בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ריביות ועמלות מסחר בבורסה

עמלות

אנו שמחים להעמיד לרשותכם תעריפון המפרט את מגוון העמלות החלות על לקוחות אקסלנס נשואה שירותי בורסה. עמלות ששיעורן נקבע באופן ספציפי במסגרת חוברת פתיחת החשבון לפיה נפתח החשבון בחברה, תיוותרנה ללא שינוי. כל עמלה ששיעורה לא נקבע כאמור ו/או מסוג שאינו מופיע בחוברת פתיחת החשבון, תהיה בשיעור הקבוע בתעריפון. למען הסר ספק, יתר תנאי הסכם חשבון לקוח ו/או נספח העמלות להסכם האמור, ימשיכו לחול על הפעילות בחשבונך, אלא אם נקבע אחרת במסגרת התעריפון.
לתעריפון לחץ כאן 

ריביות

ריבית חובה
שיעור הריבית בגין יתרות חובה בחשבונות לקוחות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, ככל שלא נקבעה בהסכם אחר בין הלקוח ובין אקסלנס נשואה שירותי בורסה (לרבות יתרות חובה הנובעות מאשראי בלתי מאושר) הינה כדלקמן:

ריבית משתנה המורכבת מריבית פריים (כפי שתצוטט מעת לעת על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ) בצירוף תוספת סיכון בשיעור של 5%.
השיעורים האמורים הינם שנתיים והריבית תחושב באופן חודשי.

ככל שנקבעו שיעורים שונים בהסכם בכתב מול הלקוח, או בהודעה ללקוח בהתאם להסכם חשבון הלקוח ו/או כל הסכם אחר מול הלקוח, יחולו השיעורים שנקבעו כאמור.

ריבית זכות 
שיעור הריבית בגין יתרות זכות בחשבונות לקוחות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, ככל שלא נקבע שיעור ספציפי אחר בהסכם כלשהו בין הלקוח ובין אקסלנס נשואה שירותי בורסה, הינו פריים פחות 2.5% אך בכל עת לא יעלה שיעור הריבית על 1% (בתנאי שסכום יתרת הזכות הינה מעל 2,000 ש"ח).

השיעור האמור הינו שנתי. הריבית תחושב באופן חודשי.
הריבית הינה בגין יתרות זכות יומיות בחשבון הלקוח אשר לא נסגרו בפיקדון, אותו ביקש במפורש הלקוח (דהיינו לא נסגרו בפיקדון לתקופה ארוכה מפיקדון יומי).

שיעור הריבית האמור לעיל יעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של החברה. השיעור המעודכן יחול בתוך 14 יום ממועד פרסומו.

ככל שנקבעו שיעורים שונים בהסכם בכתב מול הלקוח, או בהודעה ללקוח בהתאם להסכם חשבון הלקוח ו/או כל הסכם אחר מול הלקוח, יחולו השיעורים שנקבעו כאמור.