אבקש להצטרף לקבלת שירות מידע אישי של חברת  אקסלנס השקעות בע"מ ו/או של כל אחת מהחברות הבנות והקשורות שלה (להלן "החברה") הפועל באמצעות אתר אינטרנט (להלן "האתר") לצורך קבלת שירותים, קבלת מידע וביצוע פעולות (להלן "השירותים") על המוצרים הבאים:

1.       חשבונות קופות הגמל על סוגיהן, לרבות בקרנות ההשתלמות (להלן ביחד: "קופות הגמל") המנוהלות עבורי.

2.       תיקי ההשקעות המנוהלים עבורי על ידי אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ (להלן "תיקי ההשקעות").

 

המידע

1.1.           בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל באתר ובין הנתונים הרשמיים שבספרי החברה, יחייבו את הצדדים הנתונים ו/או הרישומים בספרי החברה. על אף האמור לעיל, בכל סתירה כאמור ביחס למידע שיתקבל באתר אודות תיקי השקעות מנוהלים, יחייבו את הצדדים הנתונים ו/או הרישומים בספרי הבנק או חבר הבורסה בו מתנהל חשבון הלקוח.

1.2.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל רישומי החברה בכל אמצעי שהוא ישמשו הוכחה לכאורה לאמיתות תוכנם.

1.3.           ידוע לי כי המידע המפורסם באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה – 2005 ובחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 ו/או כל הוראת דין אחרת  ו/או מעשה או מחדל המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלי לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתי העצמאי.

 

אבטחת מידע

2.1               ידוע לי כי רשת האינטרנט חשופה לסיכונים שונים, הכוללים, בין היתר, וירוסים, חדירה למאגרי מידע, ציטוט למאגרי מידע, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך, הונאות מקוונות וכדומה. החברה נוקטת באמצעי אבטחה לאבטחת המידע והשירותים, אך כידוע אין אפשרות לחסימה הרמטית ויתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים דלעיל ו/או סיכונים אחרים הנובעים מאחסון המידע ברשת. אני מאשר ומצהיר, כי ידועים לי הסיכונים בקבלת המידע באמצעות האתר וכי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה, יהיו החברה ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, העלולים להיגרם לי כתוצאה משימוש באתר, קבלת מידע באמצעות האתר וכן מתן השירות או הפסקתו.

2.2               אני מתחייב להקפיד על שמירת הנחיות אבטחת מידע המפורטות להלן, ההנחיות המתפרסמות באתר החברה והנחיות נוספות שאקבל מהחברה מעת לעת.

2.3               ידוע לי כי קבלת השירותים באמצעות האתר מותנית בשימוש בסיסמא חד פעמית שתועבר לטלפון הסלולארי האישי שלי שמספרו מוזן ברישומי החברה בהתאם לבקשתי (להלן "הטלפון הסלולארי"). אני מתחייב להודיע לחברה מיד כשייוודע לי אודות כל מקרה של שימוש לרעה באתר או קיום חשש סביר לכך, לרבות חשיפה / אבדן / גניבה של הטלפון הסלולארי ו/או הסיסמה החד פעמית שהועברה לידיי באמצעות הטלפון הסלולארי ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או קבלת מידע על צד ג' כלשהו באמצעות האתר ובכלל זה,  אני מתחייב לנקוט בכל פעולה נחוצה לחסימת הטלפון הסלולארי בכל מקרה של חשש לאובדן ו/או גניבת הטלפון הסלולארי וכן אדווח לחברה כי הטלפון הסלולארי אינו עוד בחזקתי.

2.4               החברה ו/או כל נותן שירותים מטעמה, יהיו רשאים להודיע מעת לעת על שינוי שיטת הזיהוי ו/או אימות הזיהוי ואני מתחייב לפעול בהתאם.

2.5               אני מתחייב שלא לבצע ו/או לאפשר כל שינויים, העתקות, שימושים ללא רשות ו/או חבלה באמצעי אבטחת המידע, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים.

אחריות

3.1                ידוע לי כי החברה הסכימה לאפשר לי לפעול באמצעות האתר בתנאי מפורש כי אסכים ואתחייב כדלקמן:

3.1.1          אני אהיה אחראי בלעדית לשמירת כל מידע שיתקבל אצלי באמצעות האתר ולתוצאות הישירות ו/או העקיפות של כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א)    שימוש שלא כדין באתר, בין תוך שימוש בקוד ו/או בסיסמה, ובין בכל דרך אחרת.

(ב)    שימוש באתר שלא על פי הוראת כתב זה או הנחיות שיומצאו לי על ידי החברה.

