קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,דצמבר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 19.84% אגרות חוב ממשלתיות, -0.47%, 33.27% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.17%, 8.93% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.12%, 6.42% תעודות סל, -0.22%, 31.28% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.09%, 0.27% תשואה , -0.88%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -0.88%, 100.00% נכסים בחול, 0.00%, 0.00% תשואה , -0.88%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -1.00%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.12%, 0.00% תשואה , -0.88%,100.0%