באירופה, לדוגמה.

מתוך כך, בחודש מרץ 2016, נכנס לתוקף תיקון לחוק ניירות ערך תשכ”ח-1968 המשנה את דרישות הרשות לניירות ערך להגדרת לקוח כשיר.

קודם התיקון לחוק, על מנת להיות מוגדר כלקוח כשיר, משקיע נדרש, בין היתר, להיות בעל ידע מעמיק ומקיף בשוק ההון ובהשקעות. התיקון לחוק משנת 2016 מייתר את הדרישה הזו, וכיום משקיע נדרש לעמוד בדרישה אחת לפחות מתוך שלוש דרישות על מנת להיחשב לקוח כשיר.

מתי משקיע יחשב ללקוח כשיר?

מעת התיקון לחוק בשנת 2016, משקיע יחשב כלקוח כשיר מרגע שעמד באחת מתוך שלוש דרישות הרשות לניירות ערך:

  • מחזיק ברשותו נכסים נזילים בשווי של כ-כ-8.1 מיליון שקלים (מזומנים/פיקדונות/ניירות ערך/ נכסים פיננסיים).
  • בעל הכנסה אישית של כ-1.2 מיליון שקל בשנה או הכנסה משפחתית של כ-1.8 מיליון שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.
  • בעל נכסים נזילים בהיקף של כ-5 מיליון שקלים, וגובה הכנסתו כ-600 אלף שקל בשנה, או שגובה ההכנסה המשפחתית של כ-910 אלף שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.

מהם היתרונות של לקוח כשיר?

  • לקוח כשיר נהנה מהזדמנויות השקעה אשר לרוב מוצעות לגופים מוסדיים.
  • הוא נהנה מהנחה של מספר אחוזים ברכישת ניירות ערך בשלב ההנפקה הראשוני.
  • הוא יכול להשתתף בהנפקות פרטיות, אשר נמנעות ממשקיעים פרטיים שאינם לקוחות כשירים.
  • משקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות ללא תשקיף וללא מגבלת 35 המשקיעים הפוטנציאליים.
  • לקוח כשיר נחשף למידע פיננסי מלא וגישה לנתונים מסווגים לגבי כל השקעה.
  • לקוח כשיר רשאי להשקיע בהנפקות פרטיות של עסקים. חברה רשאית למכור את ניירות הערך שלה ללקוחות כשירים.

מהו מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח כשיר

מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח בתהליך רישומו כלקוח כשיר, בוחן את הנכסים הנזילים שיש ללקוח, ביניהם: זכויות משיכה מיוחדות, פיקדונות לפי דרישה, מזומנים, אשראי, מניות, אג”ח, קרנות נאמנות, ביטוחים, קרנות פנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות גמל, ועוד, וכן את הסכום הנקי של חובותיו וזכויותיו.

כיצד מתבצע התהליך של קבלת מעמד של לקוח כשיר?

לקוחות אשר עומדים באחד משלושת הקריטריונים להגדרת לקוח כשיר על פי הרשות לניירות ערך, יכולים להגיש בקשה להסדרת מעמד של לקוח כשיר.
התהליך כולל חתימה על הצהרת משקיע כשיר בצירוף אסמכתאות המוכיחות את הנזילות וההכנסות, ואישור ההצהרה והאסמכתאות בידי עורך דין/רואה חשבון/יועץ פיננסי.

רוצה לדעת האם גם אתה יכול להיות לקוח כשיר?  לחץ כאן לבדיקה

האמור בסקירה זו מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך, או של יחידות השתתפות במוצר אלטרנטיבי ו/או בכלל, או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.

המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של עולם ההשקעות האלטרנטיבי והדעות והתחזיות האמורות בו עשויות להשתנות. מובהר כי השקעה במוצרים אלטרנטיביים הינה השקעה בנכס בסיכון מיוחד, ללא נזילות, אשר עלול לגרום להפסד של כל הכספים המושקעים. ולכן, סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ולפיכך מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי, בטרם קבלת החלטה אודות ביצוע ההשקעה במוצר אלטרנטיבי זה או אחר. כמו כן מובהר.

המסתמך על המידע הכלול בסקירה זו ועל ההמלצות ו/או התחזיות הכלולות בסקירה זו עושה כן על אחריותו בלבד ועורכי הסקירה, ו/או אקסלנס ו/או חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים להתממשות תחזיות המפורטות בסקירה זו.

קבוצת אקסלנס, אשר הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות.