קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,מאי תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מאי 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 7.01% אגרות חוב ממשלתיות, -0.49%, 37.14% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.03%, 11.31% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.11%, 5.28% תעודות סל, 0.40%, 38.95% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, -0.02%, 0.01% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.04%, 0.30% תשואה , -0.07%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מאי 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -0.11%, 97.86% נכסים בחול, 0.03%, 2.14% תשואה , -0.07%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מאי 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -0.04%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.04%, 0.00% תשואה , -0.07%,100.0%