קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 רבעון,1 תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, -0.05%, 8.55% אגרות חוב ממשלתיות, 2.31%, 36.86% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.30%, 10.01% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 1.06%, 5.14% תעודות סל, 4.91%, 39.11% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -3.08%, 0.32% תשואה , 5.44%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 5.36%, 98.19% נכסים בחול, 0.09%, 1.81% תשואה , 5.44%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 8.54%, 100.00% נכסים לא סחירים, -3.10%, 0.00% תשואה , 5.44%,100.0%