תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. בכל מקרה בתנאים אלו, בו מופיעה המילה "אקסלנס" הכוונה הינה לחברת האם אקסלנס השקעות בע"מ ולכל חברה אחרת מחברות הבנות שלה ו/או שבשליטתה - כולן ביחד וכל אחת לחוד.


מידע ושירותים באתר:

1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

2. כל מידע באתר בעניין קרנות נאמנות ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או תעודות סל ו/או מכשירים פיננסיים ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר של קבוצת אקסלנס, אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לביצוע כל פעולה אחרת בהם (לרבות - רכישה, מכירה, החזקה וכו').

3. רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ורכישת תעודות סל/התחייבות/פקדון ומכשירים פיננסיים, תיעשה על פי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדו"חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי.

4. אקסלנס השקעות בע"מ, חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם (כל אחת מהחברות הנ"ל להלן: "אקסלנס") עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל, לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

5. חברת אקסלנס השקעות הינה חלק מקבוצת דלק, העוסקת בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות. לגילוי נאות אודות היותן של חברות מקבוצת אקסלנס משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתם של החברות למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר זה.

6. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על אף שלמיטב ידיעת החברה המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון. אקסלנס אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא והוא אינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים ו/או הדו"חות הרשמיים של חברות בקבוצת אקסלנס. חברות מקבוצת אקסלנס, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. משתמש האתר מתחייב לשפות את אקסלנס על כל אחת מהחברות שבבעלותה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להן עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מומסך באתר או בכל מידע שבו.

7. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר ואקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. בפרט, תשקיפים המצויים באתר נכונים לתאריך התשקיף. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו http://maya.tase.co.il.

8. אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מעודכן, עם זאת עשויים להיות שינויים ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי אקסלנס, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי אקסלנס, לפי העניין.

9. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע"), התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים, "ASIS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. בין היתר, על המשתמש להביא בחשבון, כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר. בפרט, יש לקחת בחשבון שנתוני המחשבונים של תעודות סל מתקבלים ממערכות מידע אלקטרוניות חיצוניות ומסופקים "ASIS".

10. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן - יחד ולחוד: "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהינך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

11. קבוצת אקסלנס משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות ובמידע הנמסר באמצעותו. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה לאפשר חסימה וא מניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, חברות בקבוצת אקסלנס ו/או ספקי המידע של הקבוצה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על כל מידע המופיע באתר לרבות, מידע כללי ומידע אודות חשבונות הלקוח.

12. אקסלנס אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

13. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. אקסלנס ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

14. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בקבוצת אקסלנס. לאקסלנס אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אקסלנס לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אקסלנס איננה המפרסם של אתרים אלו ואיננה מפקחת עליהם ולפיכך, יתכן ותמצא תכנים שאינם הולמים או שהינך מתנגד לתוכנם, זכור בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך האתר של אקסלנס היא אינה מעידה על הסכמת אקסלנס לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תשא אקסלנס באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת.

15. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ואקסלנס ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקסלנס תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

16. ידוע למשתמש כי אקסלנס עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי, ואין למשתמש התנגדות לכך.


מדיניות הפרטיות:

17. קבוצת אקסלנס מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר זה ולשם כך נוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.

18. ידוע לי, כי המידע הנמסר על ידי באתר - ו/או נאסף אודותיי ("המידע") עשוי להישמר במאגרי לקוחות המרכזי של חברת אקסלנס השקעות בע"מ ו/או מאגרים של חברות שונות בקבוצת אקסלנס, אשר ייעודם בין היתר, ניהול השירות והקשר עימי ושיווק המוצרים והשירותים של החברה ושל חברות המוחזקות על ידה, לרבות עיבוד המידע, מתן שירותי דיוור לחברות שבקבוצת אקסלנס והעברת מידע לצורך מתן שירות ושיווק המוצרים בהתבסס על מכלול המוצרים והשירותים שלי אשר מצויים בידי הקבוצה, בכפוף להוראות הדין. הנני מצהיר כי המידע נמסר מיוזמתי למטרה זו ומרצוני החופשי וכי לא חלה עלי כל חובה שבדין לעשות כן. ידוע לי כי על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, על חברות מקבוצת אקסלנס לקבל את הסכמתי המפורשת לקבל דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטורנית (אי-מייל) או הודעת מסר קצר (sms) (להלן וביחד: "התכנים") וכי באישורי שלהלן הנני מאשר את קבלת התכנים.

19. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין אקסלנס לביני.

20. דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושה הפרטי של אקסלנס, הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות אקסלנס אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של אקסלנס ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של אקסלנס בסימנים אלה.

21. לאקסלנס הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מאקסלנס בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

22. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

23. תעודות הסל ומכשירים פיננסיים על מדדים שהונפקו ע"י חברות מקבוצת אקסלנס וקסם הינם על פי רישיון לעשיית שימוש במדד שניתן ע"י צדדים שלישיים שהינם עורכי המדדים. מוצרי תעודות הסל והמכשירים פיננסיים אינם נמכרים ואינם מקודמים על ידי עורכי המדדים; עורכי המדדים אינם מציגים כל מצג או אחריות, מפורשות או מכללא, בפני בעלי המוצרים או בפני כל אדם מקרב הציבור בכל הקשור לכדאיות המסחר במוצרים. הקשר היחיד בין עורכי המדדים לאקסלנס ו/או קסם הוא הרישוי של סימני מסחר ושמות מסחר מסויימים של המדד. עורכי המדדים אינם נותנים כל ביטחון באשר לדיוק ו/או לשלמות של המדד, או לכל נתון אחר הכלול בו, ולא תהיה להם כל אחריות לשגיאות, השמטות או הפרעות הקשורות בכך. עורכי המדדים לא נותנים אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, בכל הקשור לתוצאות שתושגנה על ידי בעל הרשיון, בעלי המוצרים, או כל אדם או גוף אחר כתוצאה מהשימוש במדד, או בנתונים הכלולים בו או בכל הקשור לסחירות או לכשירות של המדד, או נתונים הקשורים בו, למטרה או שימוש ספציפיים כלשהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עורכי המדדים לא יישאו, בשום מקרה, באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או הקשורים למדד או למוצרים, לרבות, אך לא רק, נזקים עקיפים, נזקים עונשיים, נזקים ייחודיים או נזקים תוצאתיים (כולל אובדן רווחים), אפילו אם יודעו באשר לאפשרות התרחשות נזקים כאלו.

24. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

25. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.