הקוד האתי שלנו

מהו קוד אתי:

מקבץ של נורמות וכללי התנהגות הקובעים את גבולות המותר והאסור בהתנהלות עובדי ומנהלי חברות. הקוד האתי נותן תוקף מחייב לערכים ולעקרונות שחברות מעוניינות להשריש בקרב עובדיהן ומנהליהן, וזאת על מנת שאלו יבואו לידי ביטוי בעבודתם השוטפת וכן בפעילות העסקית מול לקוחות, ספקים ויתר העובדים.

הקוד האתי גובש על מנת לשמש עובדים ומנהלים שניצבים בפני דילמות אתיות, תוך התחשבות בכל ההשלכות הצפויות, הפעלת שיקול דעת רצוי וראוי, וכן תוך קיום הערכים ונורמות העל שקבעה חברה כי יש לנהוג לפיהם. חברות הנוהגת על פי הקוד האתי הן בעלות סיכוי גבוה יותר למנוע מעשים בלתי כשירים בפעילותן.

הקוד האתי של הפניקס בית השקעות:

הקוד האתי של הפניקס בית השקעות גובש מתוך מחשבה רבה ותהליך מסודר, במסגרתו נקבעה תכנית עבודה להטמעת ערכי הקוד שמהווים את ה"אני מאמין" של בית ההשקעות, בקרב עובדי ומנהלי בית ההשקעות. תהליך גיבוש הקוד האתי של הפניקס בית השקעות כלל מעורבות מלאה של עובדי ומנהלי החברות השונות, וזאת במטרה להתאים את הערכים והמסגרת הנורמטיבית האתית, לפעילות השוטפת ולאירועים המאפיינים את פעילות בית ההשקעות.


אלו הערכים שיהיו נר לרגלינו בפעילותינו:

ערכי הקוד האתי

 

נאמנות

נאמנות

נפעל לטובת הלקוח ובהתאם לצרכיו, על מנת להצדיק את האמון שנתן בנו בניהול כספו, תוך מחויבות לחברה ולמטרותיה, והקפדה על התנהלות ברוח ערכיה.

מקצועיות

מקצועיות

נפעל למימוש התפקיד במומחיות וביסודיות תוך חתירה למצוינות, חדשנות והרחבת הידע, לשם השאת הערך ללקוח, לאורך זמן.

אמינות וגילוי נאות

אמינות וגילוי נאות

נפעל למסירת מידע נכון ומדויק ככל שניתן, מול גורמים פנימיים וחיצונים כאחד. נקפיד על תיאום ציפיות ועמידה בהן בצורה מדויקת ונאמנה, תוך גילוי נאות של המידע והנתונים המהותיים אשר יש בהם כדי להשפיע על פעולותינו מול הגורמים הסובבים אותנו.

כבוד הדדי והוגנות

כבוד הדדי והוגנות

נפעל לשלב בין דרך ארץ לעסקים, באמצעות קיום סביבת פעילות הוגנת, מכבדת וחיובית, שתתמוך בהעצמת חוויית הלקוח, ובהגשמת מטרות החברה והפרט.