השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה*
שדה חובה למילוי
יש להזין אותיות בעברית בלבד
שדה חובה למילוי
יש להזין אותיות בעברית בלבד
שדה חובה למילוי
נדרש להזין מספר בן 9 ספרות
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
נדרש להזין מספר בן 9 ספרות
ת"ז לא חוקי
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
תאריך אינו תקין
תאריך אינו תקין
שדה חובה למילוי
נדרש להזין מספר בן 7 ספרות
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
הטלפון שהוזן אינו במבנה תקין
אני מאשר קבלת הודעות הקשורות למשיכה באמצעות מסרון
כתובת לא תקינה
אני מאשר קבלת הודעות הקשורות למשיכה באמצעות הדוא"ל
הטלפון שהוזן אינו במבנה תקין
מען למכתבים המען למכתבים שונה מהכתובת המצויינת מעלה
פרטי המשיכה
סיבת הפניה למשיכת הכספים:
  • הילד הגיע לגיל 21
  • לצורך טיפול רפואי של הילד
  • הילד נפטר
שדה חובה למילוי
משיכת כספי החיסכון:
  • משיכה מלאה
  • משיכה חלקית בסך
שדה חובה למילוי
פרטי חשבון הבנק אליו אני מעוניין לקבל את הכספים:
:לידיעתך
  • במקרים בהם לילד מלאו 18 שנים, חשבון הבנק יהיה חשבון הבנק של הילד

  • במקרים בהם הבקשה למשיכת הכספים הינה לצורך טיפול רפואי של הילד או במקרה של פטירת הילד, חשבון הבנק יהיה של ההורה

שדה חובה למילוי
יש להזין אותיות בעברית בלבד
שדה חובה למילוי
יש להזין אותיות בעברית בלבד
פרטי החשבון
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
שדה חובה למילוי
חתימת בעל החשבון *
אנא חתום באמצעות האצבע
*במידה ואין באפשרותך לחתום חתימה גראפית, באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7536655
אישורים
מסמכים נדרשים
* תעודת זהות או דרכון בתוקף של הילד
העתק תעודת זהות או דרכון בתוקף של ההורה המאשר
העתק המחאה או אישור ניהול חשבון הבנק
הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים
* חתימת הילד
אנא חתום באמצעות האצבע
תאריך חתימה:
נקה חתימה
*במידה ואין באפשרותך לחתום חתימה גראפית, באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7536655
* חתימת ההורה המורשה
אנא חתום באמצעות העכבר
תאריך חתימה:
נקה חתימה
*במידה ואין באפשרותך לחתום חתימה גראפית, באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-7536655