בית השקעות אקסלנס
הדפסה

קרנות נאמנות במיקוד

קרנות במיקוד
קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש
מס' 5103643
 
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3) מדד שארפ 12 חד' אחרונים (3)
13.99% 31.54% 46.79% 3.13
לפרטים נוספים על הקרן
קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021
מס' 5121231
 
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3) מדד שארפ 12 חד' אחרונים (3)
0.93% 1.63% 2.94
לפרטים נוספים על הקרן
קרנות במיקוד
קסם אקסלנס (4D) מניות עולם
מס' 5106349
 
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3) מדד שארפ 12 חד' אחרונים (3)
17.09% 8.24% 11.92% 0.81
לפרטים נוספים על הקרן
קסם אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות
מס' 5116470
 
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3) מדד שארפ 12 חד' אחרונים (3)
5.15% 0.29% 1.45% 1.16
לפרטים נוספים על הקרן
(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.12.17 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.18-31.8.18 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.9.17-31.8.18 (4) נכון ל- 31.8.18 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 27.12.17 (מס' אסמכתא 2017-03-117517) ומיום 29.2.16 (מס' אסמכתא 2016-03-037312).
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%