3.1.2          החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, ומבלי לגרוע מכל האמור בכתב זה, החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים/הגורמים הבאים:

(א)    שיבוש בנתונים, אי ביצוע או ביצוע אחר של בקשה לקבלת שירותים כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או באתר ו/או שינויים בזמני תגובה ו/או חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלי, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו שבאמצעותו עוברים הבקשות והמידע.

(ב)    חשיפה וגילוי מידע אודותיי לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר.

3.1.3          ידוע לי, כי השירותים ניתנים באמצעות עובדים ובאמצעות מערכות התקשורת והמחשבים של צד שלישי אחר ואני נותן את הסכמתי כי פרטי חשבונותיי יועמדו לרשות אלה לצורך מתן השירותים.

הפסקת השירותים

4.1                החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירותים כולם או חלקם ללקוחות באמצעות האתר בהודעה שתישלח ללקוחות לפחות 14 (ארבע עשר) ימים מראש או תפורסם באופן שהחברה תקבע.

4.2                החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באופן זמני או חלקי, ללא הודעה מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א)    בכל מקרה שהחברה קיבלה הודעה ממני על רצוני להפסיק את השירות.

(ב)    בכל מקרה של תקלה, שיבוש, קלקול או בירור, וכן בכל מקרה של שביתה, השבתה ונסיבות שעליהן אין לחברה שליטה, לרבות כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים כיוצאים באלה של עובדי החברה או חלק מהם, בחברה או אצל מי מנותני השירותים

(ג)      בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיי המפורטות בכתב זה, או הפרה של הוראה שנמסרה לי ו/או שתימסר לי על ידי החברה במועד מאוחר יותר, או ביצוע פעילות החורגת מהנחיות החברה בקשר עם השימוש באתר

(ד)    בכל מקרה שהחברה תהיה מנועה מהמשך מתן השירותים מסיבות טכניות ו/או על פי כל דין ו/או הנחיית רשות מוסמכת

(ה)    בכל מקרה ונסיבות שבהם לפי שיקול דעת החברה אי הפסקת השירות באופן מידי עלולה לגרום נזק לי ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה של החברה.

4.3                ידוע לי כי אני רשאי להודיע בכל עת לחברה בכתב על רצוני להפסיק את השימוש באתר, כולה או חלקה, וההפסקה תכנס לתוקפה לכל היותר 7 (שבעה) ימים לאחר קבלת הודעתי בחברה.

4.4                סיום ההתקשרות כאמור לא ישפיע על זכויותיי וחובותיי ושל החברה על פי כתב זה, לגבי ההוראות/הבקשות שהתקבלו עד לאותו מועד.

קנין רוחני

5.1                אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו (במידה ויוצגו) ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו, עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה , אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר , אלא ברשות החברה ו/או מי מטעמה.

 

פעילות באתר

6.1                ידוע לי, כי בכפוף לאמור בתנאי כתב זה, אהיה רשאי לקבל את השירותים מהחברה גם שלא באמצעות האתר.

6.2                ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי בעת שימוש באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה ו/או צד שלישי ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים או המצאת מידע בעתיד, ואני מסכים לכך והכל בכפוף לעמידת החברה בהוראות הדין החלות עליה בעניין זה.

6.3                ידוע לי כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי, ואני מסכים לכך.

6.4                אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה לביני בין אם התקבלה במסגרת שימוש האתר ובין אם התקבלה בכל אמצעי אחר.

6.5                אני מסכים לקבל הודעות שונות באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה אצל החברה או לכל כתובת דואר אלקטרוני אחרת או נוספת אשר אמסור לחברה בכתב ובכלל זה כל דיווח (לרבות דיווח תקופתי) ביחס לקופות הגמל ו\או קרנות ההשתלמות שבבעלותי ובמקרה זה תהא החברה פטורה מלשלוח לי דיווחים אלו בדואר והכל בכפוף לעמידת החברה בהוראות הדין החלות עליה בעניין זה.

6.6                לחברה הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת הפעילות באתר ו/או באופן מלא או חלקי, באמצעות עדכון דף זה באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, וכל שינוי יחייב אותי ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

שונות

6.7                על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

6.8                במידה וייקבע כי חלק כלשהו מתנאי השימוש על פי כתב זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי כתב זה, יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

6.9                הסכם זה הינו בעל תוקף מלא ומחייב על אף שנערך על גבי צג מחשב.

6.10            הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל, אינן באות במקום כל התחייבות או הצהרה או מצג אחר שלי בהסכם או במסמך אחר המצוי בידי החברה או הנדרש על פי כל דין.