תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. בכל מקרה בתנאים אלו, בו מופיעה המילה "אקסלנס" הכוונה הינה לחברת האם אקסלנס השקעות בע"מ ולכל חברה אחרת מחברות הבנות שלה ו/או שבשליטתה ו/או חברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - כולן ביחד וכל אחת לחוד.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה או הסתייגות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של אקסלנס. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, יש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

מובהר בזאת, השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הייעודיים, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

שימושים אסורים באתר

1. ללא מתן הרשאה מפורשת מאקסלנס, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר:

1.1 לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתוכן האתר.

1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

1.4 להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

1.5 לשבש ו/או להפר זכות של גולש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על הגולשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של גולש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין ו/או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

1.7 לעשות שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישה לאתר ואף לחשוף לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 

מידע ושירותים באתר:

3. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לאקסלנס ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

4. ייתכן ועל מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, על המשתמש למסור פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה, כגון: שם, ת.ז, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכיו"ב, כאשר שדות החובה יסומנו במפורש. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים בשדות החובה, המשתמש לא יוכל להירשם ולהיחשף לשירותים המוצעים באתר וכדומה.

5. יובהר כי המידע אשר נמסר על ידי המשתמש לצורך כניסתו לאתר נשמר במאגריה של אקסלנס בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ולמשתמש קיימת הזכות לעיין במידע אודותיו ולבקש לתקנו או למחוק אותו במידת הצורך.

6. המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר או בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

7. במהלך הרישום לאתר ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים באתר. כמו כן, ייתכן כי תתבקש במקרים מסוימים לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים באתר.

8. המשתמש מתבקש לנקוט באמצעים סבירים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ככל שיהיו כאלה, ולפעול בהתאם להנחיות אקסלנס בעניין, כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לו. מובהר כי אקסלנס לא תישא בכל אחריות במידה והסיסמה הפכה לגלויה על-די המשתמש בדרך כלשהי.

9. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאקסלנס ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

10. למען הסר ספק, לאקסלנס נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו ו/או לבטל את רישומם באתר וכיו"ב, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות להוראות תנאי שימוש אלה ו/או מדיניות הפרטיות.

11. האתר והנתונים, המידע התוכן וכיו"ב המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור כל חלק מהם מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של אקסלנס, מראש ובכתב.

12. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם זכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (Domain), פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין ו/או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של אקסלנס ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לאקסלנס להשתמש בהן. חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש מאקסלנס, מראש ובכתב.

13. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו, לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני על ידי בעל רישיון כדין ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

14. כל מידע באתר בעניין קרנות נאמנות ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או קרנות פנסיה ו/או קרנות סל ו/או מכשירים פיננסיים ו/או פנסיוניים ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר של קבוצת אקסלנס ו/או של חברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "הפניקס פנסיה וגמל") , אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לביצוע כל פעולה אחרת בהם (לרבות - רכישה, מכירה, החזקה וכדומה).

15. רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ורכישת קרנות סל/התחייבות/פיקדון ומכשירים פיננסיים, תיעשה על פי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדו"חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי.

16. אקסלנס השקעות בע"מ, חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם, ו/או הפניקס פנסיה וגמל (כל אחת מהחברות הנ"ל להלן: "אקסלנס") עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל, לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

17. חברת אקסלנס השקעות הינה חלק מקבוצת הפניקס, העוסקת בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות. לגילוי נאות אודות היותן של חברות מקבוצת אקסלנס משווק השקעות ולא יועץ השקעות, ולזיקתם של החברות למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר זה.

18. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, על אף שלמיטב ידיעת אקסלנס המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, אקסלנס אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, עדכניותו ומידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא, והוא אינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים ו/או הדו"חות הרשמיים של חברות בקבוצת אקסלנס, ו/או של הפניקס פנסיה וגמל. המידע באתר נכון ליום כתיבתו, ואקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר, ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא. בפרט, תשקיפים המצויים באתר נכונים לתאריך התשקיף. אקסלנס מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

19. חברות מקבוצת אקסלנס ו/או חברת הפניקס פנסיה וגמל, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. משתמש האתר מתחייב לשפות את אקסלנס ו/או הפניקס פנסיה וגמל על כל אחת מהחברות שבבעלותה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להן עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או בכל מידע שבו.

20. אקסלנס עושה מאמץ מתמיד על מנת להבטיח שהמידע באתר יהיה מעודכן, עם זאת עשויים להיות שינויים, ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אקסלנס, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אקסלנס, לפי העניין.

21. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע"), התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים, "AS-IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. יודגש, כוונתה של אקסלנס הינה שהנתונים ו/או המידע באתר כאמור יהיו נכונים ומדויקים, ואולם ייתכן שהם אינם שלמים ולחלופין יתכן שנפלו בהם טעויות טכניות ו/או אחרות. בין היתר, על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השימוש בנתונים ו/או במידע שמקורו בצדדים שלישיים הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר השייך לצד שלישי כלשהו, הינם של אותו צד שלישי ואקסלנס אינה מעורבת ביצירתם ו/או עריכתם ו/או הפעלתם ו/או נכונותם.

23. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן - יחד ולחוד: "מחשב אישי"). לתשומת לב המשתמש כי הוא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו ובמחשבו האישי. לאור זאת, על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי.

24. קבוצת אקסלנס וחברת הפניקס פנסיה וגמל משקיעות מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט, ובפרט בעסקאות ובמידע הנמסר באמצעותו. יחד עם זאת, אין באפשרות אקסלנס לאפשר חסימה ומניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, חברות בקבוצת אקסלנס ו/או הפניקס פנסיה וגמל ו/או ספקי המידע שלהן לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על כל מידע המופיע באתר לרבות, מידע כללי ומידע אודות חשבונות הלקוח.

25. אקסלנס אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

26. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. אקסלנס ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

27. האתר עשוי להכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר, ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בקבוצת אקסלנס ו/או בהפניקס פנסיה וגמל. אותם קישורים נועדו אך ורק לנוחות ולידיעת הגולשים, ולאקסלנס אין כל שליטה על קישורים אלו, אין היא מפקחת על תוכנם ו/או מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. ככל שהאתר מכיל קישורים כאמור, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות מצידה של אקסלנס, ואין לפרש זאת כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה ו/או העדפה על ידי אקסלנס לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אקסלנס היא אינה המפרסם של אתרים אלו ואיננה מפקחת עליהם, ולפיכך, יתכן והגולשים ימצאו תכנים שאינם הולמים או שהגולשים מתנגדים לתוכנם. על הגולשים לזכור בכל עת כי הפניית הקישור באמצעות האתר של אקסלנס אינה מעידה על הסכמת אקסלנס לתוכן המובא באתרים אלו, והיא אינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תישא אקסלנס באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

28. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ואקסלנס ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקסלנס תהיה רשאית, אך לא חייבת, להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

29. ידוע למשתמש כי אקסלנס עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע אודות הפעילות באתר, תוכנות המנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי המשתמשים, ואין למשתמש התנגדות לכך.

30. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אקסלנס, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

31. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

32. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין אקסלנס בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

33. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

34. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד אקסלנס למימוש זכויותיה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד אקסלנס ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

35. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין אקסלנס.

36. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה תוכלו לפנות אלינו בטלפון: 03-7532000, בדואר: רח' אפעל 25 קרית אריה פתח תקוה מ. 4951125, או בעמוד יצירת הקשר באתר האינטרנט.

37. כל הודעה שתישלח על-ידי אקסלנס למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת השימוש באתר תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.


למדיניות הפרטיות