קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,אוקטובר תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 4.32% אגרות חוב ממשלתיות, 0.35%, 38.40% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.09%, 11.90% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, 0.32%, 6.78% תעודות סל, 1.80%, 38.59% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, 0.02%, 0.01% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, -0.01%, 0.00% תשואה , 2.56%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, 2.48%, 96.71% נכסים בחול, 0.09%, 3.29% תשואה , 2.56%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוקטובר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, 2.58%, 100.00% נכסים לא סחירים, -0.01%, 0.00% תשואה , 2.56%,100.0%