קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,נובמבר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 24.45% אגרות חוב ממשלתיות, 0.26%, 31.00% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.07%, 6.98% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.30%, 5.01% תעודות סל, 3.08%, 32.29% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -1.90%, 0.26% תשואה , 1.67%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 1.67%, 100.00% נכסים בחול, 0.00%, 0.00% תשואה , 1.67%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 3.59%, 100.00% נכסים לא סחירים, -1.92%, 0.00% תשואה , 1.67%,100.0%