בית השקעות אקסלנס
הדפסה

בואו לראות את המסכים העיקריים במערכת המסחר בשילוב TipRanks

עמוד הבית

מערכת טיפרנק - עמוד הבית

קונצנזוס אנליסטים למניה

קונצנזוס אנליסטים למניה

רשימת המניות הטרנדיות

רשימת המניות הטרנדיות

המלצות יומיות

המלצות יומיות

האמור בעלון זה נכון למועד פרסומו בלבד. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון, בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. התקשרות עם אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ו/או כל חברה אחרת בקבוצת אקסלנס נשואה תעשה באמצעות הסכם ו/או כל פרוצדורה אחרת בהתאם לדרישת החברה הרלוונטית, ותנאי ההתקשרות עם אותה חברה הם אלו אשר יחייבו בהתקשרות עם אותה חברה. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה.