בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אישור לקוח לקבלת הודעות וסקירות מאקסלנס
שם לקוח *
ת.ז *
דוא"ל *
מספר נייד *
תחומי עניין
לכבוד: אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ (להלן: "החברה"),

הריני מבקש כי לכתובת הדוא"ל אשר מפורטת בתחתית העמוד, תשלח החברה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, דו"חות ו/או סקירות ו/או עבודות אנליזה (להלן: "סקירות") אשר מבצעת מחלקת המחקר של החברה, ושל קבוצת אקסלנס.
הריני מאשר ומסכים בזאת כי המידע שמסרתי ו/או נאסף אודותיי ("המידע") ישמר במאגר הלקוחות של חברת אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ובמאגר הלקוחות המרכזי של חברת אקסלנס השקעות בע"מ ו/או אקסלנס נשואה שירותים בע"מ המיועד בין היתר, לצורך ניהול השירות והקשר עימי ושיווק המוצרים והשירותים של החברה ושל חברות נוספות המוחזקות על ידה ו/או בעלות השליטה בה לרבות הפניקס אחזקות בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ וחברות בשליטתן ("קבוצת אקסלנס-הפניקס"), לרבות עיבוד המידע, מתן שירותי דיוור לחברות שבקבוצת אקסלנס-הפניקס והעברת מידע לצורך מתן שירות ושיווק המוצרים בהתבסס על מכלול המוצרים והשירותים שלי אשר מצויים בידי הקבוצה, בכפוף להוראות הדין. הנני מצהיר כי המידע נמסר מיוזמתי למטרה זו ומרצוני החופשי וכי לא חלה עלי כל חובה שבדין לעשות כן. ידוע לי כי על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, על חברות מקבוצת אקסלנס-הפניקס לקבל את הסכמתי המפורשת לקבל דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית (אי-מייל) או הודעת מסר קצר(sms) (להלן וביחד: "התכנים") וכי באישורי שלהלן הנני מאשר את קבלת התכנים מחברות בקבוצת אקסלנס-הפניקס.
ידוע לי שהסקירות אשר ישלחו אלי כפופות להערות המשפטיות אשר בגופן והנני ומתחייב לקרוא אותן. מובהר לי שהאמור בסקירות הנו למטרת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות. ידוע לי כי אין לפעול לפי הסקירות ואין לקבל החלטות השקעה מבלי להתייעץ עם יועץ השקעות מורשה.
אעדכן את החברה במידה ואבקש לשנות את בקשתי כפי שפורטה בנספח זה.
submit