קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,אוקטובר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 4.07% אגרות חוב ממשלתיות, 0.37%, 38.53% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.08%, 20.14% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.54%, 8.46% תעודות סל, 1.30%, 28.41% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.05% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.60%, 0.33% תשואה , 0.45%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 0.45%, 100.00% נכסים בחול, 0.00%, 0.00% תשואה , 0.45%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2014 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 1.05%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.61%, 0.00% תשואה , 0.45%,100.0%