קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,יוני תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,יוני 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 5.61% אגרות חוב ממשלתיות, -1.18%, 38.14% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.30%, 11.46% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.19%, 5.64% תעודות סל, -1.63%, 38.80% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.04%, 0.04% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.21%, 0.31% תשואה , -3.06%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,יוני 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -2.93%, 97.00% נכסים בחול, -0.12%, 3.00% תשואה , -3.06%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,יוני 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -3.27%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.22%, 0.00% תשואה , -3.06%,100.0%