קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,נובמבר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 6.41% אגרות חוב ממשלתיות, -0.29%, 37.20% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.01%, 11.43% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.11%, 6.97% תעודות סל, -0.01%, 37.97% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.00%, 0.01% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.02%, 0.00% תשואה , -0.40%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -0.37%, 94.87% נכסים בחול, -0.03%, 5.13% תשואה , -0.40%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,נובמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -0.42%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.02%, 0.00% תשואה , -0.40%,100.0%