קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,מרץ תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 8.55% אגרות חוב ממשלתיות, 0.11%, 36.86% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.08%, 10.01% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.34%, 5.14% תעודות סל, 0.39%, 39.11% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.07%, 0.32% תשואה , 0.68%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 0.71%, 98.19% נכסים בחול, -0.03%, 1.81% תשואה , 0.68%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,מרץ 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 0.76%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.08%, 0.00% תשואה , 0.68%,100.0%