קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 רבעון,4 תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 19.84% אגרות חוב ממשלתיות, -0.13%, 33.27% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.07%, 8.93% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.04%, 6.42% תעודות סל, 0.27%, 31.28% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 1.19%, 0.27% תשואה , 1.23%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 1.23%, 100.00% נכסים בחול, 0.00%, 0.00% תשואה , 1.23%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 0.02%, 100.00% נכסים לא סחירים, 1.20%, 0.00% תשואה , 1.23%,100.0%