קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,ינואר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ינואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, -0.04%, 8.28% אגרות חוב ממשלתיות, 1.10%, 37.73% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.11%, 10.41% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.14%, 6.07% תעודות סל, 0.78%, 37.17% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.15%, 0.33% תשואה , 1.66%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ינואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 1.64%, 98.80% נכסים בחול, 0.01%, 1.20% תשואה , 1.66%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ינואר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 1.83%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.17%, 0.00% תשואה , 1.66%,100.0%