קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,פברואר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,פברואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 6.53% אגרות חוב ממשלתיות, 0.68%, 37.69% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.24%, 10.24% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.37%, 5.32% תעודות סל, 2.31%, 39.90% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.58%, 0.33% תשואה , 3.02%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,פברואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 2.94%, 98.57% נכסים בחול, 0.09%, 1.43% תשואה , 3.02%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,פברואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 3.59%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.57%, 0.00% תשואה , 3.02%,100.0%