קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,אפריל תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אפריל 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 6.41% אגרות חוב ממשלתיות, 0.28%, 37.78% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.11%, 11.36% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.00%, 5.45% תעודות סל, -0.25%, 38.67% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.18%, 0.32% תשואה , 0.32%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אפריל 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 0.35%, 98.49% נכסים בחול, -0.03%, 1.51% תשואה , 0.32%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אפריל 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 0.14%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.19%, 0.00% תשואה , 0.32%,100.0%