בית השקעות אקסלנס
הדפסה
פרטי קרן אג"ח בארץ
קסם אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
מס' נייר ערך: 5118096
פרטי הקרן
 
מחשבון תשואות
שם הקרן
מס' נייר: 5118096
מתאריך:
עד תאריך:
0%


נתונים כלליים
שווי הקרן במליונים (4) 28.86
כותרת על אג"ח בארץ – חברות והמרה
כותרת ראשית חברות והמרה אחר
כותרת משנית
שיעור הוספה (5) 0.00
מעמד מיסוי פטורה
דמי ניהול (5) 0.65
זמני פעילות א'-עד השעה 15:00
ב'- ה' עד השעה 16:00
נתוני מסחר
מחיר רכישה 0.00
מחיר פדיון 0.00
הנתונים באדיבות ביזפורטל ונכונים ליום המסחר האחרון
תשואות נכון לתאריך 31/08/2018:
שנת 2017 (1) 9.31%
מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) -1.99%
12 חודשים אחרונים (3) 1.34%
מדד שארפ 12 חד' אחרונים (3) 0.37
בתאריך 30.11.2017 חל שינוי בשם הקרן שלעיל באופן שנוספה המילה "קסם" לתחילת שם הקרן.
(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.12.17 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.18-31.8.18 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.9.17-31.8.18 (4) נכון ל- 31.8.18 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 27.12.17 (מס' אסמכתא 2017-03-117517) ומיום 29.2.16 (מס' אסמכתא 2016-03-037312).
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%