קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 רבעון,3 תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ספטמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, -0.01%, 6.80% אגרות חוב ממשלתיות, 0.37%, 38.52% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, 0.00%, 11.06% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.66%, 4.57% תעודות סל, -1.15%, 39.05% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, -0.07%, -0.01% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.69%, 0.00% תשואה , -0.84%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ספטמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -0.74%, 97.22% נכסים בחול, -0.10%, 2.78% תשואה , -0.84%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,ספטמבר 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -1.53%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.69%, 0.00% תשואה , -0.84%,100.0%