קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 רבעון,4 תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, -0.01%, 9.39% אגרות חוב ממשלתיות, 0.06%, 36.79% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.06%, 11.12% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.01%, 6.97% תעודות סל, 1.20%, 35.72% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.00% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.19%, 0.00% תשואה , 1.50%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 1.50%, 94.94% נכסים בחול, 0.01%, 5.06% תשואה , 1.50%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,דצמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 1.31%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.19%, 0.00% תשואה , 1.50%,100.0%